Nej tack till Statoils fuldiesel

16/1:

Nej tack till Statoils fuldiesel

Efter att
i åratal ha stått för helt försumbara delar av den svenska dieselmarknaden,
ökade Mk3-dieseln i somras till nästan tio procent av totalmarknaden. Denna
ökning, som helt drivits av Statoilkoncernen, ger sämre luft, högre
klimatpåverkan, ökad sjuklighet i bland annat astma, fler förtida dödsfall och är
samhällsekonomiskt förkastlig.

De entydiga och mycket starka slutsatserna kommer från Trafikverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Statens energimyndighet, som på regeringens uppdrag jämfört Miljöklass ett-diesel med Miljöklass tre, den miljömässigt sämsta diesel som får saluföras i Sverige.

Myndighetsrapporter är ofta tung läsning där man får dra ut slutsatserna. Så inte denna gång; ”cirka 100 procent högre risk för cancer” visar oerhört tydligt på skillnaderna mellan dessa dieselsorter. Enbart för Storstockholm skulle en övergång till Mk3-diesel ge 6-36 nya förtida dödsfall och runt 50 fler fall av cancer, varje år. Utsläppsökningen gäller framför allt kväveoxider, partiklar och polycykliska aromatiska kolväten, och gäller även för nyare motortekniker och utsläppsklasser.

Även på strikt ekonomiska grunder avvisas Mk3-dieseln. Den samhällsekonomiska kostnaden för Mk1-diesel är strax under 6,8 kr/liter, medan kostnad för Mk3-diesel är 87 öre högre per liter, främst just för den sämre hälsan som Mk3 innebär.

Mk3-ivrarna menar att skillnaden gäller för gamla bilar, men den statliga utredningen skriver att ”Skillnaden mellan miljöklass 1 och miljöklass 3 beror på respektive bränsles egenskaper och sammansättning och kommer inte att påverkas av nya fordon med lägre avgasutsläpp.” Dessutom får vi dras med gamla fordon länge till; ännu år 2020 står lastbilar med dålig rening för 30 procent av den totala bränsleförbrukningen, och det vore då fortsatt en stor samhällsekonomisk förlust att byta till Mk3. Därtill kvarstår skillnaden i utsläpp av kväveoxider mellan de olika dieselkvaliteterna, oavsett fordonets avgasrening, och utsläppen av koldioxid ökar med Mk3.

Diesel av bästa miljöklass har lägre skatt än Mk3-dieseln, motsvarande den samhällsekonomiska vinsten. Expertmyndigheterna slår fast att om diesel av olika miljöklasser får samma skatt, övergår marknaden helt till Mk3-diesel, med mycket ledsamma följder. Istället bör koldioxidskatten per kubikmeter höjas för Mk-3dieseln, som enligt den statliga utredningen har 3,7 procent högre klimatpåverkan än Mk1 per kubikmeter, men ändå beskattas lika per kubikmeter.

Fordonsbränslemarknaden domineras av Statoil, Preem och OKQ8. Statoil är ensamma om att sälja diesel som enligt de tre ansvariga myndigheterna ökar antalet förtida dödsfall. Vi uppmanar Statoil att inte längre sälja Mk3-diesel. Till dess bör privatbilister, företag och offentlig sektor välja bort Mk3-dieseln och dess vapendragare.

Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister

Svante Axelsson, Generalsekreterare för Naturskyddsföreningen

Ingalill Bjöörn, ordförande för Astma och Allergiförbundet