Jag Vill Veta

Vad är det som hamnar i tanken när vi står vid bränslepumpen och ser räkneverket snurra? Var kommer bensinen eller etanolen från? Av vilka råvaror har den tillverkats? Hur stor är klimatpåverkan? När vi tittar oss omkring på macken får vi oftast ingen ledtråd alls. Det vill Gröna Bilister ändra på.

Detta är en historisk kampanjsida som inte uppdateras. Läs mer på sidan för den aktuella kampanjen Vi Vill Veta, och på sidan som specifikt handlar om miljödeklaration av drivmedel.

Vi kan läsa på fiskpaketet i frysdisken var torsken är fångad. Vi kan välja kravmärkt kaffe och jämföra sockerinnehållet i olika sorters müsli. Men när det gäller drivmedel är det sämre ställt med konsumentinformationen. Detta trots att det är minst lika viktigt att vi väljer rätt drivmedel som att vi väljer rätt torsk.

Hur skulle en miljödeklaration av drivmedel kunna se ut? Ta del av Gröna Bilisters förslag här.

SPBI argumenterar mot en miljödeklaration vid pump. Gröna Bilister ger svar på tal.

Miljödeklaration av drivmedel nu på plats

I augusti 2018 beslutade regeringen att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas vid pump. Införandet av denna miljödeklaration har skjutits upp flera gånger, bland annat efter invändningar från EU. Från den 1 oktober 2021 ska det finnas miljödeklarationer på alla större mackar, och och kompletterande information på alla bränslebolags hemsidor, bland annat om ursprungsland. Läs mer.

Den vindlande vägen till miljödeklaration av drivmedel

I den långa artikeln The winding road to eco-labels on Swedish fuel dispensers berättar Gröna Bilister historien bakom det svenska initiativet, och sätter det i sitt sammanhang.

Dokumentation om kampanjen

På sidan Publikationer – Jag Vill Veta finns utspel och artiklar som relaterar till kampanjen samlade i kronologisk ordning. Bilden är hämtad från ett seminarium på Almedalen år 2014.

Bakgrund till kampanjen

År 2013 granskade Gröna Bilister hur långt arbetet har kommit för att göra våra drivmedel långsiktigt hållbara (läs rapporten här).

Biodrivmedel

För biodrivmedlens del har mycket hänt sedan etanoldebatten blossade upp år 2007. EU:s förnybartdirektiv har implementerats i svensk lag. Varje år ska drivmedelsbolagen redovisa ursprungsland, råvaror och klimatpåverkan för alla sina biodrivmedel. För att få hållbarhetsbesked måste drivmedlet minska klimatpåverkan med minst 50 % i livscykelperspektiv (well-to-wheels) jämfört med det fossila alternativet. Produktionen av drivmedlet får inte skada natur och miljö. Alla biodrivmedel som säljs i Sverige idag har fått hållbarhetsbesked av Energimyndigheten.

Många oroar sig för att arbetsvillkoren för arbetarna på sockerrörsfälten är dåliga, och att ursprungsbefolkningars livsmiljö förstörs när plantager för sojabönor eller palmolja anläggs i tropiska länder. Sådana sociala hållbarhetsvillkor berörs inte av lagstiftningen. Drivmedelsbolagen har dock börjat arbeta med frågan på frivillig basis.

Det finns numera frivilliga certifieringar för biodrivmedel som ska säkerställa att de sociala hållbarhetskraven uppfylls. Det gäller t ex Svanen, RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) och Bonsucro. I Sverige svanenmärker Preem sin Evolution diesel, och Fordonsgas svanenmärker sin gas. Trollhättan Energi märker sin biogas med Bra Miljöval.

Fossila drivmedel

Kraven på de fossila drivmedlen är tyvärr lägre än på de förnybara. De bolag som raffinerar bensin och diesel i Sverige måste redovisa från vilket land råoljan kommer. Men om bensinen eller dieseln importeras räcker det att ange från vilket land detta sker. Från och med år 2017 förväntas redovisningskraven skärpas. De bolag som importerar råolja måste då redovisa vilka oljefält den kommer från, och de bolag som importerar färdig bensin och diesel måste redovisa vid vilket raffinaderi den har tillverkats. Detta är ett steg framåt, men var drivmedlet raffinerats säger ingenting om varifrån råvaran kommer. Det skulle kunna vara okonventionella råvaror som tjärsand eller oljeskiffer.

