Hela gröna vägen – fossilfria transporter 2030, Ja tack!

Hela gröna vägen – Fossilfria transporter 2030, Ja tack!

Vi är tjugofyra norska kommuner i Östfold och Follo, fjorton svenska kommuner i Fyrbodal, samt Norska Elbilsföreningen och Gröna bilister, som tillsammans arbetar med omställningen till fossilfria transporter i vår gränsregion.

Genom samarbetet i projektet Infragreen 2014 skrev samtliga kommuner i gränsregionen Fyrbodal, Östfold, Follo, under på att de ska vara fossilfria 2030. Det innebär en kraftfull grund att bygga vidare på. Få andra regionen i Europa har nått en sådan stark politisk förankring.
I vårt nuvarande projekt Hela Gröna Vägen, bygger vi nu vidare på denna målsättning för att konkret ta de steg som behövs till fossilfrihet. Liksom i föregångaren Infragreen är kommunerna huvudmålgrupp. Kommunerna har en central roll i omställningen till fossilfrihet, inte minst som arbetsgivare och genom den påverkansmöjlighet de har vad gäller inköp och upphandling. Tillsammans är kommunerna en gigantisk marknadsaktör som köper varor och tjänster för 500 miljarder kronor per år, varav transporter av både gods och människor är betydande.
Vi vill även på ett betydligt mer aktivt sätt få med det lokala näringslivet i omställningen. Insatserna ska leda till en ökad användning av fordon som drivs av förnybara, klimatneutrala drivmedel, samt utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning. Det handlar även om att stimulera näringslivet till att upptäcka och skapa affärer i form av nya tjänster och produkter i omställningens spår.
Om förra satsningen handlade om att skapa goda exempel och sätta mål, handlar det denna gång om att växla upp så att förändringar genomförs och får genomslag. Omställningen har redan börjat. Kommunerna i vårt område byter successivt till fossilfria fordon, antalet laddstationer ökar varje månad, och det finns konkreta planer för utbyggnad av nya tankställen för biogas.
Förutom en konkret och kraftfull förändring under projektets tre år, ska varje kommun vid projektets slut, ha en handlingplan och en strategi för hur fossilfrihet 2030 ska uppnås.
Projektdeltagare:
  

Hela gröna vägen – fossilfria transporter 2030, Ja tack!