Förbättra miljömärkningen vid pump – ta inte bort den!

Av dem som sett miljömärkningen av drivmedel när de tankat har 19–24 procent låtit den påverka drivmedelsvalet. Hela 75 procent av bilisterna menar att miljöinformationen påverkar valet av nästa bil. Trots detta anser Energimyndigheten att pumpmärkningen kan avskaffas. Vi vill i stället förbättra den, skriver flera organisationer.

Denna debattartikel publicerades ursprungligen av Aktuell Hållbarhet den 18 juni 2024.

De som behöver bilen måste ha tillgång till drivmedel till rimligt pris. Samtidigt är det nödvändigt att ställa om till fossilfrihet.

Ur denna synvinkel är miljöinformation vid pump, gasdispenser och laddstation ett värdefullt hjälpmedel. Den påverkar knappt priset, men ger inspiration och möjlighet att välja mer hållbara alternativ, trots att de ibland kostar lite mer. På samma sätt väljer många ekologisk mat i butiken trots att den är lite dyrare.

Som första land i världen införde Sverige hösten 2021 krav på deklaration vid pump av drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror. Hänvisning ges till fylligare miljöinformation på webben, där även råvarornas ursprungsländer redovisas.

Energimyndigheten har nu gjort en första uppföljning av systemets effekt. Vi har fått tillgång till datamaterialet och presenterar här en mer detaljerad analys än i myndighetens rapport.

Av alla bilister låter 8–13 procent miljöinformationen påverka drivmedelsvalet, där den lägre siffran motsvarar dem som säkert påverkas och den övre dessutom innefattar dem som kanske påverkas. Detta innebär att 5–7 TWh drivmedel per år väljs med miljöinformationen i åtanke. Här bortser vi från drivmedel till lastbilar och bussar som upphandlas med utgångspunkt i miljöinformationen.

Med svensk bensin som referensbränsle innebär detta att utsläpp på uppåt två miljoner ton CO2e per år under drivmedlets livscykel sätts på spel, motsvarande ungefär 15 procent av växthusgasutsläppen från inrikes transporter år 2022.

Potentialen är mycket större än så. Av de 30 procent av respondenterna i Energimyndighetens undersökning som sett miljömärkningen vid pump har 19–24 procent låtit drivmedelsvalet påverkas. Av de 11 procent som sett miljöinformationen både vid pump och på webben har hela 35–40 procent påverkats.

De flesta bilister kommer inom några år bli medvetna om miljöinformationen, ifall pumpmärkningens utformning och placering förbättras och den kommer upp på fler mackar än idag. Då kan andelen drivmedel som väljs med miljöinformationen som grund stiga till långt över 20 procent.

Friheten att välja drivmedel till sin bil är ofta större än vi tror. De flesta nyare dieselbilar kan till exempel köras på fossilfri HVO100, vilket kan minska klimatpåverkan 90 procent. Råvaror och ursprungsländer skiljer sig mellan olika leverantörer.

Friheten att välja drivmedel ökar ytterligare när vi är i färd att välja bil. Hela 75 procent av bilisterna låter miljöinformationen påverka valet av nästa bil, medan 38 procent anger att påverkan är betydande, motsvarande nivå 3–5 på en femgradig skala för dem som låter sig påverkas.

Pumpmärkningen är avgörande för miljöinformationens effekt. Medan 30 procent av respondenterna har uppmärksammat miljömärkningen vid pump, har endast 16 procent sett miljöinformationen på webben. En stor del av dessa har troligen först sett pumpmärkningen, med dess hänvisning till webben. Bara 5 procent har enbart sett webbinformationen.

Vilka slutsatser drar Energimyndigheten av allt detta? Jo, att miljöinformationens nytta är liten i förhållande till kostnaden för pumpmärkningen, som därför kan tas bort.

Med tanke på den avsevärda effekten och den stora potentialen bör detta innebära att kostnaden för miljömärkning vid pump är enorm. Sanningen är den motsatta. Energimyndigheten uppskattar kostnaden till i medeltal 0,3 öre per liter flytande bränsle. Läggs denna kostnad på konsumenten kan prisökningen vid pump bli ett halvt öre litern.

I detta ljus riktar vi följande uppmaningar till Energimyndigheten och regeringen.

1) Energimyndigheten måste antingen ompröva sin rekommendation till regeringen att den obligatoriska miljömärkningen vid pump kan avskaffas, eller presentera en kvantitativ analys som motsäger vår slutsats att märkningens effekt och potential är mycket stor i relation till den obetydliga kostnaden.

2) Regeringen måste förbättra regelverket kring miljöinformationen för att förverkliga dess potential. Energimyndigheten bör ges uppdrag att ta fram författningsförslag.

När bilisterna ombads att uttrycka sig fritt i Energimyndighetens utvärdering var den vanligaste synpunkten att miljöinformationen är bra. Energimyndigheten och regeringen måste ställa sig på konsumenternas sida. Ta inte bort miljöinformationen vid pump – gör den bättre!

Victor Bärring, generalsekreterare Gröna Mobilister

Mattias Goldmann, grundare 2030-sekretariatet

Beatrice Torgnyson Klemme, VD BioDriv Öst

Vinettbild: de tre undertecknarna. Foto: Gröna Mobilister, Anna W Thorbjörnsson & Add Light Fotograf Göran Ekeberg AB