Jury till Miljöbästa Bil 2021

Här presenteras juryn till Miljöbästa Bil 2021 och riktlinjerna för dess arbete.

Miljöbästa Bil 2021 väljs av en expertjury som presenteras längst ned på denna sida. Alla nominerade bilmodeller är bra val för den miljömedvetne bilisten.

Läs mer om tävlingen Miljöbästa Bil 2021

Bedömningsgrund

Jurymedlemmarnas val är med nödvändighet subjektiva, och så vill vi att det ska vara. Vid poängsättningen ska dock hänsyn tas till följande faktorer. De saknar rangordning.

Klimatpåverkan Påverkan vid körning och biltillverkning, där båda utsläppskällorna ska ses i livscykelperspektiv 
Övrig miljöpåverkan Påverkan vid körning och biltillverkning, inkl. hälsopåverkande avgasutsläpp     
Energieffektivitet  Energiförbrukning per körd sträcka 
ResurseffektivitetHur mycket ändliga naturresurser förbrukar tillverkningen av denna bilmodell, och hur hållbar är utvinningen av dessa råvaror? Trovärdiga uppgifter på återvinning ökar resurseffektiviteten. Om livscykelanalys med sådan information saknas får resurseffektiviteten sägas vara omvänt proportionell mot bilens vikt. Hög vikt i relation till bilens användningsområde innebär låg resurseffektivitet.
Säkerhet 5 stjärnor i Euro NCAP:s säkerhetstest krävs för nominering, men modellernas säkerhetsegenskaper kan ändå skilja sig åt 
Användbarhet T.ex. räckvidd, rymlighet, lastförmåga 
Ekonomi Inköpspris, driftskostnad, andrahandsvärde
Teknikdrivande?I vad mån introducerar eller sprider modellen ny teknik som kan bidra till omställningen till hållbar bilism?

Juryns arbetssätt

I ett första steg väljer juryn 7 finalister bland de 40 nominerade bilmodellerna. Detta går till på följande sätt. Varje jurymedlem väljer individuellt 10 bilmodeller som de gärna ser som finalister (poäng +1), och 10 modeller som de inte skulle vilja se som finalister (poäng -1). Övriga 20 modeller bedöms neutralt (poäng 0). Denna poängsättning offentliggörs inte.

Dessa poäng summeras för varje bilmodell. De sju modeller som får högst poäng blir finalister. Om det inte går att särskilja sju finalister på detta sätt gör juryn gemensamt ett urval i den grupp som har lägst poäng bland de modeller som har chansen att bli finalister. Juryn har frihet att därefter byta ut finalister, men då måste detta beslut tas enhälligt.

I det andra steget tilldelar varje jurymedlem individuellt poäng till varje finalist enligt följande principer.

1. 25 poäng ska fördelas 
2. Ingen modell får tilldelas fler än 10 poäng 
3. Poängen måste fördelas på minst 5 modeller 
4.Förstaplatsen får inte vara delad, d.v.s. de två modeller som tilldelas flest poäng får inte tilldelas samma poäng 

Denna poängsättning offentliggörs i samband med att vinnaren tillkännages, och varje jurymedlem ges då möjlighet att motivera sina individuella val. Juryn skriver också en gemensam motivering till vinnaren av priset Miljöbästa Bil 2021

Detta system för att utse finalister och vinnare liknar det som används i tävlingen Årets Bil i Europa.

Juryns sammansättning

Alrik Söderlind
Chefredaktör för Auto Motor & Sport. Styrelseledamot i Gröna Mobilister.
Anders Kullgren
Trafikforskningschef på Folksam
Anna Pettersson
Tidigare stationschef och numera systemförvaltare på Opus Bilprovning AB
Anne Sörensson
Projektledare för Grön Trafik med Green Highway i Östersunds kommun
Eva Sunnerstedt
Enhetschef för Miljöbilar i Stockholm i Stockholms stad
Mattias Goldmann
Hållbarhetschef på Sweco. Miljöbilsexpert och mångårig biltestare för Gröna Mobilister

Jury till Miljöbästa Bil 2021