Förslag till miljödeklaration av drivmedel

Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta idéskisser som inspiration.

Dessa förslag har utvecklats med tiden från år 2013, och denna sida har därför redigerats fram till år 2017.

Under parollen Jag Vill Veta har Gröna Bilister under flera år drivit på för att de svenska drivmedelsbolagen ska ange klimatpåverkan och ursprung hos sina drivmedel vid mack. Bolagen har också förbättrat sin konsumentinformation de senaste åren. Det börjar dock bli uppenbart att de inte har viljan att redovisa all information de har på ett enhetligt, lättillgängligt sätt. Behovet är stort av en standardiserad hållbarhetsdeklaration vid pump.

Därför är det glädjande att regeringen nu förbereder ett lagförslag om en sådan hållbarhetsdeklaration. Energimyndigheten har lagt fram en promemoria om hur en sådan kan utformas. Här följer Gröna Bilisters eget förslag, som hämtat inspiration från Energimyndigheten och bygger på samtal med många personer med intresse i frågan. Detta är en vidareutveckling av de förslag Gröna Bilister tidigare tagit fram.

* För att inte snedvrida konkurrensen bör en hållbarhetsdeklaration vara obligatorisk för alla drivmedel, inklusive el och vätgas.

* Av samma skäl bör hållbarhets-deklarationen i största möjliga mån se likadan ut för alla drivmedel. Vissa skillnader går inte att komma ifrån, eftersom olika drivmedel har olika förutsättningar och den tillgängliga informationen om dem skiljer sig åt.

* Hållbarhetsdeklarationen tar lämpligen formen av ett klistermärke som fästes på varje pump, dispenser eller laddstation.

* Befintlig hållbarhetsinformation ska räcka. Den hållbarhetsinformation som drivmedelsbolagen redan har, eller som de kan ta fram med tillgängliga verktyg, ska med andra ord vara tillräcklig för att uppfylla kraven för hållbarhetsdeklaration.

* Det finns ännu inte finns något internationellt system för att spåra råvarans ursprung vid handel med olja och fossila drivmedel. Med tanke på ovanstående punkt måste det därför vara möjligt för de bolag som inte själva importerar råolja och raffinerar fossila drivmedel att deklarera att råoljans ursprungsland är okänt.

* För att svensk lag om hållbarhetsdeklaration ska accepteras av EU bör den bygga på beräkningsmetoder och rapportering enligt EU-direktiv. De relevanta direktiven är FörnybartdirektivetBränslekvalitetsdirektivet, samt ett tilläggsdirektiv till det senare. I Sverige är dessa implementerade i Hållbarhetslagen och Drivmedelslagen, som bland annat innebär att svenska drivmedelsbolag varje år ska rapportera klimatpåverkan, ursprung och råvaror till Energimyndigheten. En del av informationen offentliggörs i en årlig skrift som ger en sammanfattande bild av svenska drivmedels hållbarhet föregående år.

* Hållbarhetsdeklarationen som ett drivmedelsbolag gör bör utgå från dess rapportering till Energimyndigheten enligt ovanstående punkt. Det blir då en släpande hållbarhetsdeklaration av hållbarhetsegenskaperna hos det aktuella drivmedlet föregående år. Med andra ord kommer en sådan hållbarhetsdeklaration att ge en helhetsbild av den sammanlagda volym drivmedel av en viss typ som det aktuella bolaget sålde föregående år. Krav kan ställas att hållbarhetsdeklarationen ska uppdateras (exempelvis) senast en månad efter det att rapporteringen kring föregående års drivmedel lämnades in till Energimyndigheten.

* Det bör finnas en möjlighet för bolagen att marknadsföra speciellt hållbara partier drivmedel via hållbarhetsdeklarationen. Det kan till exempel gälla diesel med en betydande andel förnybar HVO. Energimyndigheten föreslår i sin promemoria att bolagens årliga rapportering ska göras mer detaljerad, så att de särredovisar alla olika drivmedelskvaliteter som saluförs under eget varunamn. Därmed skulle det till exempel framgå på hållbarhets-deklarationen att Preems Evolution diesel innehåller mer förnybar diesel och har lägre klimatpåverkan än Preems övriga diesel.

