Nu uppdateras miljöinformationen om drivmedel – men inte det bristfälliga regelverk som styr den

Håll utkik efter miljödeklarationen av drivmedlen på macken när du är ute och kör på sommarvägarna. Och välj drivmedel utifrån de hållbarhetsdata du ser. Nu uppdateras miljöinformationen för 2021. Ser du bara information för 2020? Det beror på att vissa bolag helst vill slippa att miljödeklarera, och att ett slappt regelverk tillåter dem att vänta till oktober. Reglerna måste skärpas. Statsmakten måste visa att den står på konsumenternas sida.

Bild: Uppdaterad miljödeklaration av fordonsgas hos St1 Biogas. De erbjuder två varianter gas ur samma munstycke, ungefär som vi kan avtala om el med olika ursprung ur samma uttag. Den bästa gasen är 100 procent förnybar och har klimatpåverkan noll; alternativet är 99 procent förnybart och minskar klimatpåverkan 85 procent jämfört med fossil bensin.

Ser du ingen uppdaterad miljöinformation för år 2021 på den mack där du brukar tanka? Hör då av dig till ditt bränslebolag och begär fram de data de har i gömmorna.

Senast i juni fick de nämligen sitt godkännande av Energimyndigheten för rapporteringen av de drivmedel de sålde år 2021. Därmed kan bolagen sätta upp miljödeklarationer på macken gällande år 2021, och kan även uppdatera den kompletterande miljöinformation som finns på deras webbsidor.

Transparenta föredömen

Många drivmedelsbolag som mestadels säljer biogas har nu uppdaterat sina hållbarhetsdata, liksom Neste med sin förnybara diesel Neste MY. Alla andra bolag drar benen efter sig. Är de inte lika stolta över sina produkter, månne?

Ett sätt att visa sin uppskattning för transparenta drivmedelsbolag är att tanka hos dem. Här är en lista på de bolag som uppdaterat sin miljöinformation med data för 2021, enligt en koll på deras hemsidor den 8 juli 2022.

De föredömligt transparenta leverantörerna är: Borlänge Energi, Gasum, Neste, St1 Biogas, Svensk Biogas, Uppsala Vatten, och Vafab Miljö.

I ett medföljande PM jämför Gröna Mobilister miljödeklarationerna för vart och ett av dessa bolag åren 2020 och 2021, med undantag för Uppsala Vatten som inte lämnade någon miljöinformation alls för år 2020, och nu miljödeklarerar sin fordonsgas för första gången.

Palmoljederivatet PFAD stod för ungefär 25 procent av råvarorna i den helt förnybara dieseln Neste MY både år 2020 och 2021. Gröna Mobilister hade hoppats och trott på en minskning. Nästan alla transparenta föregångare deklarerar lägre klimatpåverkan år 2021 än år 2020 för var och en av sina drivmedelsprodukter. Ingen deklarerar en ökning. Den allmänna trenden är att den förnybara andelen i drivmedlen ökar.

Kan själva miljödeklarationen bidra till att leverantörerna vill överträffa sig själva och varandra? Eller är det önsketänkande? Gröna Mobilister är part i målet eftersom vi envist kampanjat för miljödeklaration av drivmedel i tio års tid. Men helt klart måste deklarationen ge något incitament på marginalen.

Energimyndigheten måste få upp tempot

För de drivmedelsbolag som ännu inte visat sina kort för år 2021 finns miljöinformation för år 2020 att ta del av i Gröna Mobilisters rapport Drivmedelsfakta 2021. Statsmakten ger dessa bolag chansen att vänta ända till 1 oktober innan data för föregående år måste offentliggöras och deklarationerna måste komma upp på macken.

Här måste en skärpning av regelverket komma till stånd. Nu är informationen ofta nästan ett år gammal innan den kommer oss konsumenter till del – helt i onödan. Den konspiratoriskt lagde skulle kunna misstänka att locket avsiktligt läggs på tills informationen är så föråldrad att den förlorat en del av sin relevans och sprängkraft.

Under en lång följd av år har Energimyndigheten publicerat en drivmedelsrapport där klimatpåverkan, råvaror och ursprung redovisas för vart och ett av de drivmedel som såldes i Sverige föregående år. Där ges alltså miljöinformation på nationell nivå snarare än för varje enskilt drivmedelsbolag. Det är frustrerande att denna rapport kommit allt senare på året samtidigt som intresset för den vuxit i takt med att behovet att få till stånd en hållbar drivmedelsförsörjning i vårt land blivit alltmer akut.

För ett antal år sedan brukade drivmedelsrapporten komma före midsommar. År 2020 kom den i oktober. År 2021 dröjde publiceringen ända till den 9 november. Detta samma år som den obligatoriska miljödeklarationen vid pump infördes – det som borde varit transparensens år.

