Miljöbästa Bil 2024

Vi har använt följande kriterier för att sålla ut de nominerade bilarna:

 1. Klimatbonusbil (primärt de regler som gällde före ändringen i juni 2022)
 2. Fem stjärnor i Euro NCAP (testad tidigast 2014)
 3. Drivmedel: El, fordonsgas eller vätgas
 4. Klimatpåverkan vid tillverkning, användning och skrotning på totalt max 16 ton CO2, utifrån våra egna schablonberäkningar (utgår från fordonets vikt och typ av drivlina), med hjälp av följande värden:
  • Elanvändning i Sverige: 47 g CO2 / kWh
  • Energiinnehåll fordonsgas: 49,1 MJ/kg
  • Energiinnehåll vätgas: 119 MJ/kg
  • Klimatpåverkan vid tillverkning och skrotning: 7 kg CO2 / kg bil (elbil)
  • Klimatpåverkan vid tillverkning och skrotning: 5 kg CO2 / kg bil (fordonsgasbil)
  • Klimatpåverkan vid tillverkning och skrotning: 6 kg CO2 / kg bil (vätgasbil)
  • Total körsträcka: 25 000 mil
  • Drivmedelsförbrukning/energieffektivitet enligt WLTP
 5. Utsläpp från avgasröret: Max 110 gram CO2 (WLTP)

Årtes rapport Miljöbästa Bilar 2024 listar 26 fordon som finns att köpa under 2024

Bedömningsgrund

Jurymedlemmarnas val är med nödvändighet subjektiva, och så vill vi att det ska vara. Juryn består av individer med rätt olika bakgrund och kompetens vilket gör att de bedöms med olika glasögon. Vid poängsättningen ska dock hänsyn tas till följande faktorer. De saknar rangordning.

Klimatpåverkan Påverkan vid körning och biltillverkning, där båda utsläppskällorna ska ses i livscykelperspektiv 
Övrig miljöpåverkan Påverkan vid körning och biltillverkning, inkl. hälsopåverkande avgasutsläpp     
Energieffektivitet  Energiförbrukning per körd sträcka 
ResurseffektivitetHur mycket ändliga naturresurser förbrukar tillverkningen av denna bilmodell, och hur hållbar är utvinningen av dessa råvaror? Trovärdiga uppgifter på återvinning ökar resurseffektiviteten. Om livscykelanalys med sådan information saknas får resurseffektiviteten sägas vara omvänt proportionell mot bilens vikt. Hög vikt i relation till bilens användningsområde innebär låg resurseffektivitet.
Säkerhet 5 stjärnor i Euro NCAP:s säkerhetstest krävs för nominering, men modellernas säkerhetsegenskaper kan ändå skilja sig åt. Vi vill lägga extra vikt vid att jämföra säkerhet för olika grupper. Säkerhet testas främst med manliga krockdockor vilket gör att säkerhet är anpassat för män. Vi uppmuntrar juryn till att inkludera säkerhet för exempelvis kvinnor och barn också i den mån det är möjligt att bedöma.
Användbarhet T.ex. räckvidd, rymlighet, lastförmåga 
Ekonomi Inköpspris, driftskostnad, andrahandsvärde
Teknikdrivande?I vad mån introducerar eller sprider modellen ny teknik som kan bidra till omställningen till hållbar bilism?

Juryns arbetssätt

Tidigare år har juryn i ett första steg valt finalister bland de bilmodeller som nominerats av oss. Denna gång blir det alltså inte någon ”flerstegsraket” utan vi gör ett urval av bilmodeller som juryn sedan direkt poängbedömer.

Varje jurymedlem tilldelar individuellt poäng till varje finalist enligt följande principer.

1. 25 poäng ska fördelas 
2. Ingen modell får tilldelas fler än 10 poäng 
3. Poängen måste fördelas på minst 5 modeller 
4.Förstaplatsen får inte vara delad, d.v.s. de två modeller som tilldelas flest poäng får inte tilldelas samma poäng 

Denna poängsättning offentliggörs i samband med att vinnaren tillkännages, och varje jurymedlem ges då möjlighet att motivera sina individuella val. Juryn skriver också en gemensam motivering till vinnaren av priset Miljöbästa Bil 2024. 

Vid sidan av poängbedömning av de modeller som vi valt ut så ges juryn också möjlighet att rekommendera bilmodeller som inte klarat alla kriterier, men som ändå är bra ur ett miljöperspektiv. Det kan till exempel handla om bilmodeller som varit extra betydelsefulla för att fler kan ta steget från fossilbil till el- eller biogasbil, eller bilar med pris- och abonnemangsmodeller som gör dessa till högst fördelaktiga val ur miljösynpunkt, även om bilen i sig ligger något högre i miljöpåverkan.

Detta system för att utse finalister och vinnare liknar det som används i tävlingen Årets Bil i Europa.

Juryns sammansättning

Alrik Söderlind
Chefredaktör för Auto Motor & Sport.
Astrid Linder
Professor i trafiksäkerhet vid VTI. Mest känd för sitt arbete med utveckla kvinnliga humanmodeller för krockprovning.
Per Gyllenspetz
Författare, designer och innovatör med många års erfarenhet från bilbranschen.

Pers kommentarer till hur han valt att rösta i år
Eva Sunnerstedt
Enhetschef för Miljöbilar i Stockholm i Stockholms stad.
Mattias Goldmann
VD Goldmann Green och grundare av 2030 sekretariatet. Miljöbilsexpert och mångårig biltestare för Gröna Mobilister.

Mattias kommentarer till hur han har röstat i år
Styrelsen i Gröna Mobilister (Matilda Tsambasopolous deltar ej då hon har en allt för stark koppling till Volvo)

Sveriges vassaste konsumentförening

Vinnaren

Läs vem som vann här

Miljöbästa Bil 2024