Mobilitet och Beteende 2018

Steg för steg mot hållbar mobilitet: Gröna Bilisters årliga konferens Mobilitet & Beteende hålls denna gång i Eskilstuna den 22 mars.

Vi som arbetar med mobilitetsfrågor känner ofta att det är mycket snack men lite verkstad – om transportsystemet över huvud taget rör sig i hållbar riktning är det med myrsteg. Det är dags för det stora språnget ut i mobilitetsrymden.

På konferensen Mobilitet & Beteende 2018 zoomar vi in på den enskilda människan och frågar oss vad som måste till för att vi ska ändra beteende. Vi zoomar också ut på samhällsplaneringen och frågar oss hur den kan styras i hållbar riktning. Mikro- och makroperspektiven länkas samman i fyrstegsprincipen, som stakar ut vägen mot en samhällsplanering som gör det lättare och trevligare att välja hållbara färdsätt. Men hur är det med tillämpningen? Konferensdeltagarna ges chansen att bidra med sina bästa idéer och förslag på hur de politiska beslutsfattarna ska få fart på omställningsarbetet.

Läs artiklar om konferensen i Miljö & Utveckling och Eskilstunakuriren (den senare bakom betalvägg). Läs också spanska artiklar om delegationen från Pontevedra och dess besök i Sverige. Fler artiklar i spanska tidningar om besöket kan laddas ned här.

Praktisk information

Plats Elite Stadshotellet, Eskilstuna
Tid 22 mars, 9.30 – 16.30
Pris 2 600 kr exkl. moms

Program

Detaljerat program med körschema

MILJÖMINISTER KAROLINA SKOG

Mobilitet & Beteende ur ett regeringsperspektiv: Vad gör vi för att nå 2030-målet  med hjälp av beteendeförändringar?

Karolina Skog, miljöminister

KEYNOTE SPEAKER: CÉSAR MOSQUERA

Pontevedra: How a city in Spain got rid of its cars

César Mosquera Lorenzo, Vice President of the Deputación de Pontevedra, and Gómez Vinas, Engineer.
PLENUM

Vilka steg tar Eskilstuna mot hållbar mobilitet? Olov Åslund, Projektledare, och Kristina Birath, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Vad säger den kalla statistiken om mobilitetsarbetet? Vilka steg har vi tagit och vilka kliv måste vi ta?
Per Östborn, Gröna Bilister, Ansvarig för kommunala 2030-indikatorer

Stadsmiljöavtal Håkan Johansson, Trafikverket, Nationell samordnare för klimat- och energifrågor och arkitekt bakom Stadsmiljöavtalen

Att våga ta steget Oskar Henrikson, Legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken

Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre Jessica Westman, Doktor i psykologi, Karlstads Universitet

SESSION 1: BETEENDE

Sustainable mobility as a service Jesper Johansson, Swedish Incubators & Science Park (SISP)

Så här ändrar vi våra anställdas resebeteende – struktur och nudging Maria Stikå, Gävle kommun

Målgruppsanpassade budskap för att ändra beteende Alfred Andersson, Doktorand på Lunds Tekniska Högskola

Don’t ask for behavior change, involve users in designing for change Liridona Sopjani, Doktorand på Kungliga Tekniska Högskolan

SESSION 2: FYRSTEGSPRINCIPEN

Varför blir steg ett och två så lätt tre och fyra? Fredrik Holm, Gröna Bilister, Författare till en kommande handbok om praktisk användning av fyrstegsprincipen

Identifiering av hinder för steg ett- och två-åtgärder Linnéa Lindemann, Projektledare på SKL

Inventering av steg ett- och två-åtgärder med fokus på cykel Karin Bagge, Projektledare på SKL

Praktikerns perspektiv på fyrstegsprincipen Petter Skarin, trafikplanerare, Eskilstuna kommun