Energimyndigheten hänvisar till resursbrist. Men drivmedelsrapporten är till synes enkel att producera. De data som drivmedelsbolagen rapporterar 1 april ska kontrolleras, bearbetas och föras in i en rapportmall som återanvänds varje år.

Gröna Mobilister utgår från att den olycksaliga trenden med allt senare publicering vänder och att Energimyndighetens rapport Drivmedel 2022 dyker upp efter semestern. När jag för flera år sedan frågade den dåvarande rapportförfattaren om rapporten var på gång blev han glad att överhuvudtaget någon intresserade sig – nu säger Energimyndigheten själv att deras rapport är uppskattad.

Regelverket kring miljöinformationen måste bli bättre

Energimyndigheten har låtit bli att uppdatera sina föreskrifter, trots att det inkom synpunkter från allmänheten kring att några bolag utnyttjat en luddig formulering i föreskrifterna och delvis gömt undan sina miljödeklarationer på pumphusen. Gröna Mobilister har också sammanställt sina egna och branschens förslag på förbättringar i en första utvärdering från januari 2022, som vi delgav Energimyndigheten.

Från den 1 juni 2023 krävs att drivmedelsbolagen på sina webbplatser redovisar råvarukategorier och ursprungsländer till sina biodrivmedel. Påbudet kommer från EU:s förnybartdirektiv, som införlivats i svensk författning via hållbarhetsförordningen (2011:1088) och Energimyndighetens föreskrifter STEMFS 2021:7.

Gröna Mobilister har i remissvar påtalat behovet av samordning mellan detta regelverk och reglerna kring miljöinformation om drivmedel, eftersom de utgår från samma data. Ännu har vi inte sett några tecken på sådan samordning, men vi utgår från att deadline för uppdatering av miljöinformationen på webben nästa år flyttas fram från 1 oktober till 1 juni. Allt annat vore förvirrande – inte minst för divmedelsbolagen själva.

Energimyndigheten blandar och ger

Gröna Mobilister har goda intryck av Energimyndigheten. De är öppna för samtal och hjälpsamma när vi ställer frågor, eller önskar kompletterande data som inte fått plats i deras rapporter. Men ibland förstår vi oss inte på deras agerande.

Mycket konfys blev jag när jag först läste deras föreskrifter STEMFS 2021:1 kring hur miljödeklarationen vid pump skulle utformas. Där angavs en färgskala med sex fält för drivmedlets klimatpåverkan. När de sedan skulle precisera var på skalan en viss klimatpåverkan skulle hamna hade det mörkaste röda fältet med den högsta klimatpåverkan försvunnit, och alla drivmedel med högre klimatpåverkan än 76 g CO2e/MJ i livscykelperspektiv dumpades i den översta delen av det näst rödaste fältet. Hur klimatskadligt ett drivmedel än var såg det ändå inte så illa ut på skalan.

Det tokiga upplägget i föreskrifterna var inte riktigt så uppenbart som i bilden ovan, eftersom skalorna med sex och fem färgfält visades på olika sidor, men färgfälten är annars hämtade direkt från STEMFS 2021:1. Den enda justeringen jag gjort är att skala dem så att motsvarande färgfält hamnar direkt under varandra.

Det hela är egendomligt eftersom alla som sysslar med drivmedel på Energimyndigheten vet att fossil bensin och diesel har klimatpåverkan långt över cutoff-värdet 80 g CO2e/MJ. Den ursprungligen avsedda skalan är anpassad så att fossil bensin och diesel hamnar strax över det mörkaste röda taket på 92 g CO2e/MJ.

Å andra sidan är det svårt att tänka sig att det skulle finnas en försåtlig avsikt att få bensin och diesel att framstå som mindre klimatskadliga än de faktiskt är, eftersom någon förr eller senare skulle reagera på den konstiga skalan.

Så fort jag upptäckt denna egendomlighet mejlade jag Energimyndigheten. De svarade med att ge ut en ändringsföreskrift STEMFS 2021:5 med korrigerad skala. Det är inte varje dag ett enkelt mejl leder till en föreskrift!

Energimyndigheten låter små drivmedelsbolag dölja sina spår

Lika konfys som jag blev i samband med denna egendomlighet blev jag när det senare visade sig att Energimyndigheten tolkade drivmedelsförordningen som så att små drivmedelsbolag inte behöver ge någon miljöinformation alls, inte ens på webben.

Detta berör dussintals bolag, och även så stora leverantörer som FordonsGas och Svensk Biogas, som dominerar marknaden för fordonsgas i Västsverige respektive Östergötland. För FordonsGas medförde detta frikort att de kunde ducka frågan hur hög andel fossil naturgas de egentligen har i sin gas.

