Riksdagspartiernas inställning till palmoljeprodukter som råvara till drivmedel

Fossilfrihet till varje pris?

Inför valet 2018 frågade Gröna Bilister företrädare för alla åtta riksdagspartier hur de vill hantera palmolja och PFAD som råvaror till biodiesel. Här publicerar vi deras svar.

Föregående sida: Det har blåst upp till politisk strid

Frågeenkät

Användningen av palmoljeprodukter (PFAD och palmolja) som råvaror till biodriv-medel har ökat explosionsartat i Sverige. År 2017 stod de för 44 % av råvarorna till biodiesel. Det motsvarar cirka 30 % av alla biodrivmedel och 7 % av alla drivmedel i vägtrafiken. En ökande efterfrågan på palmoljeprodukter ökar trycket på den kvarvarande regnskogen i Sydostasien. Gröna Bilister menar därför, liksom många andra, att denna utveckling måste vändas.

Av denna anledning vill vi ställa två frågor till dig som företrädare för ett riksdagsparti:

1) Om ditt parti kommer i regeringsställning efter valet, avser ni att införa en förordning som innebär att PFAD inte längre kommer att klassas som restprodukt?

En förordning med denna effekt planerades som bekant under innevarande mandatperiod, men blev uppskjuten, bland annat på grund av Finlands notifiering till EU-kommissionen.

2) Kommer ditt parti att verka för ytterligare begränsningar på nationell nivå i användandet av palmoljeprodukter som råvara till biodrivmedel?

Per Kågeson tar upp de legala möjligheterna till sådana begränsningar i sitt PM Hur kan riksdagen rädda reduktionsplikten från haveri? Per Kågeson är en av Gröna Bilisters grundare och professor emeritus i miljösystemanalys vid KTH. Ståndpunkterna i Pers PM är hans egna och är inte nödvändigtvis desamma som Gröna Bilisters.

Läs Gröna Bilisters pressmeddelande om riksdagspartiernas svar.

Läs mer om Gröna Bilisters inställning till palmoljeprodukter som råvara till drivmedel.

Riksdagspartiernas svar

Rickard Nordin, Centern (Klimat- och energipolitisk talesperson)

1) Ja

2) Vårt fokus är att öka produktionen och användningen av svenska, hållbara biodrivmedel. Det satsar vi stora resurser i vår budget på. Vilka ytterligare åtgärder som behövs för att motverka icke hållbara alternativ behöver vi ta ställning till när vi sett effekten av ovan nämna förordning, därför är det svårt att just nu säga exakt vad mer som kan behövas.

Lars-Axel Nordell, Kristdemokraterna (miljöpolitisk talesperson)

1) Datumet för de nya hållbarhetskriterierna för biodrivmedel bör skjutas upp. Arbete med att ta fram spårbarhetskriterier för PFAD pågår. Det är rimligt att invänta detta arbete innan PFAD omklassas, annars riskerar bussbranschen att återfalla i fossila bränslen. Sverige bör samarbeta med aktörerna på biodrivmedelsmarknaden, och med de länder där produktionen av palmolja sker. Vi ska kräva transparens och hållbarhet.  

2) Vi vill påskynda tydliga hållbarhetskrav för alla palmoljeprodukter.

Lars Tysklind, Liberalerna (talesperson för miljö- klimat- och jordbruksfrågor)

1) Beroendet av fossila drivmedel måste brytas. Att använda mer biodrivmedel är då centralt men de måste vara i enlighet med hållbarhetskriterierna. Det behövs mer forskning och utveckling av hur svensk biodrivmedelsproduktion kan öka. Liberalerna anser att PFAD inte ska räknas som restprodukt då hållbarhetskriterierna inte kan anses vara uppfyllda. Detta bör rimligtvis stimulera hållbar inhemsk produktion för att fylla den brist som uppstår initialt.

2) Palmoljeprodukter kan endast användas om de uppfyller hållbarhetskriterierna och är certifierade. Det behövs ökad hållbarhet inom palmoljeindustrin och det finns producenter som bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete, vilket till stor del framdrivits av biodrivmedelsmarknadens stränga krav på hållbarhet. De biodrivmedel som används i EU kontrolleras sedan flera år med hållbarhetskriterier för att garantera deras klimatnytta gentemot fossila drivmedel.

Lorentz Tovatt, Miljöpartiet (näringspolitisk talesperson)

1) Ja

2) Ja. Vår förhoppning är att palmoljeprodukter konkurreras ut i reduktionsplikten eftersom de har betydligt sämre klimatprestanda än exempelvis svenskproducerade hållbara drivmedel. Detta är skälet till att vi valde att utforma plikten som en reduktionsplikt och inte en kvotplikt samt orsaken till att vi nu vill omklassificera PFAD (PFAD får då stå för en större del av hela sin klimatpåverkan). Om det visar sig att konkurrensen i klimatprestanda inte räcker för att få bort palmoljan är vi villiga att titta på andra lösningar. Vad gäller situationen för det höginblandade så är det mer kritiskt. Skattebefrielsen innebär att palmoljeprodukter slinker in där och därför vill vi närmsta tiden se över hur systemet kan utvecklas, exempelvis vill vi titta närmare på om man kan införa någon typ av reduktionskrav även för det höginblandade eller åtminstone ställa extra klimatkrav på det drivmedel som slipper skatt.

Maria Malmer Stenergard, Moderaterna(miljö- och jordbrukspolitisk talesperson)

1) Finland har lämnat in ett utlåtande till EU-kommissionen och det är viktigt att invänta utfallet av den processen. Vi värnar effektiva hållbarhetskrav och satsar på bl.a. teknikneutralt stöd till laddinfrastruktur för att det ska bli lättare att köra fossilfritt.

2) Det vi moderater tidigare har konstaterat är att erfarenheter från exempelvis Norge har visat att liknande lagstiftning har fått konsekvenser såsom ökad konsumtion av renodlade palmoljebränslen. Det är knappast eftersträvansvärt. Vi är för att man ställer större krav på spårbarhet, men det måste ske på ett sätt som inte skapar oönskade effekter.

Åsa Westlund, Socialdemokraterna (klimat- och miljöpolitisk talesperson)

1) Ja

2) Ja

Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna (miljöpolitisk talesperson)

1) Ja

2) Ja

Detta är givet att vi kan få igenom vårt förslag på att reduktionsplikten minskar med 80 %. Det går inte att isolera detta från den rådande biodrivmedelspolitiken som inte är hållbar eller bidrar till det globala klimatarbetet.

Jens Holm, Vänsterpartiet (miljöpolitisk talesperson)

1) Ja

2) Ja

Det är inte acceptabelt med en råvara som bidrar till avskogning och stora utsläpp. Vi kommer verka för att PFAD ersätts av hållbara biodrivmedel.

Kampanjens fortsättning

Du kan se en lista på alla publikationer med anknytning till kampanjen Fossilfrihet till varje pris?denna sida. Där finns material som visar hur den övergångsregering som bildades efter valet 2018 kunde ta beslutet att klassificera om PFAD från rest till samprodukt i bred parlamentarisk enighet.

Riksdagspartiernas inställning till palmoljeprodukter som råvara till drivmedel