Detaljinformation om de fossila råvarornas ursprung blir allt viktigare när den lättillgängliga oljan sinar. Att utvinna olja ur okonventionella råvaror kräver mycket energi och leder till stora koldioxidutsläpp. När oljebolagen tvingas att borra efter olja i Arktis eller i djuphavet ökar risken för olyckor och oljeutsläpp. Olyckan i Mexikanska golfen år 2010 är ett exempel på detta. För att bensinen och dieseln ska bli anständig de sista decennierna av den fossila eran måste importörer och konsumenter ges möjlighet att välja bort de sämsta alternativen.

Klimat- och ursprungsmärkning vid pumpen

Bland annat av detta skäl lanserade Gröna Bilister sin kampanj ”Jag Vill Veta” i mars 2013, då vi nyss publicerat vår omfattande lägesrapport. Vi vill att den information som bolagen redovisar för Energimyndigheten kommer oss konsumenter till del på den plats där vi handgripligen väljer drivmedel – vid pumpen. Först då kan vi effektivt utöva vår konsumentmakt.

För att få till stånd en enhetlig märkning vore det bäst om ett regelverk togs fram på nationell nivå. På detta sätt utfärdade t ex Energimarknadsinspektionen den 1 januari 2013 nya föreskrifter för ursprungsmärkning av el. Den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg”, som lades fram i december 2013, föreslår en energimärkning av bilar precis som på kylskåp. Det är precis en sådan överskådlig klimat- och ursprungsmärkning vi tänker oss även på drivmedlet.

Om politiker och myndigheter drar benen efter sig är det inget som hindrar att drivmedelsbolagen går före och tar fram en märkning, enskilt eller tillsammans.

Importen av olja från Ryssland och Nigeria ökar.

Var skulle du vilja jobba: på ett sockerrörsfält i Brasilien eller på ett oljefält i Sibirien? Läs om sociala risker vid drivmedelsproduktion.

Foto: Greenpeace

Reaktioner och samtal

Gröna Bilister har under åren som gått sedan kampanjen sjösattes diskuterat klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel med representanter för drivmedelsbransch, myndigheter, politiker, allmänhet och föreningsliv.

Vårt intryck är att drivmedelsbranschen har en i grunden positiv inställning. De pekar dock på att nya internationella system behövs för att spåra de fossila drivmedlen ända tillbaka till källan. En del av drivmedelsbranschen ser detta som ett hinder för att införa en drivmedelsmärkning redan nu.

Vissa politiker har samma inställning. Några av dem anser att frivillig hållbarhetsmärkning av den typ som Svanen erbjuder räcker.

Branschorganisationen SPBI är motståndare till en miljödeklaration av drivmedel vid pump. Gröna Bilister bemöter deras argument här.

I samband med dessa invändningar tål det att upprepas att det primära målet med Gröna Bilisters kampanj är att göra den befintliga informationen tillgänglig för konsumenten, snarare än att se till att mer detaljerad information tas fram. Redan detta vore ett stort steg framåt.

Även om det ännu inte är möjligt att spåra all fossil råvara tillbaka till oljefältet, finns ofta information om ursprungslandet. Biodrivmedel och el är redan spårbara. Här avses spårbarhet på så kallad massbalansnivå, där man håller koll på hur stora volymer av olika ursprung som förs in och ut ur varje distributionsled, inte på var enskilda bränsledroppar eller elektroner kommer från. Ett liknande system för råolja skulle kunna införas utan att förändra själva distributionssystemet, där olika partier olja oftast blandas.

Bristfällig information om råoljans ursprung kan heller inte användas som ursäkt för att inte redan nu informera konsumenterna om drivmedlens klimatpåverkan i livscykelperspektiv, eller om den andel förnybara råvaror de innehåller.

