Stadgar

Stadgar för föreningen Gröna Mobilister

§ 1 Namn och ändamål

Föreningens namn är Gröna Mobilister.

Föreningens vision är Hållbar mobilitet för alla – i hela landet.

Föreningens mission: Gröna Mobilister verkar för en mobilitet som är anpassad till planetens gränser och global rättvisa. Vi vill stärka människors livskvalitet i städer och på landsbygd. Det gör vi genom informationsspridning och påverkansarbete.

Gröna Mobilisters mål är:

  • Hållbart transportsystem – med välbefinnande, jämlikhet och hälsa i fokus.
  • Smart bilism – där bilen används när andra alternativ saknas.
  • Transparent och hållbar produktion av fordon och drivmedel.
  • Stärkt konsumentmakt – där hållbara alternativ synliggörs och eftersträvas.

§ 2 Verksamhet

Föreningen skall i sin verksamhet:

– bedriva aktiv konsumentupplysning genom att informera medlemmarna och allmänheten

– aktivt påverka den allmänna opinionen för en långsiktigt hållbar transportsektor

– genomföra kvalificerade utredningar och ta fram förslag till ny eller ändrad lagstiftning

– följa och söka påverka arbetet i statliga verk samt regering och riksdag

– initiera och främja forskning om hållbara transporter samt medverka i forskningsprojekt.

§ 3 Medlemskap och medlemsavgift

För individuellt medlemskap har de som är minst 16 år möjlighet att vara medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften. För ny medlem som tillkommer efter 1 september gäller att denne betalar in nästkommande års medlemsavgift. I samband med det inkluderas även resterande av innevarande medlemsår.

I familjemedlemskap kan familjemedlemmar i samma hushåll dela på medlemskapet men var och en är medlem i föreningen. Barn under 16 år kan beviljas inkludering i ett familjemedlemskap genom målsmans godkännande. Barn har yttranderätt och förslagsrätt, men inte rösträtt, vid föreningens årsmöten. 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Om medlemskap nekas ska lagd medlemsavgift återföras till sökande tillsammans med motivering om varför ansökan avslås. Styrelsen har rätt att utesluta en medlem ur föreningen om denne visar sig motarbeta Gröna Mobilisters ändamål och intressen.

Medlemsavgift för individuellt och familjemedlemskap för nästkommande år fastställs av årsmötet efter förslag från styrelsen.Styrelsen har befogenhet att rabattera och erbjuda en lägre medlemsavgift för individer om detta sker under särskilda villkor och med målsättningen att det kommer gynna föreningen. Exempel på dessa villkor innefattar, men begränsas inte till, kampanjer riktade till nya medlemmar under föreningens evenemang, utbyten mot medlemsförmåner samt samarbeten med närstående ideella föreningar.

Medlem som vill utträda ur föreningen tar kontakt med föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift på två år anses ha begärt sitt utträde ur föreningen och medlemmen tas bort från medlemsregistret.

§ 4 Föreningens årsmöte

Föreningens årsmöte äger rum innan den 15 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Information om dag för årsmöte ska publiceras på föreningens webbsida senast två månader före årsmötet. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Kallelsen publiceras på föreningens webbsida samt genom utskick till medlemmarna per e-post eller med brev.

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av antalet medlemmar begär det. Sådan begäran ska upprättas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till ett extra årsmöte som skall hållas inom två månader från kallelsen.

För rösträtt på årsmötet krävs att medlemsavgiften för verksamhetsåret är erlagd. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Varje medlem har en röst vardera. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Omröstning vid stormöte sker öppet. Sluten omröstning kan dock ske om ordföranden vid årsmötet finner att goda skäl föreligger. Som beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avges, om inte annat anges i stadgarna. Vid lika rösträtt avgörs sakfrågor av ordföranden och val genom lottning.

§ 5 Årsmötets uppgifter

1. Mötet öppnas

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet

6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat

7. Fastställande av föredragningslista för mötet

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för föreningens styrelse

11. Av styrelsen väckta frågor

12. I stadgeenlig tid inkomna motioner

13. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

14. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår

15. Framläggande och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

16. Framläggande av valberedningens förslag om styrelse och revisor.

17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa

 varav en ledamot utses till ordförande, en ledamot utses till vice-ordförande och en ledamot väljs till kassör.

18. Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter och revisorer fram till nästa årsmöte

19. Val av revisorer och suppleant

20. Val av valberedning bestående av tre ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte

21. Mötet avslutas

§ 6 Motioner till årsmötet

Medlemmar har rätt att föra fram förslag till årsmötet om föreningens verksamhet. Sådan motion ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Motionen och styrelsens yttrande däröver skall utsändas till medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

§ 7 Föreningens styrelse

Föreningens styrelse består av minst fem och maximalt nio ledamöter, där hälften av ledamöterna väljs på två år och andra hälften på två år det andra året, samt upp till tre suppleanter valda för ett år. Ojämnt antal ordinarie ledamöter ska eftersträvas.

Styrelsen skall inom sig välja  en sekreterare i ett konstituerande möte samt en vice-ordförande och kassör om dessa lämnades vakanta under det senaste årsmötet.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

§ 8 Styrelsens uppgifter

När årsmöte inte är samlat företräder styrelsen medlemmarna samt ansvarar för föreningens angelägenheter och medel. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens angelägenheter och föra räkenskaper samt till årsmötet avge verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

§ 9 Styrelsens sammanträden

Ordförande skall se till att sammanträden hålls när så behövs, dock minst fyra gånger per år.

På begäran av två styrelseledamöter i förening eller revisor skall styrelsen sammankallas.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras per capsulam. 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamöter har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollet ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Förslag som fattas per capsulam ska protokollföras vid nästa ordinarie sammanträdande av styrelsen. 

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken fler än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder. 

§ 10 Tecknande av föreningens firma

Föreningens firma tecknas två i förening av ordförande, vice ordförande och kassör. Dessutom har ordförande rätt att teckna firman beträffande löpande åtgärder.

§ 11 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. För varje verksamhetsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

§ 12 Revisorer

Styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor samt en bland medlemmarna utsedd föreningsrevisor. För den sistnämnde skall årsmötet utse en suppleant.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 13 Valberedning

Den av årsmötet utsedda valberedningen har till uppgift att förbereda val till styrelse, revisorer och årsmötesfunktionärer.

§ 14 Ändring av föreningens stadgar

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut med två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar vid ett ordinarie årsmöte.

Förslag om stadgeändring skall vara medlemmarna tillhanda senast samtidigt med kallelsen till årsmötet.

§ 15 Beslut om upplösning

Förslag om föreningens upplösning framläggs och behandlas i samma ordning som förslag om stadgeändring. Ett giltigt upplösningsbeslut föreligger dock först efter beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Vid båda tillfällena ska minst tre fjärdedelar av rösterna vid sluten votering avgivits för förslaget. Föreningens handlingar ska arkiveras där sista årsmötet finner det lämpligt.

Föreningen är skyldig till upplösning i samband med konkurs eller deklarationsplikt. 

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar fördelas lika mellan Världsnaturfonden i Sverige och Naturskyddsföreningen eller, om dessa inte längre existerar, till annan in- eller utländsk organisation med huvudsakligen samma ändamål.

Denna version av föreningens stadgar är antagna vid konstituerande sammanträde tisdagen den 29 mars 1994 samt ändrade vid årsmötena den 31 maj 1997, 5 juni 1999, 16 maj 2004,23 april 2006, 21 april 2007, 18 april 2008, 8 maj 2011, 27 april 2013, 28 maj 2020 samt 21 april 2022.

Stadgar