Årsmöte 2023

Inbjudan till årsmöte 2023

 

Dag & tid: Årsmötet hålls den 20 april 2023 kl. 19:00 – 21:00

Plats: Digitalt

Anmälan: Du anmäler dig till årsmötet genom att maila Victor.barring@gronamobilister.se, det är också till den mailadressen du skickar eventuella motioner före den 10 mars. Länk till mötet med information om hur du ansluter kommer skickas ut någon dag innan till den mailadress du gjorde din anmälan från. Sista anmälningsdag är 16 april.

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare 
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet
 6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet
 8. Framläggande av föreningens årsberättelse 
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 12. Av styrelsen väckta frågor
 13. I stadgeenlig tid inkomna motioner 
 14. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår 
 16. Framläggande och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
 17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa varav en ledamot utses till ordförande och en ledamot väljs till kassör
 18. Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte 
 19. Val av revisorer och suppleant 
 20. Val av valnämnd bestående av tre ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte
 21. Mötet avslutas

Årsmöte 2023