Hur farliga är avgaserna från biogasbilar?

Miljöorganisationen Transport & Environment har publicerat en rapport där de hävdar att partikelutsläppen från gasfordon kan vara hälsofarliga. De drar slutsatsen att satsningar på biogas därför bör avbrytas. Gröna Bilister håller inte alls med.

Den 16 juni 2020 publicerade Transport & Environment (T&E) rapporten Compressed natural gas vehicles are not a clean solution for transport. Tesen som förs fram är att gasfordon ger upphov till höga partikelutsläpp – även om de drivs på förnybar biogas. Därför bör de inte ges några miljöförmåner. I förlängningen bör alla förbränningsmotorer fasas ut.

Gröna Bilister välkomnar kritiska granskningar av förnybara drivmedel – och bidrar själva med sådana. Vi har inte tid eller råd att satsa på lösningar som inte är långsiktigt hållbara och därför måste vi alltid granska de vägval som görs. Tyvärr finns det inte några enkla lösningar som är enbart svarta eller vita, alla förnybara drivmedel har sina hållbarhetsutmaningar som vi måste vara uppmärksamma på och hitta lösningar för.

Det som vi vet med säkerhet är dock att det fossila är nattsvart och måste bort och enda möjligheten att åstadkomma detta är att satsa på flera olika förnybara alternativ. Vi behöver el, vätgas, biogas, etanol och HVO. Inget förnybart alternativ kan göra hela jobbet på ett hållbart sätt.

Det har nyligen gått att läsa om bristande social- och miljömässig hållbarhet i produktionen av elbilsbatterier samt i produktionen av HVO från palmoljerelaterade råvaror, men självklart ska vi även fortsatt satsa på elfordon och HVO. Det vi ska göra är att stötta och främja en mer hållbar produktion exempelvis genom miljömärkning och ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump, samt genom hållbarhetsdeklaration av fordon i bilhallen. 

Gällande biogasfordon och luftkvalitet så menar T&E att det är fakta att gasfordon släpper ut partiklar och kväveoxider i samma nivå, eller högre, som bensin och dieselfordon. Gröna Bilister är inte av denna åsikt. Det finns ett flertal forskningsrapporter som visar på fördelar i ett luftkvalitetsperspektiv med biogas. Det grundläggande skälet är att metan är det enklaste kolvätet och därmed bildar få restprodukter vid förbränning. Partikelutsläppen blir till exempel mycket lägre än för bensin- och dieselfordon räknat i utsläppt partikelmassa (PM).

Den aktuella rapporten från T&E fokuserar dock främst på antalet partiklar som släpps ut (PN). Även om massan av alla utsläppta partiklar är låg skulle gasfordon kunna släppa ut många mycket små partiklar. Och dessa kan orsaka hälsoproblem. En Schweizisk studie visade dock att när en bi-fuelbil växlade från bensindrift till gasdrift sjönk antalet utsläppta partiklar cirka 30 gånger – trots att den klarade dagens stränga utsläppskrav vid bensindrift. Andra studier visar att gasfordon och dieselfordon med partikelfilter är jämförbara när det gäller antalet partiklar som släpps ut. De nya rönen som T&E hänvisar till är därmed inte entydiga.

Gröna Bilister ska studera rapporten och källorna som T&E refererar till noga, men redan vid en första anblick noterar vi flera anmärkningsvärda saker. Rapporten gör stort nummer av att en enskild skåpbil med gasdrift (Fiat Ducato) vid enskilda tillfällen överskred utsläppsgränsen (PN) för de skåpbilar som drivs av bensin eller diesel. I genomsnitt klarade den dock gränsvärdet. Just denna Fiat Ducato var dessutom alldeles ny, och i studien noteras att den färska motoroljan skulle kunna förklara de relativt höga utsläppen. T&E gör också stor affär av att tunga gasdrivna lastbilar kan släppa ut fler partiklar (PN) än vad gränsvärdena för personbilar tillåter, vilket knappast kan anses vara en likvärdig jämförelse.

Vi får inte heller glömma att 85-90 procent av partikelutsläppen (PM) från trafiken inte kommer från förbränningsmotorer, utan från andra källor som däck och bromsar. Detta problem löser vi inte ens genom att satsa allt på elbilar.

Det är bra att avgasutsläppen från gasfordon ventileras. Avsikten med att ta upp sådana problem bör dock vara att lösa dem – inte att döma ut biogasen. Om fortsatt forskning visar att utsläppen av mycket små partiklar från förbränning i gasfordon kan orsaka hälsoproblem löses de bäst genom reglering av utsläppsnivåerna och krav på partikelfilter. 

Hållbarhet handlar om att analysera flera olika dimensioner. Något som är känt sedan länge är att när olika förnybara drivmedel utvärderas i ett livscykelperspektiv och utifrån flera olika miljö- och hållbarhetsaspekter, vilket Linköpings universitet och forskningsinstitutet RISE nyligen har gjort genom att sammanställa aktuell forskning, så faller biogas mycket väl ut.

Gröna Bilisters bedömning är att alla hållbara förnybara drivmedel behövs och att det därmed fortsatt är en god idé att satsa på biogasfordon tillsammans med ökade satsningar på en hållbar utveckling av el, vätgas, etanol och HVO.