Kommuner med bra trafikpolitik uppmärksammas i ny bok från Gröna Bilister

Biltrafiken tillhör de svåra områdena när Sverige ska minska sin klimatpåverkan. Men de allra flesta bilresor är korta och sker inne i tätorterna. Det gör att de också är möjliga att ersätta med gång-, cykel- och kollektivtrafik. I boken ”Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö” har organisationen Gröna Bilister beskrivit hur ett tjugotal svenska kommuner arbetar för att göra alternativen till bilen allt mer lockande för invånarna.

Boken ”Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö”, som presenteras närmare vid ett seminarium i Almedalen under onsdagen, beskriver hur man i ett tjugotal kommuner valt att arbeta för att öka alla invånares möjlighet att använda tätorten – inte bara de som har tillgång till bil. I regel går det alldeles utmärkt att förbättra för de gående, cyklisterna och bussresenärerna utan att bilisterna behöver maka på sig mer än marginellt. Vill man komma vidare och verkligen minska på utsläppen måste man förstås gå längre än så. Men ingenstans är man ute efter att förbjuda biltrafiken.

-Det finns alltid en andel bilresor som är oundvikliga, kommenterar Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant, och de bilarna måste naturligtvis få komma fram i staden. Men med en annan fördelning mellan trafikslagen skulle inte bara klimatpåverkan minska. Luften i städerna skulle befrias från alla andra sorters avgaser och partiklar. Bullret skulle minska, liksom risken för olyckor. Och stora ytor som idag går åt till körbanor och p-platser skulle kunna användas till sådant som gör staden mer attraktiv.

Boken skildrar hur frågorna kommit upp på den kommunala dagordningen och hur de så småningom blivit till verkstad. Många kommuner har satsat stort på cykelvägnätet och på kampanjer. Andra har sett till att göra busstrafiken riktigt attraktiv. Andra har sett till att kommunen skaffar sig bra miljöbilar till sin egen verksamhet, eller satsat på biogasutvinning. Det är ju också viktiga bidrag till en minskad klimatpåverkan.

-När jag frågat hur arbetet kom igång är det flera kommuner som svarat att ”jo, men här i stan har vi alltid cyklat, så det var bara att jobba vidare i samma anda”. En iakttagelse är att den traditionen tycks särskilt stark i kommuner med gammal verkstadsindustri, som Västerås, Eskilstuna och Linköping. Det säger miljöskribenten Fredrik Holm, som skrivit boken på uppdrag av Gröna Bilister. I städer med mycket fordonsindustri, t ex Trollhättan, har man å andra sidan prioriterat utvinningen av biogas, och varit framgångsrika.

Fredrik Holm konstaterar också att statliga bidrag nästan alltid varit avgörande för att kommunerna ska få igång sitt arbete. Det gör att riktigt små kommuner ofta inte har så mycket att rapportera, eftersom de också har svårt att söka externa pengar – något som Fredrik Holm är kritisk till. ”Det är förmodligen de kommuner som bäst skulle behöva stöd som har sämst chans att få det” kommenterar han.

Ett roligt undantag, som också finns beskrivet i boken, utgörs av det samarbete som sker mellan en rad små kommuner i Bohuslän och södra Dalsland, det s k Fyrbodalsområdet. Där har man mycket lite av tätortens problem men desto fler av landsbygdens. Här har man utvecklat ett projekt för bl a fler laddstolpar och biogasmackar i ett projekt som drivs av det gemensamma kommunalförbundet.

-Arbete av det här slaget kräver ofta en helt annan kompetens än den som normalt finns i en kommun, kommenterar Fredrik Holm. Därför är ett gott råd till alla mindre kommuner att gå samman i gemensamma projekt med grannkommunerna.

Redaktionellt:

Boken ”Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö” har tagits fram av organisationen Gröna Bilister i ett projekt finansierat av Trafikverket och i samarbete med Klimatkommunerna. Miljöskribenten Fredrik Holm har besökt ett tjugotal kommuner och skildrar deras arbete i reportageform, men sammanfattar också sina iakttagelser i ett avslutande kapitel. Boken presenteras vid ett seminarium i Almedalen onsdag 6 juli kl 11.30.

Boken går också att beställa från Gröna Bilisters hemsida:

—————————–

Fredrik Holm