Miljödeklaration av bilar

Gröna Mobilister har drivit kampanj för miljödeklaration av bilar sedan våren 2019. Redan samma sommar fick föreningen stöd för idén från flera riksdagspartier. En analys utlovades i 2019 års klimatpolitiska handlingsplan. I juni 2022 presenterade Energimyndigheten ett förlag till miljödeklaration som innefattar fordonets hela livscykel. Detta förslag skickades ut på remiss av regeringen våren 2023.

Sedan år 2018 beräknar Gröna Mobilister de nominerade bilarnas klimatpåverkan i livscykelperspektiv i sin tävling Miljöbästa Bil. En schablon för livscykelanalys (LCA) används, som beror på bilens drivlina och vikt och bygger på vetenskapliga studier. Tillverkarna ombeds dessutom att visa upp sina egna livscykelanalyser av de nominerade modellerna. I tävlingen Miljöbästa Bil 2023 tog föreningen ytterligare ett steg och använde för första gången klimatpåverkan i livscykelperspektiv som urvalskriterium vid nomineringen.

År 2021 fick Polestar pris av Gröna Mobilister som det mest transparenta bilföretaget. På vinjettbilden håller Polestars livscykelexpert Frida Röyne upp diplomet. Prisutdelningen ägde rum vid en ruin av en masugn från 1800-talet i den värmländska bruksorten Borgvik. Snart kan Polestar och andra tillverkare komma att använda fossilfritt stål, där kolet i masugnarna ersatts av väte.

År 2023 har flera bilföretag börjat komma ikapp Polestar, och Gröna Mobilister delade ut diplom till Audi, Kia, Polestar och VW som Gröna föredömen för deras arbete med LCA och bejakande av transparens.

Gyllene tillfälle att börja miljödeklarera bilar

Mycket står på spel i elektrifieringen av fordonsflottan. Miljödeklarationer med livscykelperspektiv kan hjälpa till att hålla rätt kurs. Trovärdigt dataunderlag kommer snart, tack vare EU-beslut. Det politiska stödet är brett, liksom stödet från bilföretagen. Det skriver Jesper Johansson och Per Östborn på Gröna Mobilister i en debattartikel, som ursprungligen publicerades i Aktuell Hållbarhet den 7 november 2023.

Proposition om miljödeklaration av bilar

Enligt regeringens propositionsförteckning för hösten 2023 ska Finansdepartementet lämna förslag i november på konsumentupplysning om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya bilar. Detta leder i bästa fall till en miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv. Omröstning i riksdagen förväntas ske våren 2024. Läs mer.

Brett politiskt stöd för miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv

Den 30 juni 2023 arrangerade Gröna Mobilister ett seminarium i Visby där vi diskuterade miljödeklaration av bilar med politiker och bilbransch. Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokratena är positiva till obligatorisk miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv. Branschorganisationen Mobility Sweden verkar föredra att bilbranschen själv får ansvaret för konsumentupplysningen. Läs mer här.

På väg mot transparent och hållbar biltillverkning?

Våren 2023 är det mycket på gång i politiken och industrin för att öka transparensen kring biltillverkningen och göra den mer hållbar. Det visar en rapport från Gröna Mobilister. Flera biltillverkare bejakar svensk miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv. Men det finns en kvardröjande ambivalens till öppenhet bland bilföretagen.

Miljöpris till Audi, Kia, Polestar och VW för arbetet med livscykelanalys och transparens

Gröna Mobilister samlade in information om bilföretagens arbete med livscykelanalys och transparens till rapporten På väg mot transparent och hållbar biltillverkning? Därefter delade vi ut utmärkelsen Grönt föredöme till Audi, Kia, Polestar och VW för framsynt arbete med dessa frågor. Läs mer här.

Banta bilen! Tillverkarnas livscykelanalyser visar SUV:arnas klimatpåverkan

Vid arbetet med rapporten På väg mot transparent och hållbar biltillverkning? samlade Gröna Mobilister in livscykelanalyser från biltillverkarna. Här visar vi LCA-data för 35 bilmodeller. Det är stor skillnad i klimatpåverkan vid tillverkningen av olika typer av bilar. För elbilar är skillnader i tillverkningsfasen väsentliga som urvalsinstrument, eftersom utsläppen vid användning är små. Läs mer här.

Gröna Mobilister lämnar in remissvar

Den 2 maj 2023 lämnade Gröna Mobilister in synpunkter på regeringens remiss av Energimyndighetens förslag till obligatorisk miljödeklaration av lätta fordon. Förslaget är ambitiöst och bra – men kan bli ännu bättre. Läs gärna pressmeddelande och remissvar.

Frivillig eller obligatorisk miljödeklaration?

Bilbranschen inför en frivillig energideklaration av lätta fordon. Energimyndigheten har lagt fram ett förslag till obligatorisk miljödeklaration. Branschens initiativ är gott. Men skillnaden i ambitionsnivå mellan deras och Energimyndighetens märkning är stor. Läs mer.

