Alla vägar bär till Uddevalla

Det är nu bara dagar kvar till Mobilitet och Beteende 2017, sveriges enda återkommande konferens med fokus på beteendefrågan i omställningen till en fossilfri fordonsflotta 2030. Konferensen bjuder i år på ett fullspäckat program med intressanta talare och utställare samt fantastiska möjligheter till erfarenhetsutbyte. Huvudtalare är Vancouvers transportplanechef Dale Bracewell, som kommer berätta om framgångsfaktorer som gjort att över hälften av alla resor i staden görs med hållbara färdmedel.

Det finns många internationella exempel på städer som gått före och framgångsrikt jobbat med hållbara resor. Vancouver är ett sådant exempel där över hälften av alla resor inom staden görs med gång, cykel eller kollektivtrafik. Resultat: Allt renare luft, allt friskare invånare – och en ännu mer attraktiv stad. Gröna Bilister har därför bjudit in Vancouvers transportplanechef Dale Bracewell till konferensen för att få handfasta tips på hur man kan gå tillväga för att öka andelen hållbara resor. I en exklusiv förhandsintervju med Fredrik Holm på Gröna Bilister, poängterar Dale Bracewell vikten av att integrera transportplaneringen med stadens andra funktioner.
– Som i många andra städer har vi inspirerats av den danska arkitekten Jan Gehl och hans idéer om stadslandskapet: Att det är i utrymmena mellan stadens byggnader som det uppstår mötesplatser, umgänge, handel och idéutbyte – allt det som är poängen med en stad, säger Dale Bracewell. Vi talar om ”complete streets” i vår planering. Det handlar om att se till gaturummets alla funktioner samtidigt och fördela utrymmet på ett klokt sätt. Det gör också att vår plan Transportation 2040 är väl integrerad med stadens planer för exempelvis folkhälsa och gröna ytor.
Det Dale Bracewell talar om är exempelvis högaktuellt i den kommun där konferensen anordnas. Uddevalla kommun är en av de 14 svenska kommuner som tillsammans med 25 norska kommuner driver projektet Hela Gröna Vägen, där samtliga parter har förbundit sig till att vara fossiloberoende avseende transporter till 2030 och att bli den första fossilfria gränsregionen i Europa.
– Att införa fossilfria transporter i småstäder och på landsbygden är en särskild utmaning. Därför är det extra viktigt att träffas och lära av varandra, och även inspireras av föregångare inom området, säger Morgan Ahlberg, projektledare för Hela Gröna Vägen på Fyrbodals kommunalförbund.
– Konferensen Mobilitet och Beteende är ett fantastiskt tillfälle att lokalt ta del av ny kunskap och inspiration i arbetet med att skapa fossiloberoende senast 2030, säger Martin Carling, ordförande för Fyrbodals kommunalförbund. Kommunerna i Fyrbodal har enats om att ha en fossilfri fordonsflotta och att bygga ut infrastrukturen för förnybart bränsle. Att vi därför får möjligheten att ta del av den här konferensen på hemmaplan är betydelsefullt i den kraftsamling som nu pågår, fortsätter Martin Carling.
Frågan är även aktuell i många av Sveriges städer och kommuner. Exempelvis deltog i höstas cirka 90 svenska kommuner i Trafikantveckan, eller European Mobility Week, som det heter internationellt och som är ett europeiskt initiativ för att få städer och kommuner att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Det kan handla om att förbättra tillgängligheten för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer, införa bilfria gator eller marknadsföra bilpooler. Något som förhoppningsvis också snart realiseras är Miljözoner, vilket skulle utrusta kommunerna med ett välkommet verktyg för att nå nuvarande och kommande trafikrelaterade mål för miljö, hälsa och klimat.
– Att utbyta erfarenheter och dra lärdomar från varandra är kanske speciellt angeläget i beteendefrågan, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Gröna Bilister har länge samlat sitt arbete kring de tre B:na, Beteendet, Bränslet och Bilen. Efter flera års hårt arbete inom dessa områden kan vi konstatera att utvecklingen går åt rätt håll med Bränslet och Bilen. Dessvärre så sker det alldeles för lite inom Beteendet vilket är anledningen till att vi kraftsamlar i Färdplan2030, tillägger hon.
– Lärdomarna från konferensen för vi in i Färdplan2030, plattformen som Gröna Bilister skapat i samarbete med Klimatkommunerna, säger Jesper Johansson, mobilitetsexpert i Gröna Bilister. Svaren samlas och revideras årligen tills målet med en fossiloberoende fordonsflotta är uppnått.
Spännande utställare till Uddevalla
Till konferensen kommer även ett flertal framåtsträvande organisationer att visa upp vad de jobbar med för att bidra till en hållbar omställning av transportsektorn.
Projektet Samarbete för Grön Omställning utvecklar metoder och utför tester för att knyta ihop aktörer som vill bidra till en hållbar utveckling.
Hållbart resande väst är en samlande kraft för hållbart resande i Västra Götaland och Region Halland som driver nätverk, erbjuder koncept och projekt för kommuner att genomföras lokalt samt initierar utbildningar och sprider goda exempel.
Nollzon finns för att få transporterna i våra städer rena och tysta. Därför samlar de intressenter som aktivt kan bidra till en snabb utveckling av elbilar och satsar i första hand på taxi i städerna, för att det ger störst effekt snabbt.
Hållbart resande i ett växande Värmland är ett treårigt projekt som arbetar för ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan i regionen. Projektet ägs av Karlstads kommun och drivs i samverkan med Värmlandstrafik. Nio av länets kommuner deltar samt ett antal företag och organisationer.
Orust Kretsloppsakademi skall vara ett kunskapscentrum för att skapa förutsättningar för Orust att bli ett hållbart kretsloppssamhälle, både miljömässigt (biologiskt – ekologiskt) som socialt och ekonomiskt. Orust Kretsloppsakademi skall även vara den samlande och pådrivande kraften för att visionen om att bli energi- och klimatneutral till 2020.
WayWay är ett initiativ i samarbete med Taxi Stockholm och taxibokning.se som kopplar ihop taxiresenärer som ska åt samma håll. Som syster till det framgångsrika företaget Farewell – en tjänst som optimerar trafik och planering inom transportsektorn – delar WayWay filosofin om att det går att minska trafik, utsläpp och onödiga resurser med enkla medel.
Tolgs Mobilsamåkning är en plattform för precis det som namnet antyder: samåkning med hjälp av mobilen. Målet är att öka gemenskapen i byn samtidigt som man minskar sin klimatpåverkan. För byborna finns pengar att spara – eller tjäna. Den som kör får betalt och den som åker får betala, allt enligt en överenskommen prislista. Inga pengar byter ägare i bilen, istället får användarna en faktura eller utbetalning varje kvartal.
Konferensen klimatkompenseras i ett mobilitetsprojekt i Colombia i samarbete med ZeroMission.