Inspel till nationell energi- och klimatplan

I förordningen om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder – den så kallade Styrningsförordningen (EU 2018/1999) – finns krav på att EU:s medlemsstater vart tionde år, med start 2019 tar fram en integrerad nationell energi- och klimatplan med syfte att visa hur medlemsstaterna ska uppnå sina bidrag till EU:s mål på energi- och klimatområdet. Enligt Styrningsförordningen (artikel 14) ska planerna uppdateras senast den 30 juni 2024 och därefter vart tionde år.

Till: energiochklimatplan@energimyndigheten.se
Skickat den 13 maj 2024

Vi anser att myndigheterna har levererat ett gediget underlag kring Sveriges status gällande möjligheterna för Sverige att nå sina åtaganden gentemot EU.

Vi saknar dock förslag på åtgärder som gör det möjligt för Sverige att nå målen. Myndigheterna konstaterar precis som bland annat Klimatpolitiska rådet och Finanspolitiska rådet att gällande politik leder till att Sverige inte når målen för 2030 eller 2045. Utifrån det konstaterandet så anser vi att det är expertmyndigheternas roll och ansvar att ge förslag på åtgärder som kan nå målen. Dessa åtgärder bör sedan fungera som ett underlag till regeringen inför deras slutgiltiga förslag på Energi- och klimatplan.

Vi saknar även underlag kring hur mycket det kommer att kosta för Sverige att inte nå upp till våra åtaganden gentemot EU. Dessa ekonomiska underlag anser vi vara väldigt viktiga för att regeringen ska ha möjlighet att föreslå kostnadseffektiva åtgärder. Utan dessa siffror bör det vara omöjligt för regeringen att ge förslag på åtgärder baserat på kostnadseffektivitet. Enligt regeringen är detta ett av de viktigaste kriterierna för kommande åtgärdsförslag.

Vi vill även lyfta fram behovet av att expertmyndigheterna eller regeringen ger förslag på åtgärder. Det finns en stor risk att ingen av parterna tar det ansvaret med resultatet att nya skarpa åtgärder som krävs för att Sverige ska nå sina åtaganden gentemot EU gällande 2030 och 2045 faller mellan stolarna och vi får en Energi- och klimatplan som inte möjliggör att Sverige når sina mål.

Vi anser även att samrådsprocessen med civilsamhället har varit bristfällig.