Debatt – Mikromobilitet är en del av lösningen

Gröna Mobilister vill att det ska vara enkelt för konsumenter att göra hållbara mobilitetsval, det kan innebär allt från att köra bil till att gå. Behovet ska styra snarare än det vanemässiga beteendet. Av den anledningen har vi med stor glädje sett att det under de senaste åren etablerats flera elsparkcykel-företag i svenska städer. Konsumenter har genom detta fått fler valmöjligheter gällande hållbar mobilitet. Nu ser vi en oroande trend där elsparkcyklar ges skeva konkurrensförhållanden och allmänt försvårad tillvaro.

Fulla cykelställ blir allt mer vanligt

Företag som driver elsparkcykeluthyrning i svenska städer är främst uppbackade av pengar från globalt riskkapital. Det innebär att företagen strävar efter att tjäna så mycket pengar som möjligt, sen kan det finnas underliggande mål om att de vill bidra till ett mer hållbart transportsamhälle och dylikt. Men primärt rör det sig om företag som ska tjäna pengar. Att kommunala styren och planerare därför behandlar dessa med viss skepsis är fullt naturligt. När elsparkcykelföretagen etablerade sig rådde först ett kaos, det var buskörning, allvarliga olyckor och allmän oordning med parkerade fordon. 

I exempelvis Helsingborg möttes det med att sätta upp ordentliga spelregler som förbättrade situationen avsevärt. Då var inställningen, välkomna hit och låt delad mikromobilitet bli en del av lösningen för att vi ska minska transportrelaterade utsläpp. Men nyligen ändrades den relationen avsevärt när kommunfullmäktige beslutade att alla nya aktörer ska betala en startavgift (200 000 kr) och att företagen även kommer betala avgift per fordon som ökar ju fler elsparkcyklar de erbjuder. Startavgiften är direkt orättvis då den inte drabbar befintliga aktörer utan enbart eventuella nya aktörer oavsett storlek, hej då eventuella småskaliga lokala aktörer. Att ha avgift per fordon kan låta rimligt men med tanke på att det dessa företag inte sysslar med välgörenhet blir snarare utfallet att olönsamma områden plockas bort. Så problemen med alltför hög koncentration av fordon i centrum kommer antagligen bestå medan elsparkcyklar utanför centrum kan komma att försvinna då dessa inte används lika flitigt. 

Vi på Gröna Mobilister vill inte se någon välgörenhet till elsparkcykelföretag men vi vill inte se en trend där dessa minskar sin verksamhet på grund av att det helt enkelt inte går att få lönsamhet på grund av för höga kommunala avgifter. En första åtgärd är att det samarbetas bättre mellan kommuner, vi behöver ha likartade regler runt om i landet eller åtminstone samordnas på regional nivå. Det är vanligt att individer bor i en ort men jobbar i en annan, då är det viktigt att delade mikromobilitetstjänster fungerar i båda dessa orterna för att den typen av resa ska vara genomförbar. Försvinner möjligheten att ta sig från hemmet till stationen smidigt kan det innebära att hela resan görs med bil istället trots att individen hellre skulle välja delad mobilitet. 

Elsparkcykelföretag har som redan nämnts haft bekymmer med att fordonen ibland använts vårdslöst, det har gett ett dåligt rykte och har varit ett reellt problem. Genom kravställning och samarbete med kommunala tjänstepersoner har vi sett stora framsteg och många av tidigare problem har blivit klart bättre. Alla nya system har barnsjukdomar som behöver hanteras. Det är inget nytt och det måste alla delar i samhället ha förståelse för. Vi på Gröna Mobilister vill också i sammanhanget lyfta att problemen som uppstått har i stor utsträckning handlat om att det blivit ännu mer konkurrens om markytorna för cyklister och fotgängare. Bilvägar är ofta breda med god marginal vilket gör det möjligt att hålla höga hastigheter. För cyklister och fotgängare är det inte lika säkert att de ens har plats för varandra utan cyklister kan behöva sänka sin hastighet rejält. Nu har dessutom elsparkcyklarna kommit för att göra anspråk på samma markytor vilket såklart leder till att det blir ännu trängre. Samma sak gäller cykelställ, nu ska även elsparkcyklar få plats där vilket gör att det kan bli trångt.

Vi på Gröna Mobilister tror att lösningen är att göra plats för fler. 

Bilvägar kan minskas i bredd vilket gör det möjligt att bredda utrymmet för andra typer av mobilitet. 

Cykelställ ska också få ta plats precis som bilparkering, om cykelställ blir allt för fulla kan det vara en konsekvens av att fler väljer annat än bilen som färdmedel. Då är det också rimligt att cykelparkering kan få ta del av den mark som idag upplåts åt bilparkering. 

Mikromobilitet genom delade tjänster blottar på många vis hur vi premierar all form av bilism, inte bara den som är nödvändig utan även de resor som enkelt kan bytas ut. Ta nu tillfället i akt att planera städer för hållbar mobilitet där bilar och andra fordon kan samsas under liknande premisser istället för att bromsa denna hoppfulla utveckling.

Styrelsen för Gröna Mobilister & Victor Bärring, projektledare Gröna Mobilister