Om oss

Föreningen grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. Gröna Mobilister har under nästan 30 års tid varit en stark röst i debatten och satt frågan om en grönare mobilism på agendan. Vi säger inte nej till bilen utan värnar om den frihet den ger, men anser att bilismen måste bära sina kostnader fullt ut. Den måste anpassas till ett långsiktigt hållbart samhälle så väl vad gäller klimat och miljö som hälsa, säkerhet och stadsplanering.

I ett normalt hushåll står transporterna för den största klimatpåverkan. Av den anledningen ser Gröna Moilister en stor potential att arbeta konsument- och individinriktat för att minska utsläppen av växthusgaser. Därvid utgår vi från de tre B:na Beteendet, Bränslet och Bilen.

Vision

Hållbar mobilitet för alla – i hela landet

Mission

Gröna Mobilister verkar för en mobilitet som är anpassad till planetens gränser och global rättvisa. Vi vill stärka människors livskvalitet i städer och på landsbygd. Det gör vi genom informationsspridning och påverkansarbete.

Mål

Gröna Mobilisters mål är:

  • Hållbart transportsystem – med välbefinnande, jämlikhet och hälsa i fokus.
  • Smart bilism – där bilen används när andra alternativ saknas.
  • Transparent och hållbar produktion av fordon och drivmedel.
  • Stärkt konsumentmakt – där hållbara alternativ synliggörs och eftersträvas.

Om oss