Man bör också skilja på obligatorisk konsumentinformation om alla sålda varor, vilket är målet med Gröna Bilisters kampanj, och frivillig märkning av särskilt hållbara produkter, som till exempel Svanen erbjuder.

Diskussioner på Almedalen

Gröna Bilister har somrarna 2014, 20152016 och 2017 fört samtal om klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel på seminarier under Almedalsveckan i Visby.

Vad säger allmänheten?

Tycker svenska folket att klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel är viktigt? Gröna Bilister har genomfört opinionsundersökningar åren 2014 och 2016 i samarbete med Novus.

Vad gör drivmedelsbolagen?

Gröna Bilister har sammanställt och jämfört drivmedelsbolagens konsumentinformation två år i rad, somrarna 2015 och 2016.

Våren 2015 tog St1 det första steget mot ursprungsmärkning. Preem svanenmärker sin Evolution diesel, och Fordonsgas svanenmärker sin gasTrollhättan Energi märker sin biogas med Bra Miljöval.

Vad händer i politiken?

Den 17 maj 2013 hölls en interpellationsdebatt i riksdagen om ursprungsmärkning av drivmedel.

Våren 2015 sonderade Gröna Bilister riksdagsledamöternas inställning till klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel.

Under Almedalsveckan 2016 gav Karin Svensson Smith (Mp) besked om att regeringen förbereder förslag på obligatorisk klimat- och hållbarhetsmärkning av drivmedel.

Den 7 november 2016 hölls rundabordssamtal med regeringsföreträdare, drivmedelsbransch och andra intressenter. Regeringen klargjorde sin avsikt att införa en obligatorisk klimat- och hållbarhetsmärkning före nästa riksdagsval som ett led i deras strategi för hållbar konsumtion.

Energimyndigheten fick i 2017 års regleringsbrev i uppdrag av regeringen att analysera hur ett krav på att drivmedelsleverantörer ska erbjuda information om drivmedels klimat- och miljöpåverkan kan utformas, med rapportering senast den 29 april 2017. Utredningen överlämnades till regeringen den 24 april 2017. 

Under Almedalsveckan 2017 deklarerade företrädare för regeringen att den kommer att ta frågan vidare och lägga ett lagförslag om obligatorisk hållbarhetsdeklaration av drivmedel vi macken eller laddstationen. Flera oppositionspartier uttryckte sitt stöd för ett sådant förslag. Läs mer.

Energimyndighetens utredning har nu varit ute på remiss. Gröna Bilister lämnade in sitt remissvar den 12 oktober. Läs gärna vår sammanställning och analys av alla remissvar.

Den 15 mars 2018 lade regeringen fram en lagrådsremiss om obligatorisk miljöinformation om alla drivmedel. Lagrådet kom med sitt yttrande den 23 mars. Den 12 april 2018 lade regeringen fram sin proposition.

Det är oklart om det blir ursprungsdeklaration. Regeringen hänvisar till problem med EU-rätten. Den 20 april 2018 gav dock EU-kommissionen ett formellt klartecken.

Centern och Vänsterpartiet har lämnat in följdmotioner till regeringens proposition där de bland annat kräver att ursprungsdeklaration införs.

Den 20 juni 2018 röstade riksdagen ja till regeringens proposition.

Den 9 augusti 2018 tog regeringen beslut om att införa ett krav i drivmedelsförordningen på att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklareras vid pump.

I oktober 2019 skickade EU-kommissionen ett detaljerat utlåtande som motsatte sig deklaration av ursprungsland. Regeringen beslutade den 2 april 2020 att backa ett halvt steg, och låta drivmedlets ursprungsländer anges på bolagets webb, men inte på pump. Regeringen fördröjde också införandet av klimat- och ursprungsdeklarationen till den 1 oktober 2021. Jens Holm (V) ställde miljö- och klimatminister Isabella Lövin (Mp) till svars i en interpellationsdebatt den 17 april 2020.