Frågan uppkom då FordonsGas tvingades höja priset på sin gas mycket mer än andra leverantörer hösten 2021, då priset på naturgas i Europa sköt i höjden när Ryssland ströp tillflödet. Men skälet kan också vara att FordonsGas sålde importerad biogas, som följde med naturgaspriset uppåt mycket mer än den lokalproducerade svenska biogasen gjorde. Vad som gäller vet bara ForgonsGas och Energimyndigheten, inte vi konsumenter som vill välja förnybart och undvika allt vad rysk gas heter.

Lika säker som jag var på att Energimyndigheten skulle ändra sig när det gällde den konstiga färgskalan för klimatpåverkan var jag att de skulle ändra sig denna gång, när jag började diskutera frikortet från transparens de ville ge små drivmedelsbolag. Men icke!

Paragraferna om miljöinformation i drivmedelsförordningen säger att miljödeklarationer vid pump bara behövas sättas upp på mackar med stor drivmedelsförsäljning. Energimyndigheten menade att en följd av detta blir att bolag som inte har några stora mackar alls inte heller behöver ge miljöinformation på webben, trots att något sådant inte står i förordningen.

Med den kännedom Gröna Mobilister har om processen som ledde fram till kravet på miljöinformation är jag förvissad om att regeringen inte hade för avsikt att låta mindre drivmedelsbolag hemlighålla sina hållbarhetsdata. Energimyndighetens egen utredning om miljöinformation från år 2017 föreslog dessutom ett heltäckande krav på transparens för alla leverantörer.

Gröna Mobilister försökte gå till botten med frågan i sin utvärdering Hur mycket miljöinformation om drivmedel har vi fått? (Se avsnitt 5, sidorna 15–17) För egen del framstår saken klar som korvspad. Men ännu på försommaren 2022 höll Energimyndigheten fast vid sin egen tolkning av drivmedelsförordningen, med frikortet till de små bolagen.

Energifabrikens marknadschef Henrik Fridholm har gjort en jämförelse med vitvaror, och retoriskt frågat om det vore rimligt att få sälja dem utan energideklaration i en liten butik, samtidigt som det är ett krav i en stor butik.

Jag känner till åtminstone ett mindre drivmedelsföretag som lät bli att miljödeklarera för år 2020, eftersom deras hållbarhetsdata inte såg så bra ut, men planerade att göra det för 2021, eftersom deras data var mer smickrande då. Detta går på tvärs med hela syftet med generella krav på konsumentupplysning, att vi ska få relevant information om en produkt oavsett om den ställer produkten och säljaren i ett fördelaktigt ljus eller inte.

Jag är inte jurist, men känner mig så säker på att drivmedelsförordningens krav på miljöinformation på webben är generellt att jag skulle kunna argumentera för det i rätten. Mycket enklare vore att nuvarande eller kommande regering förtydligade drivmedelsförordningen för att undanröja alla tvivel.

Upp till bevis, regeringen och Energimyndigheten!

I avsnitt 5 i Gröna Mobilisters utvärdering tar vi upp fler saker som statsmakten behöver förtydliga eller förbättra i regelverket, utöver dem vi redan diskuterat. Det handlar bland annat om att miljödeklarationen av el behöver bli bättre och komma upp på många fler laddstationer, att miljödeklaration bör bli ett krav på fler mackar, och att placeringen av miljödeklarationen vid pump, gasdispenser och laddstolpe måste förtydligas och bli mer enhetlig.

Med tanke på det intresse som väckts för våra drivmedels ursprung i samband med Rysslands invasion av Ukraina bör regeringen också se till att ursprungsländerna deklareras vid pump. Detta var den ursprungliga avsikten, innan regeringen backade inför ett klagomål från EU-kommissionen. Men när till och med Europaparlamentets miljöutskott nu har föreslagit att biodrivmedlens ursprungsländer ska deklareras på macken i hela EU vore det fegt att inte utmana kommissionen – som inte ens i sitt första utlåtande stängde dörren helt för ursprungsmärkning.

Kort sagt: med några enkla pennstreck i drivmedelsförordningen och i föreskrifterna skulle miljöinformationen om drivmedel bli mycket bättre och mer heltäckande. Regeringen och Energimyndigheten måste visa att de står på konsumenternas sida.

Per Östborn, projektledare för Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta, 13 juli 2022

Läs mer

Gröna Mobilisters PM: Uppdateringar av miljöinformation om drivmedel i juli 2022

Gröna Mobilisters utvärdering Hur mycket miljöinformation om drivmedel har vi fått?

Gröna Mobilisters rapport Drivmedelsfakta 2021