Gröna Bilister – låt kommunerna bestämma över lokala förmåner för miljöbilar!

9/10: Gröna Bilister – låt kommunerna
bestämma över lokala förmåner för miljöbilar!

Högsta förvaltningsdomstolen underkände i går Gotlands kommuns parkeringsförmån för miljöbilar. Därför bör möjligheten att låta parkeringsavgiften bero på bilens miljö- och klimatpåverkan regleras i ny lag.

 
För att Sverige ska nå målet med en fossilfri fordonsflotta 2030 måste bilparken ställas om snarast. För att påskynda omställningen är det viktigt med ekonomiska incitament, åtminstone inledningsvis.
Förutom de statliga incitamenten, som supermiljöbilspremien och skattebefrielsen för miljöbilar, har ett 30-tal kommuner infört lokala parkeringsförmåner.
– Utbudet och priset på parkering är ett starkt styrmedel för att påverka färdsätt och bilval, säger Martin Prieto Beaulieu, pressansvarig på Gröna Bilister.
De flesta kommunerna har efter hand skärpt kraven på vilka miljöbilar som ges förmåner. Vissa har infört ytterligare krav, som att man verkligen tankar förnybart, eller att man har dubbfria vinterdäck.
– De senaste åren har dessutom flera kommuner avskaffat förmånerna helt, säger Per Östborn, projektledare för Gröna Bilisters kommungranskningar. I dagsläget ger ett knappt 20-tal kommuner parkeringsförmåner i någon form. Flera av dessa kommuner är på väg att fasa ut dem.
Lagligheten i att gynna miljöbilar med gratis parkering har prövats flera gånger. Förmånerna har godkänts om de baseras på bilarnas klimatpåverkan och miljöegenskaper. Däremot underkände Länsrätten i Skåne gratis parkering för gasbilar i Kristianstad, eftersom kommunen inte angett sakliga skäl till att just dessa bilar skulle gynnas. Länsrätten ansåg att detta stred mot likställighetsprincipen i kommunallagen.
Högsta förvaltningsdomstolen underkände Gotlands parkeringsförmåner eftersom möjligheten att låta parkeringsavgiften bero på fordonets miljöegenskaper inte uttryckligen nämns i lagtexten.
Gröna Bilister anser att parkeringsförmåner kan vara ett bra komplement till statliga incitament. Därför bör lagen om avgiftsuttag [Lag (1957:259)] kompletteras så att fordonets klimat- och miljöpåverkan blir en särskild grund för att ta ut lägre parkeringsavgift.
– Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg föreslog just detta, säger Martin Prieto Beaulieu. Den nya regeringen bör utreda frågan snarast. Självklart ska även klimatsmarta bilpoolsbilar kunna gynnas på detta sätt.
– Däremot är det viktigt att betona teknikneutraliteten, säger Per Östborn. Kommunerna får inte gå i samma fälla som Kristianstad gjorde och enbart gynna gasbilar, elbilar, eller någon annan biltyp de råkar gilla. Bilens miljö- och klimategenskaper ska styra, punkt slut.
Domen i Högsta förvaltningsdomstolen.
Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.