Media

SVT 26/3 2013: Svårt undvika ”fulbensin” på svenska mackar

SVT 26/3 2013: EU ställer nya krav för ursprungsmärkning

SVD 27/4 2015: Här är första macken som ursprungsmärker sin bensin

SVD 7/5 2015: Bränslebranschen ifrågasätter ursprungsmärkning

SVD 11/5 2015: Ryskt bränsle vanligare i svenska tankar

SR Plånboken 7/7 2015: Märkning av bensin – ökad import av olja från Ryssland och Nigeria  

SVT 19/8 2016: Regeringen vill miljömärka drivmedel

China Development Gateway 20/8 2016: Sweden to introduce eco-labeling for car fuels: minister

Aktuell Hållbarhet 26/2 2018: Tandlöst att inte ursprungsmärka drivmedel vid pumpen

SVT 20/3 2018: Nu ska bensinen klimatmärkas

SVT 20/3 2018: Miljöministern: ”Det ska märkas på pumpen” 

ENDS Europe 20/3 2018: Swedish fuel pumps to get eco-labels

Expressen 22/3 2018: Regeringen vill se märkning för miljöpåverkan vid pumpen

Miljö & Utveckling 22/3 2018: Miljöministern: ursprungsmärkning inte färdigutredd

Aktuell Hållbarhet 23/3 2018: Varför ska drivmedlens ursprung hemlighållas?

DN Debatt 28/4 2018 (Fores/2030-sekretariatet): Gör det möjligt att välja bort bensin med ryskt ursprung

DN 9/8 2018: Drivmedel får miljömärkning 2020

SVD Debatt 17/8 2018 (Fores/2030-sekretariatet): Ny märkning kan ge diktaturfri tankning

Bloomberg Environment 17/8 2018: Sweden’s gas pumps must soon include climate impact labels

DN 14/9 2018: Bra tänkt med pumpråd men risk att det blir utan värde

Mobility Lab (Arlington/Washington D.C.) 10/10 2018: We put warning labels on cigarettes. Why not on gas pumps?

Future fuel strategies 11/10 2018: Climate warning labels on fuel pumps: A taste of the future?

SVD Debatt 12/11 2018 (Gröna Bilister): Låt dem som tankar välja bort ful olja

The Daily Californian 12/2 2019: California needs to add eco-labels to gas pumps

San Francisco Chronicle 18/2 2019: Warming labels needed at the gas pump

International Labtag 21/3 2019: Promoting climate change awareness with labels

TT (SvD, SDS, HD, Aftonbladet, m.fl.) 7/8 2019: Rapport: hälften av all bensin har okänt ursprung

SR Ekot 7/8 2019: Hälften av all bensin och diesel har okänt ursprung

Huffington Post Canada 29/8 2019: Doug Ford’s Right. Show Ontarians The Full Price They’re Paying At The Pumps.

Norska MOTOR 1/9 2019: Norge nöler med svensk drivstoff-merking

Mobility Lab 27/9 2019: How environmental warning labels at gas pumps could change our transportation culture

Miljömagasinet 17/2 2020: Klimatvarningar på bensinpumpar

The Environmental Magazine 3/3 2020: Pumping gas: Hazardous to your health and the planet

Huffington Post 19/3 2020: Should gasoline come with a climate change warning label? These cities think so.

BMJ (British Medical Journal) 31/3 2020: We need health warning labels on points of sale of fossil fuels

The Sunday Times 31/3 2020: Plea for cigarette-style warnings on fuel pumps

The Guardian 31/3 2020: Climate-damaging products should come with smoking-style warnings

Ny Teknik 2/4 2020: Förslaget: sätt varningstext på bränslepumpar

Popular Mechanics 5/4 2020: Climate Experts Want Fossil Fuel Warning Labels At the Pump

Automotor (Hungary) 6/4 2020: Svédországban energiacímkét kapnak a töltőpisztolyok (Svenska bränslepumpar får energimärkning)

Altinget 17/4 2020: Jens Holm (V): Inför ursprungsmärkning av drivmedel – sluta göm er bakom Bryssel

Stuff (New Zealand) 24/4 2020: Could eco-warning labels on petrol pumps cut emissions?