* När det gäller el som drivmedel bör alla uppgifter i hållbarhetsdeklarationen utgå från de uppgifter som levererande elhandelsbolag redovisar enligt lagen om ursprungsmärkning av el. Detta innebär att om elen inte har ursprungsgarantier deklareras den som så kallad Nordisk residualmix. Då deklareras elens klimatpåverkan på samma sätt oavsett om vi köper den till vårt hus eller vår bil. Att välja ett annat redovisningssystem för el som drivmedel skulle orsaka förvirring bland konsumenterna.

* Det bör finnas en tillsynsmyndighet som säkerställer att den information bolagen redovisar på hållbarhets-deklarationen är korrekt. Energimyndig-heten ligger närmast till hands eftersom det är hit bolagen varje år redovisar de uppgifter som ligger till grund för deklarationen.

* Hållbarhetsdeklarationen bör hållas enkel och överskådlig. Förklaringar, definitioner och ytterligare information bör ges på tillsynsmyndighetens hemsida, och gärna också på drivmedelsbolagen hemsidor. Hänvisning till denna kompletterande information bör finnas på hållbarhetsdeklarationen.

* Gröna Bilister har tidigare förespråkat att drivmedelsbolagen ska ges möjlighet att visa upp en frivillig hållbarhets- eller miljömärkning på den obligatoriska hållbarhetsdeklarationen. Sådana märkningar kan gälla drivmedlet som helhet (Svanen, Bra Miljöval) eller ingående komponenter, till exempel etanol (Bonsucro). I vårt senaste förslag har vi dock valt bort den möjligheten, främst av platsskäl. Dessutom kan det vara en bra idé att separera det obligatoriska från det frivilliga, så att de inte blandas ihop. Dock har ju drivmedelsbolagen möjlighet att fästa frivilliga hållbarhetsmärken i direkt anslutning till den obligatoriska deklarationen.

Vi har illustrerat våra tankar med ett mer konkret förslag på hur en hållbarhets-deklaration av olika drivmedel skulle kunna se ut. Låt oss gå igenom innehållet i detta förslag från klistermärkets överdel och nedåt.

Drivmedelstyp

Högst upp till vänster anges vilken typ av drivmedel deklarationen gäller. För bensin och diesel anges även dess miljöklass. För bensin finns miljöklasserna MK1 och MK2. För diesel finns miljöklasserna MK1, MK2 och MK3. Ju lägre miljöklass, desto bättre miljöegenskaper hos bränslet.

Om den aktuella drivmedelskvaliteten saluförs under eget varunamn och deklarationen gäller just denna kvalitet, så anges dess namn under drivmedelstypen. Det skulle t.ex. kunna gälla Preems Evolution diesel.

Bolagslogga

Högst upp till höger visas logotypen för det bolag som säljer drivmedlet till kund och för vilket de deklarerade uppgifterna gäller.

Märkning enligt infrastrukturdirektivet

För att undvika förvirring kring vilka drivmedel vi kan tanka i vår bil kräver EU:s infrastrukturdirektiv att alla drivmedel ska märkas vid pumpen utifrån givna kategorier, för att göra det tydligt vilka drivmedel det egna fordonet är typgodkänt för. Denna märkning integreras lämpligen i en hållbarhetsdeklaration.

Låginblandad bensin ska märkas utifrån högsta möjliga volymprocent etanol som E5 eller E10. Höginblandad etanol ska märkas E85. Diesel märks utifrån högsta möjliga volymprocent biodiesel FAME som B7, B10 eller B100. Ren förnybar diesel HVO märks XLT. (Denna drivmedelskvalitet kallas vanligen HVO100.)