Bra förslag från Energimyndigheten kan bli ännu bättre

I juni 2022 presenterade Energimyndigheten ett förslag till miljödeklaration av lätta fordon som innefattar LCA. Eftersom det är det första förslaget i världen på obligatorisk miljödeklaration av bilar med LCA-perspektiv uppmärksammade Gröna Mobilister förslaget i en artikel på engelska. I december 2022 gav Gröna Mobilister synpunkter på Energimyndighetens förslag i ett PM och uppmuntrade regeringen att ta itu med frågan.

Liberal politik

Liberalerna förespråkar miljödeklaration av bilar i sin klimatmotion 2021/22:4199, undertecknad av Johan Pehrson m.fl. Där skriver de: ”Märkningen av bilar utifrån trafiksäkerhet och energimärkningen av vitvaror har haft stor effekt på köpmönstren. Det behövs ett liknande system för personbilars klimatpåverkan som utgår från påverkan över hela livscykeln.” Inget parti i regeringsunderlaget motsätter sig en sådan miljödeklaration enligt Gröna Mobilisters valenkät Val för hållbar mobilitet 2022. Kristdemokraterna uttryckte stöd för idén redan år 2019. (Bildkälla: Liberalerna)

Dags att visa hur mycket våra bilar verkligen drar

Enligt nya regler från EU ska den verkliga drivmedelsförbrukningen avläsas i våra bilar vid besiktningen. Systemet gör det möjligt att visa hur mycket varje bilmodell i verkligheten drar. Sådana data bör publiceras som konsumentupplysning i en miljödeklaration. Läs mer.

Gröna Mobilisters tidigare förslag till miljödeklaration

I augusti 2021 presenterade Gröna Mobilister ett eget förslag till miljödeklaration av bilar, i samband med att föreningen lämnade in ett remissvar om implementering av EU:s fordonsmärkningsdirektiv (1999/94/EG). Det är mer än tjugo år sedan EU antog detta direktiv, men Sverige har ännu inte implementerat det på ett juridiskt bindande sätt. Att den dåvarande regeringen lade fram förslag till ny lag och förordning var mycket bra – och mycket senkommet. Sverige har en stolt tradition av konsumentupplysning, men har halkat efter de flesta jämförbara länder när det gäller konsumentinformation om bilar.

På väg mot transparens om biltillverkningens miljöpåverkan?

Sommaren 2021 tog Gröna Mobilister pulsen på bilföretagen i rapporten På väg mot transparens om biltillverkningens miljöpåverkan? Det finns en nymornad insikt hos industrin och i politiken att transparensen kring tillverkningen av bilar och elbilsbatterier måste bli bättre, och att kraftfulla åtgärder måste sättas in för att göra den mer hållbar. EU-kommissionen har formulerat ett förslag till batteriförordning med krav på rapportering av klimatpåverkan vid tillverkningen av elbilsbatterier, och av andelen återvunnet material. EU utvärderar också möjligheten att standardisera metodologin för livscykelanalyser (LCA) av biltillverkning så att olika bilmodeller ska kunna jämföras som konsumentupplysning.

Tillverkas våra bilar på ett hållbart sätt?

Inför tävlingen Miljöbästa Bil 2019 bad Gröna Mobilister alla generalagenter om livscykelanalyser av tillverkningen av alla nominerade modeller. Svaren redovisades i rapporten Tillverkas våra bilar på ett hållbart sätt?

Stort politiskt stöd för att miljödeklarera bilar

Under Almedalsveckan 2019 lovade Centern och Miljöpartiet att verka för att våra fordon ska miljö- och energideklareras. Även Kristdemokraterna och Vänsterpartiet uttryckte stöd för idén.

Vi Vill Veta! Kampanjen för miljödeklaration av bilar inleds

Hälften av EU:s länder energideklarerar nya bilar på samma sätt som vitvaror, men Sverige är inte ett av dem. Till och med i oljelandet Dubai redovisas energiförbrukning och miljöklass hos alla nya bilar på ett klistermärke i sidorutan, som bara får avlägsnas av köparen. Dubais emirer verkar alltså fästa större vikt vid energieffektivitet och avgasrening än Sveriges politiker. Skärpning krävs om vi inte ska bli sämst i klassen.

Mot denna fond inledde Gröna Mobilister sin kampanj för miljödeklaration av bilar i mars 2019 med en debattartikel. Den följdes upp i april 2019 med ett enkelt förslag som sammanfattades i ett pressmeddelande.

Utvärdering av EU:s fordonsmärkningsdirektiv

År 2016 utvärderade EU-kommissionen hur det så kallade fordonsmärkningsdirektivet 1999/94/EG hade implementerats och hur väl det efterlevdes. Effektiva inslag i olika medlemsländers märkningar identifierades. Efterlevnaden var god (80 – 90 procent) i flertalet av EU:s medlemsländer. Sverige stack ut i negativ bemärkelse, med en efterlevnad på mindre än 50 procent.

Miljödeklaration av bilar