Förbifart Stockholm – en bromskloss för hållbar samhällsutveckling

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling

Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar.

Allvaret i klimatfrågan ställer krav på stora utsläppsminskningar under kort tid. Sveriges svar på hotet är att vår fordonsflotta skall vara fossiloberoende år 2030 och att Sverige ska vara ett land utan nettoutsläpp 2050. Hur en fossiloberoende fordonsflotta skall uppnås har beskrivits i den över 1000-sidor långa SOU-utredning ”2013:84 Fossilfrihet på väg”, även kallad FFF-utredningen. Här fastslås två viktiga utgångpunkter, dels att det är allvaret i klimatfrågan som är den viktigaste drivkraften till att radikalt minska fordonsflottans fossilberoende, dels att målet går att nå.
Samtidigt beslutade idag Sveriges riksdag att den kontroversiella motorleden Förbifart Stockholm skall bli verklighet. Skälen till att bygga motorleden, som kommer leda bilister i en 2 mil lång tunnel 60 meter under Mälarens botten, är enligt förespråkarna att leda långdistanstrafik utan för Stockholms centrala delar och förbättra framkomligheten på infartsleder. Notan beräknas att gå på 43 miljarder kronor och skall finansieras främst av trängselskatter, dvs. intäkter som initialt var tänkta att återinvesteras i både vägar och kollektivtrafik. Istället nedprioriteras nu kollektivtrafiksatsningar till förmån för motorväg. Finansieringen bygger även på Trafikverkets scenario att trafiken i Stockholms innerstad kommer att öka med 50 procent mellan 2010 till 2030 vilket är tänkt att generera intäkter till vägprojektet. De senaste årens trend visar dock att biltrafiken faktiskt minskat genom tullarna.
– Finansieringen är därför både instabil och utformad som en bromskloss för initiativ för minskad trafik, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant. Hur kommer vägen att finansieras när pengarna från trängselskatterna inte räcker till?
Det är vetenskapligt belagt att vägar föder mer trafik då allt fler pendlare kommer att välja bilen. Därför anser Gröna Bilister att Förbifart Stockholm, både i drift och ur finansieringssynpunkt, står i direkt konflikt med målet om en fossiloberoende fordonsflotta och därmed med de ambitioner som krävs av Sverige för att hantera klimathotet.
– Detta beslut får oss att tro att Sveriges politiker inte tar klimatmålen på allvar, säger Johanna Grant.
För att minska transportvolymerna fastslår FFF-utredningen att vi genom hållbar stadsplanering behöver skapa förbättrade möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt. Det kan åstadkommas genom ökad förtätning där bostäder, verksamheter och servicefunktioner samlokaliseras och kombineras. Potentialen i bilpooler och samåkning samt e-handel, resfria möten och distansarbete har också potential att minska belastningen på vägarna. Gröna Bilister anser att målet för stadsutveckling bör vara att främja lösningar som gör det lätt för medborgare att göra rätt, dvs. att välja resealternativ som gör att vårt befintliga vägsystem kan räcka till. Det kräver både satsningar på infrastruktur som kollektivtrafik och cykelvägar, men även satsningar på beteendeförändringar.
– Förbifart Stockholm är en gengångare från 60-talets bilcentrerade samhällsplanering, säger Johanna Grant. Den kommer att bli en bromskloss för den genomgripande förändring av transportsystemet som Gröna Bilister och FFF-utredningen anser är både nödvändig och möjlig att uppnå.