Klimatpåverkan

Klimatpåverkan anges på liknande sätt som på kylskåpets energimärkning, men som grafisk form används en stiliserad termometer med färgfält från grönt till rött istället för liggande staplar i olika färger. I Gröna Bilisters förslag motsvarar 0 – 15 g/MJ nivå A, 15-30 g/MJ nivå B, och så vidare. Den högsta möjliga nivån är G och motsvarar klimatpåverkan över 90 g/MJ.

Den angivna siffran är ett medelvärde av föregående års försäljning beräknat utifrån rapporteringen till Energimyndigheten. För el gäller den klimatpåverkan som det levererande elhandelsbolaget redovisar enligt avtalet.

Diesel missgynnas något av att klimatpåverkan anges per energienhet drivmedel, eftersom dieselmotorn har högre verkningsgrad än ottomotorn. Elbilen har ännu mycket högre verkningsgrad och missgynnas än mer. Risken med att uppfinna en egen, mer rättvis enhet för klimatpåverkan är att man förvirrar mer än man klargör. Klimatpåverkan per energienhet (MJ) är den gängse enheten i EU-direktiv och svensk lagstiftning.

Förnybar energi – andel

Ett drivmedel i form av bränsle delas upp i en förnybar och en fossil del på deklarationen, medan el delas upp i en förnybar och en övrig del. Den övriga delen el innefattar både fossil el och kärnkraftsel.

Procentandelen förnybar drivmedelsenergi i det deklarerade drivmedlet anges. (Observera att denna energiprocent kan skilja sig från den volymsprocent förnybart bränsle som blandas i drivmedlet. Till exempel blir energiprocenten etanol lägre än volymsprocenten eftersom energiinnehållet per volymsenhet bränsle är mindre i etanol än i bensin.) Det angivna värdet motsvarar medelvärdet av den totala mängd drivmedel av den deklarerade kvaliteten som sålts av bolaget föregående år enligt rapporteringen till Energimyndigheten.

Förnybar energi – hållbarhetsbesked

I övre högra hörnet på den ruta som innehåller information om den förnybara energin visas Energimyndighetens logotyp med texten ”Hållbar” ifall alla komponenter biobränsle som ingår i drivmedlet fått hållbarhetsbesked av Energimyndigheten. Detta utgör en grundläggande garanti för att biobränslena ger en viss klimatnytta och att de inte förstör naturvärden när de produceras. I praktiken har alla biobränslen som används till drivmedel i Sverige hållbarhetsbesked, eftersom detta krävs för att få de skattelättnader som gör dem kommersiellt gångbara.

Förnybar energi – ursprungsländer

Upp till tre ursprungsländer till råvarorna till den förnybara delen drivmedel listas, i fallande betydelse. Energiprocenten av den förnybara delen färdigt drivmedel som hämtat sin råvara från det givna landet anges, avrundat till närmaste heltal. Ett land som bidrar med mindre än en halv procent råvara listas inte. Den fullständiga listan med ursprungsländer anges på Energimyndighetens och drivmedelsbolagets hemsida. Den el som säljs i Sverige handlas på den Nordiska elmarknaden, och enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ursprungsmärkning av el krävs inte att ursprungslandet redovisas för kunden. Därför föreslår Gröna Bilister att elens geografiska ursprung endast anges som ”Nordisk elmarknad”.

Förnybar energi – råvaror

Upp till tre råvarukategorier till den förnybara delen bränsle listas i fallande betydelse. Den energiprocent av den förnybara delen drivmedel som kommer från den givna råvarukategorin anges, avrundat till närmaste heltal. Ett råvarukategori som bidrar med mindre än en halv procent förnybar del drivmedel listas inte. Gröna Bilister föreslår att följande råvarukategorier används, eftersom dessa även används i bolagens rapportering enligt EU-direktiv.

Odlad
Biprodukt
Rest/avfall

När det gäller förnybar el bör man snarare tala om kraftslag än råvaror. Gröna Bilister föreslår att följande förnybara kraftslagskategorier används, och att upp till tre av dessa listas i fallande betydelse.

