Så här ser vi på mobilitet

Johanna Grant och Jesper Johansson skriver om Gröna Bilisters syn på mobilitet och om vilken roll föreningen vill spela i arbetet för en hållbar mobilitet.

Vinjettfoto: Kronobergs länstrafik

I fjol fyllde Gröna Bilister 20 år och kan som en pådrivande aktör i frågor som rör hållbar bilism konstatera att det hänt en hel del med både utveckling av nya bilar (Bilen) och förnyelsebara drivmedel (Bränslet). För första gången i år vann t.ex. en elbil, Tesla Model S, Miljöbästa bil 2015. Det välkomnar vi! Under detta år vill vi fortsätta att sticka ut hakan i de frågor vi tycker är viktiga där även det tredje benet – Beteendet – och fokus på mobilitet och hållbart resande i bredare bemärkelse kommer få alltmer fokus. Där är det mest kvar att göra.

Som ny styrelse har vi arbetat med att komplettera vår värdegrund kring dessa frågor. Här beskriver vi vad mobilitet betyder för oss och på vilket sätt vi ser på vår roll att driva utvecklingen för att det ska bli lätt för dig som konsument att ur miljösynpunkt göra bra och smarta reseval i vardagen.

Att känna igen sig i Gröna Bilister både med och utan bil

Vi säger inte nej till bilen men för att i fortsättningen kunna köra bil som individuellt resesätt behöver den anpassas till planetens gränser. Det står klart att mycket ska hända på kort tid för att komma till rätta med klimathotet. Vi ser att problemen med bilen i dagens samhälle är fyra:

  • Den släpper ut koldioxid och luftföroreningar
  • Den tar plats
  • Den bullrar
  • Den skapar ohälsa

Dessa problem belyser vi genom att arbeta efter målet om en fossiloberoende fordonsflotta som en ledstjärna samt att lyfta fram alternativ till bilen och verka för ett minskat personligt bilägande. En grön bilist enligt oss är den använder andra reseslag än bilen när det passar samt tar ansvar för bilismens miljöpåverkan vid körning. Vi vill att man ska känna igen sig i Gröna Bilister både med och utan bil.

Mobilitet för oss är rörelse

Mobilitet för oss är möjligheten för enskilda personer att ta sig till en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. Möjligheten att göra detta bör vara reseslags-oberoende. Det bör finnas en valfrihet att välja det reseslag som passar bäst utifrån resenärens preferenser. Vi anser dock att en styrande parameter är att det är ett miljömässigt hållbart alternativ. Mobilitet kan även vara möjligheten att vara resfri. Med det menar vi till exempel möjligheten att genomföra ett möte via webb, telefon eller video.

Olika målgrupper har olika behov av mobilitet

Unga har inte samma behov av att äga och använda bil. De är mer intresserade av att ta sig från A till B på enklaste och smidigaste sättet. De har även ett större intresse att köpa tjänster än produkter. Ett mycket bra exempel på detta är ökningen av streamad musik via Spotify samtidigt som försäljningen av CD-skivor minskar. Samma utveckling kan vi se bland nya innovativa ”resetjänster” och det gamla upplägget med att köpa och äga sin egen bil. Gröna Bilister har en roll att se till att dessa unga inte hamnar i samma bilberoende som tidigare generationer. Det är en viktig faktor för våra möjligheter att nå 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

Barnfamiljer ser inte heller bilen som en produkt med ett värde i sig själv utan ett nödvändigt verktyg för att få livspusslet att gå ihop. Finns möjligheten att lösa detta med hjälp av andra reseslag såsom bilpool, samåkning, kollektivtrafik eller cykel så är de intresserade av detta. För att denna målgrupp inte ska välja bilen av slentrian så krävs det ett stort fokus på kommunikation och information om de alternativ som finns.

Vi vill informera dig om utbudet

Utvecklingen av nya tjänster som underlättar flexibelt resande ökar. Flertalet tjänster för bildelning, samåkning, cykellånesystem och billånesystem har startats de senaste åren. En tätare sammankoppling av olika reseslag och reseleverantörer sker även i en högre takt, så kallad Seamless mobility. Exempel på detta i Sverige är resemäklartjänsten UbiGo och SL som tillsammans med Sunfleet erbjuder kollektivtrafikkort och bilpool i samma abonnemang. Västtrafik har startat upp ett arbete med att ta fram ett erbjudande inom Seamless Mobility i början av 2015 och Audi har utvecklat sin egna bilpoolsliknande tjänst Audi Unite.

Denna utveckling leder till att det blir fler leverantörer och ett bredare utbud på resemarknaden. Här ser vi att Gröna Bilister har en viktig roll att fylla genom att vara en aktör som ger opartiskt information om dessa tjänster till konsumenter. En del av denna information sker genom utförande av tester av olika tjänster. Gröna Bilister vill även fylla den lucka som finns när det gäller att jobba med efterfrågan och beteendet kring resor. Myndigheter som arbetar med transportsystemet arbetar näst intill uteslutande med utbudet, dvs fysisk infrastruktur. Privata leverantörer arbetar med efterfrågan men då enbart direkt kopplat till sin produkt. Gröna Bilister vill vara den part i Sverige som arbetar med efterfrågan för hela resan där flera reseslag, tjänster och leverantörer är involverade utifrån ett opartiskt konsumentperspektiv.

Främsta utmaningarna kring hållbar mobilitet?

Gröna Bilister ska tydliggöra problem som påverkar en hållbar mobilitet och verka för att dessa löses. Sådana problem som finns idag är prognosstyrning istället för målstyrning, brist på samordning hos myndigheter, infrastruktur (laddplatser, cykelvägar, cykelparkeringar, infartsparkeringar) parkeringstal, parkeringsregler (främst för bilpool) och förmånsbeskattning (miljöbilar, kollektivtrafik, cykel).

Just nu använder vi följande kanaler för att informera konsumenter och påverka utvecklingen.

Du är välkommen att följa med oss på resan, t.ex. genom att bli medlem eller gilla oss på Facebook. Vi vill gärna höra från just dig vilka utmaningar vi ska lyfta fram!

Johanna Grant, Ordförande
Jesper Johansson, Sakkunnig i mobilitetsfrågor