Vi Vill Veta! Dags att visa hur mycket våra bilar verkligen drar

Enligt nya regler från EU ska den verkliga drivmedelsförbrukningen avläsas i våra bilar vid besiktningen. Gröna Mobilister har lämnat synpunkter på en remiss om hur regelverket ska införas i Sverige. Systemet gör det möjligt att visa hur mycket varje bilmodell i verkligheten drar. Sådana data bör publiceras som konsumentupplysning.

Sviktande förtroende för den certifierade förbrukningen

I EU-kommissionens förordning (EU) 2021/392 ställs krav på att data om verklig drivmedelsförbrukning samlas in vid kontrollbesiktning. Detta ska ske från och med 20 maj 2023 i nyare fordon, som ska ha ombordsystem som mäter förbrukningen. Aggregerade data som jämför verklig och certifierad förbrukning per fordonstillverkare och fordonstyp ska publiceras årligen.

Skillnaderna mellan verklig och certifierad förbrukning enligt den tidigare testcykeln NEDC verkade öka med tiden, vilket undergrävde förtroendet för de certifierade förbrukningsvärdena.

– Bristerna i NEDC gjorde att EU:s krav på minskande koldioxidutsläpp ur avgasröret på nya bilar höll på att förvandlas till en papperstiger, säger Gröna Bilisters ordförande Jesper Johansson. Vi måste se till att inte samma sak händer med den nya testcykeln WLTP. Att samla in och publicera data om verklig förbrukning är ett viktigt led i det arbetet.

Gröna Mobilister stöder därmed EU-kommissionens initiativ. Vi har heller inga invändningar mot den föreslagna implementeringen av regelverket i Sverige. Det är dock viktigt att alla fordonsägare informeras om möjligheten att vägra lämna ut data om sin bil.

Skingra dimmorna kring laddhybrider

Laddhybrider tilldelas ännu lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp enligt WLTP än enligt NEDC, på grund av orimliga antaganden kring den så kallade användningsfaktorn, som anger hur stor andel av bilens körsträcka som förväntas ske med eldrift.

Arbete pågår inom EU att definiera en mer realistisk användningsfaktor. Den kommande insamlingen av data om laddhybriders verkliga förbrukning av bränsle (l/100 km) och el (kWh/100 km) kommer att vara till stor hjälp.

Verklig förbrukning som konsumentupplysning

Gröna Mobilister föreslår att insamlade data om svenskregistrerade fordon inte bara ska användas som underlag till användningsfaktorer för laddhybrider och för aggregerad redovisning på EU-nivå, utan också till att ge konsumentupplysning om enskilda bilmodellers verkliga drivmedelsförbrukning.

– När myndigheterna vill att vi medborgare ska lämna ut information om våra fordon är det inte mer än rätt att vi får all information tillbaka i form av konsumentupplysning, kommenterar Jesper Johansson. Och information om den verkliga förbrukningen är guld värd för den som ska välja bil.

Vid sådan konsumentupplysning måste det framgå att den verkliga drivmedelsförbrukningen beror på flera faktorer, som körstil, och därmed går att påverka. Det måste också framgå att den verkliga bränsleförbrukningen hos laddhybrider i stor utsträckning bestäms av hur ofta fordonet framförs på el, och därmed varierar avsevärt beroende på förarens beteende.

Dags att införa miljödeklaration av fordon

Den verkliga drivmedelsförbrukningen kan förslagsvis publiceras bland den information om enskilda bilmodeller som erbjuds på Konsumentverkets sajt Bilsvar.se. Den kan också redovisas på en miljödeklaration av nya fordon, enligt den modell som Gröna Mobilister länge drivit kampanj för, och som nyligen föreslagits av Energimyndigheten på uppdrag av regeringen.

Utredning av miljödeklaration av fordon fanns med som en punkt i den klimatpolitiska handlingsplanen för den förra mandatperioden. Den kommande regeringen tar rimligen med genomförandet av miljödeklarationen i den klimatpolitiska handlingsplanen för innevarande mandatperiod.

I Gröna Mobilisters enkätundersökning Val för hållbar mobilitet 2022 svarade Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att de vill införa en miljödeklaration av fordon enlig de grundtankar som förs fram av Energimyndigheten. Inget parti avvisade förslaget. Kristdemokraterna uttryckte stöd för idén redan på Gröna Mobilisters Almedalsseminarium år 2019.

– Vilket parti vill inte sprida kunskapens ljus för att underlätta hållbara val? Ett sådant parti kan dra något gammalt mörkt över sig, avslutar Jesper Johansson.

Mer information

Gröna Bilisters remissvar på Miljödepartementets promemoria Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta

För ytterligare information, kontakta Per Östborn, projektledare Vi Vill Veta, per.ostborn@gronamobilister.se

Vinjettbild: Momentan förbrukning av bränsle och el i en Volvo S60 laddhybrid. Bildkälla: Volvo Cars