En miljöanpassad resepolicy gör skillnad

Gröna Bilister har tidigare visat att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från privata bilar är betydligt högre än från bilar i kommunal verksamhet. Därför är det en god idé att minimera antalet tjänsteresor i privata bilar och istället använda kommunens bilpool. Här delar vi med oss av erfarenheter från två kommuner som begränsat användandet av privat bil i tjänsten. Förutom en drastisk minskning av antalet körda mil i privat bil har en sådan policy lett till att kollektivtrafiken används mycket mer.

Vinjettbild: Daniel kör en av Botkyrka kommuns 127 biogasbilar i tjänsten. Foto: Tobias Fischer

Som ett led i projektet Gröna kommuner på väg kartlade Gröna Bilister före jul skillnader i koldioxidutsläpp mellan kommunala och privata bilar i Sveriges alla kommuner. Den genomsnittliga koldioxidbesparingen när man väljer en kommunal tjänstebil är 23 %. I flera kommuner halveras utsläppen då man väljer en bil ur den kommunala bilpoolen. Naturligtvis säger det certifierade koldioxidutsläppet långt ifrån allt om bilens miljöegenskaper, men resultatet är en tydlig indikation på att kommunerna aktivt väljer bilar med miljö och klimat i åtanke.

Reseersättning vid användande av privat bil i tjänsten

Många kommuner har miljömedvetna regler för tjänsteresor. Men bara ett mindre antal kommuner begränsar användandet av privat bil i tjänsten genom att ibland neka utbetalning av reseersättning. Gröna Bilister har pratat med några av dem.

Linda Birkedal är miljöstrateg i Lunds kommun. Hon berättar att kommunen inte ersätter tjänsteresor i egen bil som är kortare än fem kilometer.

– Undantag kan dock beviljas för upp till ett år i taget, lägger hon till.

Botkyrka kommun har ännu striktare regler. Enligt deras mötes- och resepolicy ska kommunen endast i undantagsfall betala ersättning när en privat bil används i tjänsten – oavsett hur lång resan är. En sådan regel kan inte införas hux flux. Miljöutredare Gunilla Isgren beskriver upptakten:

– År 2009 genomförde vi en intern resvaneundersökning. Den användes som underlag när en extern bilpool upphandlades. Den utgjorde också underlag till den mötes- och resepolicy som slutligen antogs av kommunfullmäktige år 2011.

Det är lätt att föreställa sig att det väcker ont blod att införa strängare regler för reseersättning, men Gunilla Isgren menar att policyn har fungerat bra.

– Det var många diskussioner innan beslutet togs och det kom synpunkter från en del av våra anställda. Men det underlättade att vi redan år 2009 upphandlade en extern bilpool så att det fanns alternativ för dem som tidigare använt den egna bilen. Vi har dessutom en stor kommunal fordonsflotta med allt från personbilar till grävare. Många av våra anställda använder numera våra biogasbilar och elbilar vid sina tjänsteärenden.

Liksom Linda Birkedal i Lund betonar Gunilla Isgren att det måste finnas utrymme för att göra undantag från reglerna.

– Det kan finnas möjlighet att få ersättning på vissa geografiskt spridda arbetsplatser där tillgång saknas till kommunens egna bilar eller den externa bilpoolen, och där kollektivtrafiken har för dålig turtäthet. Det är chefen som bestämmer.

Lerums kommun begränsar också användandet av privat bil i tjänsten. Verksamhetsutvecklare Jonas Edin berättar:

– Vi har en resepolicy som ska styra bort från bilåkande i allmänhet och från resor i egen bil i synnerhet. Det är möjligt att få ersättning för sådana resor, men den ska beviljas restriktivt. Det är chefens ansvar att inte godkänna ersättning för resor i egen bil om rimliga alternativ finns.

På liknande sätt som i Botkyrka bereddes marken i Lerum med ett antal praktiska åtgärder som gjorde det möjligt att leva upp till resepolicyns principer.

– Vi etablerade en central bilpool och central cykelpool, berättar Jonas Edin. På flera arbetsplatser finns Västtrafikkort för resor i tjänsten. Alla nyanställda informeras om tillgången till kollektivtrafikkort, elcyklar och bilpool.


