Medbestämmande Syd

Medbestämmande Syd

Gröna Bilisters projekt för global hållbarhet på biobränsleområdet

Gröna Bilister har sedan 2010 projektstöd från Sida för att samla in sydpunkter från tredje världens fattiga bönder; som skulle kunna vara framtidens biobränsleproduccenter.

Med projektet vill Gröna Bilister bidra till minskade globala klyftor, där den omställning bort från fossila, oljebaserade drivmedel som nu sker ska komma världens fattiga till gagn. Detta arbete hängs upp på flera omvärldshändelser, bland annat:  

 

         


Hållbara Biodrivmedel – Syds Syn
Seminarium på Sida 14 mars kl. 9-11
Läs mer här.

EU:s hållbarhetskrav på drivmedel, som bl.a. inkluderar skydd av särskilt värdefull mark och säkerställd fortsatt livsmedelsproduktion
Roundtable on Sustainable Biofuels, som tar fram hållbarhetskrav som ska kunna användas för alla biobränsleråvaror, globalt och i hela produktionskedjan
Svanenmärkning av drivmedel, med fokus på biodrivmedel
Miljöstyrningsrådets upphandlingsråd, delvis med samma krav på fossila som förnybara drivmedel
Enskilda bränslebolags egna krav, bl.a. från Statoil och Shell

Gemensamt för dessa är dock att de är starkt fokuserade på Nords behov och önskemål. Det gäller t.ex. att:

· EU:s hållbarhetskrav har kritiserats för att de är tillräckligt milda på klimatsidan för att släppa igenom också europeiska spannmålsbaserade drivmedel, men planerar krav på indirekt markanvändning som utesluter stora delar av Afrikas produktion. Detta förvärras med EU-kommissionens nya förslag som särskilt gynnar andra generationens biodrivmedel, som knappast kommer att framställas i Afrika.
· Svanenmärkningen har ifrågasatts utifrån att den utesluter områden där det råder brist på livsmedel, vilket i u-världen upplevs som ett minst sagt trubbigt instrument.
· Verifierat Hållbar Etanol har bedömts som en alltför sluten process utan insyn och medverkandemöjlighet för berörda parter i tredje världen.
· Roundtable on Sustainable Biofuels, med huvudkontor i Schweiz, anges leda till en sådan fördyring att de hållbara bränslena bara kan säljas på ”rika” marknader.

Gröna Bilister tar in tredje världens behov, med särskild vikt vid småskaliga bönder, som i ett genomsnittligt afrikanskt land utgör en majoritet av befolkningen. Vi anlägger också en genderanalys på biobränslenas uppfattade möjligheter och problem, utifrån att detta troligen uppfattas olika av kvinnor och män. Synpunkterna från Syd framförs till bränslebranschens aktörer, bilbolagen, lantbrukets organisationer, miljö- och biståndsorganisationer, riksdag och regering, forskare och annan expertis och media. Samtidigt har organisationerna i Syd lärt sig mer om de kriterier som bl.a. EU ställer eller planerar ställa, så att de bättre kan bidra i diskussionen kring dessa.

Gröna Bilister har hittills publicerat följande rapporter utifrån projektet:

New/Ny: ABBBA – Hållbarhetskriterier ur Syds perspektiv. Läs den här.

New/Ny: Biobränsleläget i Sydafrika – fördjupning. Läs den här.

New/Ny: The South in the Driving Seat – A global perspective on biofuels and sustainability – The Brazilian road. Läs den här/Read it here.

Medbestämmande Syd – Hållbara biodrivmedel på tredje världens villkor. Läs rapporten här.

English translation: The South in the Driving Seat – Sustainable Biofuels Defined by the Global South. Read it here.

Medbestämmande Syd