Jury till Miljöbästa Bil 2018

Här presenteras juryn till Miljöbästa Bil 2018 och riktlinjerna för dess arbete.

Miljöbästa Bil 2018 väljs av en expertjury som presenteras längst ned på denna sida. Juryn utser vinnare i två klasser:

Bästa valet för privatbilisten med normal ekonomi
Bästa valet för företaget

Alla nominerade bilmodeller är bra val för den miljömedvetne bilisten och presenteras i rapporten Miljöbästa Bilar 2018.

Läs mer om tävlingen Miljöbästa Bil 2018

Bedömningsgrund

Jurymedlemmarnas val är med nödvändighet subjektiva, och så vill vi att det ska vara. Vid poängsättningen ska dock hänsyn tas till följande faktorer, vilka skiljer sig något åt i de två klasserna.

Klimatpåverkan Påverkan vid körning och biltillverkning, där båda utsläppskällorna ska ses i livscykelperspektiv 
Övrig miljöpåverkan Påverkan vid körning och biltillverkning, inkl. hälsopåverkande avgasutsläpp     
Energieffektivitet  Energiförbrukning per körd sträcka 
ResurseffektivitetHur mycket ändliga naturresurser förbrukar tillverkningen av denna bilmodell, och hur hållbar är utvinningen av dessa råvaror? Trovärdiga uppgifter på återvinning ökar resurseffektiviteten. Om livscykelanalys med sådan information saknas får resurseffektiviteten sägas vara omvänt proportionell mot bilens vikt. Hög vikt i relation till bilens användningsområde innebär låg resurseffektivitet.
Säkerhet 5 stjärnor i Euro NCAP:s säkerhetstest krävs för nominering, men modellernas säkerhetsegenskaper kan ändå skilja sig åt 
Användbarhet T.ex. räckvidd, rymlighet, lastförmåga 
Ekonomi Inköpspris, driftskostnad, andrahandsvärde
Teknikdrivande?I vad mån introducerar eller sprider modellen ny teknik som kan bidra till omställningen till hållbar bilism?

Faktorerna är inte rangordnade. I privatbilsklassen bör ekonomi ges högre vikt än i företagsbilsklassen. Huruvida bilmodellen är drivande för miljöteknik bör vägas in i företagsbilsklassen, men bör inte spela någon roll i privatbilsklassen.

Juryns arbetssätt

Samma system för poängsättning som i tävlingen Årets Bil i Europa används. För vardera tävlingsklass gäller följande för varje jurymedlem.

1. 25 poäng ska fördelas 
2. Ingen modell får tilldelas fler än 10 poäng 
3. Poängen måste fördelas på minst 5 modeller 
4.Förstaplatsen får inte vara delad, d.v.s. de två modeller som tilldelas flest poäng får inte tilldelas samma poäng 

Juryns sammansättning

Alrik Söderlind
Chefredaktör för Auto Motor & Sport. Styrelseledamot i Gröna Mobilister.
Anders Kullgren
Trafikforskningschef på Folksam
Anna Pernestål Brenden
Forskningschef för Integrated Transport Research Lab (ITRL) på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Anna Pettersson
Tidigare stationschef och numera systemförvaltare på Opus Bilprovning AB
Anne Sörensson
Projektledare för Grön Trafik med Green Highway i Östersunds kommun
Eva Sunnerstedt
Enhetschef för Miljöbilar i Stockholm i Stockholms stad
Frances Sprei
Forskarassistent på Chalmers Tekniska Högskola med inriktning på hållbar mobilitet, med fokus bl.a. på elfordon och alternativbränslefordon
Mattias Goldmann
VD för Fores med 2030-sekretariatet. Miljöbilsexpert och mångårig biltestare för Gröna mobilister

Jury till Miljöbästa Bil 2018