Presentation av talare

Alfred Andersson
är doktorand på institutionen för Teknik och Samhälle på Lunds Tekniska Högskola och K2 – nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, samt styrelseledamot i Gröna Bilister. Hans forskning handlar om beteendepåverkan för hållbart resande utifrån teorier om beteendeförändring. Just nu arbetar han med en segmenteringsmodell för att undersöka drivkrafter hos olika attitydprofiler för att få bättre förståelse för hur alternativ till bilen bör marknadsföras.
Läs en förhandsintervju med Alfred här
César Mosquera Lorenzo
is the Vice President of the Deputación de Pontevedra, a supramunicipal administration which brings together 61 municipalities in the province of Pontevedra. His area of responsibility is environment and sustainable development. He is also councillor of the city of Pontevedra, where he has been a key person since 1999 in the remodeling of the city, with a shift of focus from cars to people.
Read an interview with César here. Read about the transformation of Pontevedra here (in Swedish).
Fredrik Holm
är en mycket rutinerad miljöskribent och medarbetare till Gröna Bilister. Han är författare till boken Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö och jobbar just nu med en uppföljande studie av hur fyrstegsprincipen tillämpas.
Håkan Johansson
är nationell samordnare för klimat- och energifrågor på Trafikverket. Håkan har ett förflutet som huvudsekreterare i utredningen för fossilfri fordonstrafik, där han även ansvarade för framtag-ningen av förslaget till stadsmiljöavtal baserat på det då nyligen lanserade bymiljöavtalen i Norge. När Trafikverket sedan fick uppdrag av regeringen att ta fram ramverket för det var han projekt-ledare för det. Sedan dess har han stöttat projektledningen för stadsmiljöavtalen.
Jessica Westman
är doktor i psykologi, och har i sin av-handling undersökt hur barns välmående och prestationsförmåga beror på hur för-äldrarna väljer att ta dem till skolan. Barn som ges möjlighet att självständigt gå, cykla eller åka kollektivt och inte-grera med kompisar blir mer själv-ständiga och trygga i sin närmiljö. Att bli skjutsade med bil har den omvända effekten. Under konferensen berättar Jessica hur sambanden hänger ihop, vilka drivkrafter som ligger bakom för-äldrarnas val att ta bilen och vilken be-tydelse barns färdsätt till skolan har för beslutsfattare och samhällsplaneringen.

Läs en förhandsintervju med Jessica här

Karin Bagge
arbetar på SKL med beteendepå-verkande insatser för ökad och säker cykling. Karin är statsvetare med internationell inriktning i botten med lång erfarenhet av arbete med hållbar stadsutveckling, mobilitet och cykling i synnerhet. Just nu leder hon ett projekt att ta fram inspirerande exempel på initiativ som får fler att välja cykel. Det ska minska tröskeln till att satsa på hållbar mobilitet och på sikt höja kvaliteten och genomslaget för sådana initiativ.
Karolina Skog
är Sveriges miljöminister. I hennes portfölj som statsråd ingår även stadsbyggnadsfrågor. Tidigare har hon bland annat varit kommunalråd i Malmö med ansvar för framtidens trafik och stadsbyggnad. Karolina ägnade tiden som kommunalråd åt praktiska reformer som att förbättra Malmö som cykelstad och bygga ihop miljonprogram och villaområden för att motverka segregationen.
Läs en förhandsintervju med Karolina Skog här
Linnéa Lindemann
arbetar med infrastrukturplanering och transportpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon var projektledare för studien Steg 1- och 2-åtgärder i regional och kommunal planering – hinder och uteblivna nyttor, som publicerades i januari 2018.
Liridona Sopjani
is a PhD candidate at the School of Industrial Technology and Management at KTH Royal Institute of Technology, department of Integrated Product Development. Her research focuses on sustainable product-service systems design through means of co-creation and user involvement, with an empirical focus on connected and shared mobility service systems. She is currently doing research in the project KTH Mobility Pool Living Lab, a joint development project between KTH and several public and private partners.
Oskar Henrikson
är legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken. Världen förändras – gör du? Nästan hälften av allt vi gör sker på rutin och för att hänga med i utvecklingen och rädda planeten kan du behöva ta kontroll över dina vanor. Hur kan man gå tillväga för att bryta mönster och ändra resvanor? Oskar vet allt om forskningen kring att skapa vanor, men funkar teorierna i praktiken? Under konferensen ger han sitt psykologiska perspektiv på hur vi ska få till den beteendeförändring som behövs för att få fler att resa hållbart och klara klimatmålen.

Läs en förhandsintervju med Oskar här

Per Östborn
är styrelseledamot i Gröna Bilister och ansvarar för en uppsättning 2030-indikatorer som följer omställningen till en fossiloberoende trafik. Under konferensen använder han indikatorer med beteendefokus för att ge en nulägesbild av arbetet för hållbar mobilitet, i synnerhet ur lokalt och regionalt perspektiv.

Foto: Mi Lennhag

Petter Skarin
har arbetet som trafikplanerare i Eskilstuna kommun i över 10 år. Han projektleder för närvarande arbetet med Eskilstunas framtida resecentrum men har länge jobbat med utformningsfrågor och systemfrågor där målet är att öka andelen hållbara resor i Eskilstuna kommun.

Kontaktpersoner

Konferens-general
Ida Bohman

ida.bohman
@gronamobilister.se

Moderator
Jesper Johansson

jesper.johansson
@gronamobilister.se

Verksamhets-ansvarig
Martin Prieto
Beaulieu

martin.prieto.
beaulieu
@gronamobilister.se

Moderator
Johanna Grant

johanna.grant@
gronamobilister.se

Konferensen Mobilitet & Beteende 2018 stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer, via Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg.

Mobilitet och Beteende 2018