Sol, vind
Vatten
Övrig

Den första kategorin ska läsas som ”sol eller vind”. Kategorin ”Vatten” kan även innefatta vågkraft. Kategorin ”Övrig” innefattar t.ex. el producerad av avfall, biobränsle eller geotermisk energi. En detaljerad lista med råvaror eller kraftslag som inte är indelad i kategorier anges på Energimyndighetens och drivmedelsbolagets hemsida.

Fossil/övrig energi – andel

För ett drivmedel i form av bränsle anges procentandelen fossil drivmedelsenergi på samma sätt som andelen förnybar energi. När det gäller el anges andelen övrig drivmedelsenergi. I denna andel innefattas kärnkraft förutom fossil energi.

Fossil/övrig energi – ursprungsländer

För ett bränsle listas upp till tre ursprungsländer till råvarorna till den fossila delen drivmedel i fallande betydelse på samma sätt som för den förnybara delen. Om drivmedelsbolaget köper färdigraffinerade fossila drivmedel och inte kan redovisa råvarans ursprungsland till Energimyndigheten anges ursprung ”Okänt” på deklarationen vid pumpen. Gröna Bilister föreslår att elens geografiska ursprung endast anges som ”Nordisk elmarknad”, av de skäl som diskuterades i samband med ursprunget hos den förnybara delen el.

Fossil/övrig energi – råvaror

Upp till tre råvarukategorier till den fossila delen bränsle listas i fallande betydelse, på samma sätt som för den förnybara delen. Gröna Bilister föreslår att följande kategorier används.

Råolja
Naturgas
Okonv.

Här motsvarar råolja konventionell råolja, medan okonventionell olja som framställs ur kol, oljeskiffer eller tjärsand faller under kategorin ”Okonv.” Klimatpåverkan vid tillverkningen av sådan olja är betydligt större än då konventionell råolja pumpas upp ur marken.

När det gäller ej förnybar el föreslår Gröna Bilister att dessa kraftslag delas upp i följande två kategorier på deklarationen vid pumpen.

Fossil
Kärnkraft

En detaljerad lista med råvaror/kraftslag som inte är indelad i kategorier anges på Energimyndighetens och drivmedelsbolagets hemsida, på samma sätt som för den förnybara delen drivmedel.

Hänvisning till kompletterande information

Idén med en hållbarhetsdeklaration är att göra informationen så lättillgänglig för konsumenten som möjligt. Därför bör hållbarhetsdeklarationen vid pumpen hänvisa konsumenten till mer fullständig information på Energimyndighetens hemsida både med hjälp av explicit webbadress och en QR-kod som öppnar denna webbsida då den scannas in. Den kompletterande informationen kan dessutom redovisas på det aktuella bolagets hemsida enligt föreskrifter från Energimyndigheten.

Rapporterande bolag och årtal

Hållbarhetsdeklarationen är släpande och de deklarerade uppgifterna syftar på det aktuella bolagets hela försäljning av den aktuella drivmedelstypen föregående år. Det är viktigt att detta framgår tydligt på deklarationen vid pumpen, t.ex. genom att rapporterande bolag och det årtal uppgifterna gäller anges. Annars finns risken att konsumenterna tror att deklarationen gäller precis de droppar drivmedel som tankas. Allmänheten skulle kunna känna sig vilseledd, vilket skulle äventyra förtroendet för hållbarhetsdeklarationen.

Om det finns aktörer på marknaden som är så små att de inte behöver rapportera hållbarhetsegenskaperna hos sina drivmedel till Energimyndigheten bör uppgifterna på deklarationen motsvara Sverigemedelvärdena för en aktuella drivmedelstypen, enligt rapporteringen från alla större drivmedelsbolag.

Tillsynsmyndighetens logotyp

Som en garant för uppgifternas riktighet bör tillsynsmyndighetens logotyp visas på deklarationen i anslutning till rapporterande bolag och årtal.

Förslag till miljödeklaration av drivmedel