Sydsvenskan 2/7 2020: Kraftringen i Lund först i världen med att miljödeklarera drivmedel

Extinction Rebellion 28/8 2020: This is an health emergency! Doctors spark mass flyposting of petrol pumps with graphic health warnings across UK

The Independent 28/8 2020: Extinction Rebellion: Tens of thousands of warning labels stuck on petrol pumps across UK as part of new campaign

Dagens Nyheter 31/10 2020: Klimatmärkning av bränsle ska ge mer konsumentmakt

NBC Boston 19/11 2020: Cambridge to place carbon emission warning labels on gas pumps

The Earthbound Report 4/12 2020: It’s time for full transparency about petrol

The Guardian 25/12 2020: Massachusetts city to post climate change warning stickers at gas stations

CleanTechnica 25/12 2020: Cambridge To Post Warning Stickers On Gas Pumps

Woxx (Luxemburg) 26/12 2020: Klimawarnung an Zapfsäulen

7News WHDH Boston 30/12 2020: Cambridge becomes first city in America to put climate warning labels on gas pumps

Forbes 31/12 2020: We Need To Start Being More Aware Of The Harm We Do When We Fill Our Tanks

The Independent 31/12 2021: Cambridge, MA is first place in US to have climate warning labels at gas pumps

Aktuell Hållbarhet 24/2 2021: Miljödeklaration vid pumpen på plats i sommar

Treehugger 22/7 2021: Gas Pump ’Warming Labels’ Could Galvanize Support for Decarbonization Policies

The Guardian 1/10 2021: Swedish fuel retailers required to display eco-labels at pumps

auto motor & Sport 1/10 2021: Nu införs miljödeklaration av drivmedel på macken – så här tolkar du informationen

Teknikens värld 1/10 2021: Drivmedel måste nu miljödeklareras i Sverige

Helsingin Sanomat 1/10 2021: Huolto­asemien poltto­aine­pumppuihin tuli Ruotsissa pakolliset ilmasto­merkinnät (Obligatorisk klimatmärkning av bränslepumpar har införts i Sverige)

Insajder (Slovenia) 2/10 2021: Švedska: Bencinske črpalke morajo odslej označevati okolju nevarna goriva, kdaj bo to uvedla tudi Slovenija? (Sverige: bensinstationer måste nu märka miljöfarliga drivmedel, när införs detta i Slovenien?)

Ny Teknik 4/10 2021: Nu måste pumpen visa vilken klimatpåverkan bränslet har

Vi Bilägare 4/10 2021: Nu måste mackarna miljödeklarera sina bränslen

Newstree 4/10 2021 (South Korea): Each fuel dispenser has a different colour… Sweden’s mandatory ”eco-labels”

Cedrec – Legislation made simple 4/10 2021: Eco-labels on fuel pumps in Sweden

Curation. 8/10 2021: Sweden begins using eco-labels for transport fuels

Bloomberg 19/7 2022: Where Are All the Climate Warning Labels on Gas Pumps?

Capetalk 13/9 2022: We need warning labels at the points of sale of fossil fuels, argues a health expert

Ny Teknik 17/11 2022: Sverige måste arbeta för att ursprungsmärka fossil energi

Aktuell Hållbarhet 30/11 2022: Gröna Mobilister: Så kan ett konsumenttryck för hållbarare resor skapas

Göteborgsposten 2/1 2023: Få svenska folket att hjälpa till att nå klimatmålen

Hawai’i Free Press 30/1 2021: Hawaii may become the first U.S. state with climate change warnings on all gas pumps

Honolulu Star-Advertiser 19/1 2023: Climate warning labels sought for self-service gas stations (Free version at Yahoo)

The BMJ (British Medical Journal) 10/3 2023: Sixty seconds … on petrol pumps

SVT Nyheter (samt inslag i Morgonstudion och Rapport) 29/12 2023: Miljöetiketter vid pump är felaktiga – vill ersätta med QR-kod

Honolulu Civil Beat 16/2 2024: Health-Climate Warning Labels Needed On Hawaii Gas Pumps

Vetenskapliga artiklar

James R. Brooks, Kristie L. Ebi, Global Challenges, published online 21/7 2021: Climate Change Warning Labels on Gas Pumps: The Role of Public Opinion Formation in Climate Change Mitigation Policies 

Jag Vill Veta