Fossilfrihet till varje pris?

Åren 2016 och 2017 ökade användningen av palmoljederivatet PFAD drastiskt som råvara till förnybar diesel HVO i Sverige. Detta fick Gröna Bilister att reagera, liksom många andra. Kampanjen Fossilfrihet till varje pris? inleddes.

Vinjettbild: Paul Hilton/RAN/The Guardian

Att låta dörren till PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) stå på vid gavel kunde direkt eller indirekt bidra till regnskogsskövling i Sydostasien, menade vi. Det kunde också slå undan benen för dyrare men mer hållbara råvaror, som rester från svenskt skogsbruk, sågverk och massaindustri.

Kampanjen inleddes med en debattartikel i Supermiljöbloggen den 24 oktober 2017, vilket ledde till en politisk replikväxling mellan Centern och Miljöpartiet. I en slutreplik krävde Gröna Bilister klara besked om framtiden för PFAD av politikerna.

Inför riksdagsvalet 2018 ställde vi partierna mot väggen i denna fråga. Övergångsregeringen tog efter valet i bred parlamentarisk enighet beslutet att PFAD inte längre skulle klassas som restprodukt. Den nya klassificeringen trädde i kraft 1 juli 2019. Då blev PFAD betydligt mindre attraktiv på den svenska marknaden.

Råvaror till den HVO som användes som drivmedel i Sverige åren 2011 – 2021. Bildkälla: Energimyndighetens rapport Drivmedel 2021.

Sedan 1 januari 2022 kan i praktiken varken palmolja eller PFAD användas för att uppfylla reduktionsplikten för bensin och diesel. Skälet är att primära produkter från oljepalmen av EU bedöms medföra hög indirekt risk för skogsskövling, även om själva produkten är hållbarhetscertifierad. Den förra regeringen tog beslutet att sådana råvaror inte ska få användas inom reduktionspliktens ram. Läs mer om detta längre ned på denna sida.

Fördjupning om palmolja och PFAD

Inför kampanjstarten tog Gröna Mobilister hösten 2017 fram en serie fördjupande texter i avsikt att bringa förståelse i ett komplext ämne. Förhoppningen var att texterna skulle ge beslutsfattare och andra möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om riskerna med palmolja och PFAD som råvara till förnybar diesel.

Du når texterna i meny till höger (dator) eller längst ned på denna sida (mobil). Observera att texterna inte har uppdaterats systematiskt, och att flera faktauppgifter och påståenden är inaktuella.

Dokumentation om kampanjen

Utspel, artiklar och rapporter förknippade med kampanjen Fossilfrihet till varje pris? är listade i kronologisk ordning på denna sida.

Regler för användning av palmolja och PFAD

EU:s metod att beräkna klimatpåverkan well-to-wheels (WTW) hos biodrivmedel är genomtänkt. Den tar dock inte hänsyn utsläpp kopplade till indirekta effekter på markanvändningen, ILUC (Indirect Land Use Change).

Till exempel skulle ny efterfrågan på drivmedel tillverkade av spannmål kunna leda till att skogsmark röjs för att skapa tillräckligt med åkermark för att täcka behovet av spannmål till mat. Sådana effekter sker främst genom prismekanismen: den nya efterfrågan på biodrivmedel höjer priset på spannmål, vilket gör markröjning och nyodling mer lönsamt, och därmed vanligare.

Här är det fråga om utsläpp genom förändrad markanvändning som sker någon annanstans än där biodrivmedlets råvaror produceras. Det är en generell effekt som inte går att koppla till enskilda partier biodrivmedel. Ändå måste vi ibland ta hänsyn till den.

EU-kommissionen har angripit problemet genom att identifiera råvaror som är förknippade med hög risk för ILUC. Det har man gjort genom att undersöka hur mycket odlingen av denna råvara på senare tid har expanderat in i områden med högt kolinnehåll, som ursprunglig skog eller våtmark. Endast palmolja bedömdes medföra hög risk för ILUC. Skälet är den omfattande regnskogsskövling och utdikning av våtmarker som skett i Sydostasien för att anlägga oljepalmsplantager.

För att garantera att de biodrivmedel som används för att uppfylla reduktionsplikten verkligen leder till minskad klimatpåverkan hos bensin och diesel tillåter förordning (2018:195) om reduktionsplikten inte palmolja eller palmoljederivatet PFAD som råvaror från den 1 januari 2022. Undantag kan göras om råvarorna certifieras enligt villkor som EU-kommissionen ställer upp.

Det har diskuterats om PFAD ska innefattas i denna begränsning. Sedan 1 juli 2019 klassas PFAD inte längre som en rest vid palmoljetillverkning utan som en primär produkt från oljepalmen. Därmed ska den enligt regeringens proposition 2020/21:180 om reduktionsplikten jämställas med palmolja vad gäller hög risk för ILUC.

Energimyndigheten har bekräftat för Gröna Mobilister att detta innebär att varken palmolja eller PFAD tillåts inom reduktionspliktens ram från och med år 2022.

För att ett tungt fordon ska få användas för att uppfylla direktiv (EU) 2019/1161 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon får det inte köras på biodrivmedel som medför hög risk för ILUC

Fossilfrihet till varje pris?