Om män reste som kvinnor?

Idag den 8 mars är det den internationella kvinnodagen! Gröna Bilister vill uppmärksamma denna dag genom att titta närmre på hur jämlikheten ser ut i transportsystemet.

Fördelat på kön ser nämligen både val av färdmedel och resmönster olika ut för genomsnittet av kvinnor och män i Sverige. Enligt Trafikanalys nationella resvaneundersökning 2011-2014 kör män mer bil än kvinnor, 34,7 kilometer under en genomsnittlig dag jämfört med 16,7 kilometer för kvinnor. Det mest använda färdsättet för både kvinnor och män är bil, skillnaden är dock att män använder bilen i högre utsträckning än kvinnor som istället går, cyklar och åker kollektivt mer än män.

Fördelning (procent) av antalet huvudresor efter huvudsakligt färdsätt för män respektive kvinnor. Felstaplarna anger 95%-konfidensintervall. Källa: Trafikanalys.

Annan statistik talar om för oss att:

  • … kvinnor och män gör ungefär lika många resor men män reser betydligt längre sträcka varje dag.
  • … kvinnor tenderar att i högre utsträckning än män göra kombinerade resor, under vilka fler än ett ärende uträttas. Mäns resande är i högre grad än kvinnors förknippat till arbete, medan kvinnors resande innehåller en högre andel inköps- och serviceärenden än männens.
  • … män inte bara gör fler inrikes långväga resor än kvinnor, utan en större andel görs dessutom med bil, medan kvinnor i större utsträckning använder tåg och buss. 
  • … kvinnor inte är inblandade i lika många trafikrelaterade olyckor. Av 285 dödade år 2014 var 218 män och 67 kvinnor.
  • … i Malmö skulle koldioxidutsläppen minska med 31 procent om männen började resa som kvinnorna! Det bedöms samtidigt göras en vinst på motsvarande 300 miljoner kronor för minskade miljöeffekter, olyckor och bullereffekter. 

Betyder då detta att utmaningarna som transportsektorn står inför idag skulle vara lösta i morgon om män plötsligt skulle börja resa som kvinnor? Nja, inte riktigt. Idag är det i gruppen unga kvinnor som bilanvändningen ökar mest i Sverige, även om de än så länge står för en liten andel av det totala bilresandet. Enligt den nu tillgängliga klimatrapporten från Trafikverket behöver bilismen och lastbilstrafiken minska med 30 procent fram till 2030 för att nå klimatmålen. Detta betyder att män inte bara behöver börja resa mer som kvinnor, både kvinnor och män måste minska sitt bilberoende och övergå till kollektiva färdmedel samt gång och cykel i staden. 

Planering som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik är alltså inte bara bra ur klimat- och hälsoperspektiv utan även ett verktyg för att främja ett mer jämställt transportsystem för alla! 

Johanna Grant / Ordförande