Lerums kommun använder biogasdrivna bilar från Sunfleet i sin bilpool. De är tillgängliga för allmänheten under kvällar och helger. Botkyrka kommun har avtal med bilpoolen.nu och gör också sina poolbilar tillgängliga för privatpersoner utanför arbetstid. Foto: Lerums kommun

Tydliga effekter av skärpta regler

Användandet av privat bil i tjänsten har minskat markant i både Botkyrka och Lerum sedan det blev svårare att få ersättning.

– Sedan flera år för vi statistik över de anställdas resande, berättar Gunilla Isgren i Botkyrka. När det gäller resande med privatbil i tjänsten kan vi se en tydlig nedgång mellan åren 2007 och 2017. Nedgången accelererade efter år 2009 när vi fick tillgång till vår externa bilpool och mötes-och resepolicyn började diskuteras. Från år 2007 till år 2016 har utbetalningen av ersättning till privat bil i tjänsten minskat med cirka 70 %.

Gunilla Isgren fortsätter:

– Det är främst i förvaltningar med mycket spridda verksamheter som den privata bilen fortfarande används, eftersom inga alternativ finns.

I år kommer Botkyrka kommun att inleda arbetet med att uppdatera sin resepolicy.

– För att få aktuellt underlag till det arbetet kommer vi att genomföra en ny intern resvaneundersökning under våren, säger Gunilla Isgren. Då hoppas vi få kunskap om vilka möjligheter och hinder som finns för att ytterligare minska körandet med privat bil.

Även Lerums kommun följer upp de anställdas resande. Antalet mil som kördes i privat bil i tjänsten minskade med drygt 40 % mellan åren 2011 och 2015. Men denna minskning kan inte förklaras med att de kommunanställda reste sig från sina privata bilar och satte sig i bilpoolsbilarna från Sunfleet. Antalet mil som kördes i poolbilarna hölls sig på en konstant och blygsam nivå under samma tidsperiod, och uppgick år 2015 endast till 10 % av antalet mil i privat bil.

Snarare är det så att de anställda började resa mycket mer med lokal och regional kollektivtrafik. Kostnaderna på det konto där sådana resor bokförs mer än fördubblades från år 2011 till år 2015. Denna bild bekräftas av de enkätsvar som inkommit från enheterna i kommunen. Av de svarande väljer 79 % kollektivtrafik i första hand för tjänsteresor, och 70 % svarar att möten förläggs på kollektivtrafiknära platser. Om tjänsteresan är kortare än 2 km väljer 69 % gång eller cykel i första hand.

– Vår statistik över resesträckor behöver uppdateras, säger Jonas Edin. Det vi kan se direkt är ett glädjande skutt uppåt för bilpoolen. Antalet mil som kördes med poolbilarna har ökat med nästan 50 % sedan år 2015.

Går miljö och ekonomi hand i hand?

Varken Botkyrka eller Lerums kommun ser ut att ha gjort någon ekonomisk vinst på att begränsa ersättningen för användandet av privat bil i tjänsten.

– Vi har inte gjort någon närmare analys av detta, säger Gunilla Isgren i Botkyrka. Det vi ser är att resekostnaderna för den privata bilen har minskat. I stället har vi fått kostnader för den externa bilpoolen.

Jonas Edin i Lerum drar liknande slutsatser:

– Det råder inget tvivel om att kostnaderna för resor med egen bil i tjänsten har minskat drastiskt efter införandet av resepolicyn. Däremot verkar det som om totalkostnaden för resor i tjänsten ökar.

Både Gunilla och Jonas betonar att huvudsyftet med deras resepolicys är att göra resandet i kommunen miljömässigt hållbart – ekonomin kommer i andra hand.

– Vårt mål är att den egna verksamheten ska vara fossilbränslefri år 2015 och klimatneutral år 2020, säger Gunilla Isgren. Vi kan inte ställa krav på utsläppen från våra medarbetares privata bilar, men det kan vi göra på bilarna i våra verksamheter och i den upphandlade bilpoolen.

Jonas Edin hoppas att de ökande resekostnaderna för Lerums kommun är en övergående effekt.

– Det är inte orimligt att våra resekostnader ökar på grund av att fordonsflottan relativt snabbt håller på att bytas ut så att den blir fossilfri. Under år 2017 har kommunen köpt in 53 nya elbilar och arbetet fortsätter med målsättningen att fordonsflottan ska vara fossilfri år 2020.

 
Per Östborn
Denna granskning är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer