Energimyndigheten redovisar våra drivmedels klimatpåverkan

Gröna Bilister har varje år sedan 2011 publicerat en drivmedelsrapport kallad Drivmedelsfakta, som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Rapporten har tagit hänsyn till utsläpp som skett vid produktion, distribution samt vid användning av drivmedlet. Från och med detta år släpper emellertid Energimyndigheten rapporten Drivmedel och biobränslen där motsvarande redovisning görs, enligt den rapportering som Energimyndigheten årligen tar in enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen.

Detta innebär att Gröna Bilister inte kommer publicera en ny drivmedelsrapport med uppgifter om svenska drivmedels klimatpåverkan så länge som Energimyndigheten gör det.

– Att Energimyndigheten tar på sig redovisningen är bra eftersom de samlar in uppgifter om företags leveranser och användning för både drivmedelslagen och hållbarhetslagen, kommenterar Per Östborn som är drivmedelsexpert på Gröna Bilister. Tidigare har två olika publikationer gjorts i detta syfte. Vi ser det dock som en fördel med en gemensam rapport.

Drivmedelslagen anger bland annat att drivmedelsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen från drivmedel de levererar med 6 procent till 2020. Minskningen beräknas med hänsyn taget till ett livscykelperspektiv och tas fram genom att jämföra med de genomsnittliga utsläppen från fossila bränslen i Europa år 2010. Hållbarhetslagen ställer krav på att biodrivmedel och flytande biobränslen ska uppfylla vissa hållbarhetskriterier, varav ett omfattar krav på minskade växthusgasutsläpp i livscykelperspektiv 

– Rapporteringen om livscykelutsläppen av våra drivmedel är viktig för att säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning, där fordon som körs på vägarna alltmer drivs med alternativa bränslen istället för fossila bränslen, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. 

Av Energimyndighetens rapport Drivmedel och biobränslen 2015 kan utläsas att trenden med låg inblandning av biobränslen i bensin fortsätter. De senaste fem åren har inblandningen av etanol uppgått till cirka 5 volymprocent. Inblandningen i diesel har däremot ökat och uppgår år 2015 till 17 volymprocent. Utsläppen per energienhet diesel, FAME, fordonsgas och HVO minskar för varje år. 

– För personbilar är i dagsläget biogas det bästa biodrivmedlet på marknaden, fortsätter Per Östborn. Även för fordonsgas som i genomsnitt består av 72 procents biogas är klimatpåverkan en tredjedel av den för bensin och hälften av diesel. FAME och HVO är ännu bättre men används i dagsläget endast till dieselmotorer för tunga fordon. El är det bästa drivmedlet så länge elen produceras förnybart. 

Enligt energimyndighetens rapport är växthusgasutsläpp från elanvändningen avsedd att räknas på Sveriges produktionsmix. Dock beräknas användningen av el enligt nordisk mix i likhet med beräkningar enligt hållbarhetslagen. Belastningen är framräknad med ett livscykelperspektiv och en viss hänsyn är tagen till export och import av el. Hur elen ska beräknas kommer att vidareutvecklas i kommande bestämmelser.

– Även om klimatnyttan med elbilar ser bra ut, är den helt beroende av hur elen produceras fortsätter Per Östborn. Marginalel tillverkad i kolkondenskraftverk ger ingen klimatnytta alls jämfört med fossil bensin och diesel. Utsläppen från el producerad av sol och vind är däremot så nära noll det går att komma. 

Elbilen har fått ett rejält uppsving den senaste tiden och efterfrågan kan rimligtvis förväntas öka. Detta förutsätter att produktionen av förnybar el håller jämna steg med försäljningen av elbilar om klimatnyttan ska bli optimal.

Vinjettbild: växthusgaspåverkan g CO2ekv/km från personbilar per km med 2015 års drivmedelskvaliteter. Observera att Elbilens klimatpåverkan har här beräknats utifrån en nordisk elmix med emissionsfaktorn 125,5 g CO2e/kWh. Källa: Energimyndigheten 2016.  

Mer information

Klimatpåverkan och förnybar andel hos svenska drivmedel enligt Energimyndighetens redovisning publiceras också på den interaktiva sajten med indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

För ytterligare information, kontakta 

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister 

per.ostborn@gronabilister.se