Skingra dimman kring oljans ursprung

Rysk olja kan komma in i Sverige vid import av bensin och diesel eftersom fossila råvaror inte går att spåra. I maj 2022 uppmanade Näringsutskottet regeringen att på EU-nivå arbeta för spårning och ursprungsmärkning av fossil energi. Det är hög tid för regering och EU-parlamentariker att agera.

Denna debattartikel publicerades i Svenska Dagbladet den 29 maj 2024 under namnet Vi måste kunna välja bort skurkstatsolja. Fördjupning ges i Gröna Mobilisters PM Spårning och ursprungsmärkning av fossil energi.

Ibland framförs argumentet att det inte är någon vits att särskilja bättre och sämre fossila råvaror eftersom målet är att bli kvitt dem alla. Det kommer dock att göra stor skillnad för miljö och människor de närmaste decennierna om vi kan undvika de sämsta fossila alternativen. Då kan vi också undvika fossila råvaror som göder despoter och finansierar krig, som olja från Ryssland, Iran eller IS nu bortblåsta kalifat.

Detta kan vi ännu inte undvika, eftersom det saknas system för att spåra fossil energi till dess källa. I det uppdaterade förnybarhetsdirektiv som antogs av EU år 2023 skärptes kraven på rapportering och konsumentupplysning om bioenergins ursprung. Samtidigt försvann de bristfälliga krav som trots allt fanns på att redovisa den fossila energins ursprung.

Snart kan vi vara i ett läge där vi är beroende av olja från skurkstater, olja från det känsliga Arktis, eller okonventionell olja från tjärsand som förstör naturen och spär på klimatförändringarna. I hållbarhetsredovisningen för år 2023 skriver Preem: ”Den tillgängliga volymen råolja från Nordsjön minskar vilket medför att Preem i framtiden […] kommer behöva utöka sin försörjning av råolja till områden med högre hållbarhetsrisker.”

Omställningen till fossilfrihet påskyndas om transparensen kring den fossila energins ursprung och skadeverkningar läggs i öppen dag. Då vill fler människor undvika fossil energi och det blir lättare för politiker att ta beslut som styr bort från fossilerna.

Enligt Energimyndigheten rapporterades 30 procent av de fossila drivmedel som användes i Sverige år 2022 ha okänt geografiskt ursprung. Myndigheten uppger också att det finns tveksamheter i rapporteringen av resterande 70 procent. Det är oklart om redovisningen gäller råoljans ursprungsland eller det land där den färdiga produkten köpts in. Andelen fossila råvaror med okänt ursprung kan därmed vara mycket högre än 30 procent.

Rysk råolja kan exporteras till ett land utanför EU för att raffineras och sedan säljas lagligt till EU. En granskning av Global Witness visade att cirka 55 TWh raffinerade petroleumprodukter med rysk råvara importerades till EU år 2023, motsvarande Sveriges årliga användning av diesel.

Råolja från Ryssland och Iran kan dessutom komma in i EU illegalt via den skuggflotta som uppstått för att kringgå sanktionerna. Det seglar minst 1 400 sådana spökskepp på världshaven. Dessa tankfartyg är gamla, oförsäkrade, kan segla utan transpondrar och byta ägare och namn längs sin färd. Olja kan pumpas från ett fartyg till ett annat mitt ute på havet för att dölja ursprunget.

Över 70 procent av Rysslands oljeexport beräknas ske via skuggflottan och cirka 60 procent av den ryska oljeexporten sker via Östersjön. Branschorganisationen Drivkraft Sverige menar att råolja kan nå Sverige via denna skuggflotta. De bedömer risken som låg men kan inte kvantifiera sin bedömning.

En stor del av vår fossila energi har alltså okänt ursprung, och ingen vet hur stor denna andel är. Rysk råolja kan leta sig in i Sverige, men ingen kan säga hur mycket som faktiskt kommer in. Oljans ursprung är en dimma höljd i dunkel.

I maj 2022 uppmanade ett enigt Näringsutskott regeringen att driva frågan om att EU ska ta fram ett regelverk för ursprungsmärkning av fossil energi. Gröna Mobilister har frågat riksdagspartierna vad de gjort för att hörsamma Näringsutskottets uppmaning. Svaren sammanställs i ett nytt PM tillsammans med synpunkter från drivmedelsbranschen och bakgrundsfakta.

Redan inför valet 2022 uppgav Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att de kommer att verka gentemot EU för att göra fossila drivmedel spårbara och för bättre ursprungsmärkning. Nu har även Socialdemokraterna tagit ställning för detta.

Liberalerna uppger att regeringen sedan valet år 2022 tagit initiativ på EU-nivå, men har inte redogjort närmare för dessa. Drivmedelsbranschen verkar inte känna till något pågående arbete inom EU med spårbarhet och ursprungsmärkning som mål och inte heller Gröna Mobilisters europeiska källor. Sverigedemokraterna har bytt fot och vill inte längre verka för transparens. De menar att det inte finns något värde i att öka den administrativa bördan.

Denna börda är lätt att bära. En analys beställd av Transport & Environment visade år 2012 att det går att införa ett system för spårbarhet av fossil energi som liknar det system som redan finns för bioenergi. Om kostnaden för spårbarheten lades på konsumenten skulle prishöjningen vid pump bli mindre än en tiondels öre per liter.

Gröna Mobilister riktar därför följande uppmaningar till Sveriges politiker:

1) Regeringen måste hörsamma Näringsutskottets uppmaning och arbeta på EU-nivå för ett regelverk om spårbarhet och transparens kring fossil energi. Detta kan exempelvis ske inom ramen för regelverket CSDDD.

2) De EU-parlamentariker som väljs den 9 juni bör lyfta frågan i parlamentet med målet att EU-kommissionen lägger fram ett detaljerat förslag.

De stora svenska drivmedelsföretagen Circle K, OKQ8, Preem och St1 stöder arbetet för spårbarhet och transparens. Circle K har svårt att se att någon skulle vara mot ett sådant system. Allt som krävs är att någon bestämmer sig för att skingra den fossila dimman.

Jesper Johansson, ordförande Gröna Mobilister

Victor Bärring, generalsekreterare Gröna Mobilister

Per Östborn, projektledare Gröna Mobilister


Vinjettbild: Raffinaderiet i den indiska staden Vadinar ägs till 49 procent av ryska Rosneft och försörjdes till 57 procent av rysk råvara år 2023. Denna råolja transporteras till stor del genom Östersjön med hjälp av den så kallade skuggflottan. Från Vadinar exporteras raffinerade produkter tillbaka till EU. Foto: Wikimedia