Att fullfölja en vision: Vad kan svenska städer lära av Vancouver? Få reda på det och mycket annat i Uddevalla den 21 mars!

Den 21 mars arrangerar Gröna Bilister den andra upplagan av Mobilitet och Beteende, konferensen som sätter fullt fokus på hur vi ska jobba med beteendefrågan för att klara av att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. På konferensen får vi bland annat besök av Dale Bracewell, Manager of Transportation Planning i Vancouver, som kommer dela med sig av sina erfarenheter av att uppnå ett mål där över hälften av alla resor som görs i staden sker med hållbara färdmedel.

ancouverregionen har ett mål om att uppnå ökad andel resande med hållbara färdsätt och en minskning av biltrafiken i regionen med 33 procent samtidigt som befolkningen växer med 43 procent de kommande 30 åren. Det innebär att den ökade transportefterfrågan som befolkningsökningen medför helt ska tas om hand av kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Ett liknande mål för exempelvis Stockholmsregionen hade varit behjälpligt för att nå målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2040

Istället bygger samtliga strategiska planer för Stockholmsregionens utveckling på Stockholmsöverenskommelsen. Den innebär att en befolkningsökning på cirka 20 procent till år 2030 möts med planer för en närapå fördubblad biltrafik. Det bidrar inte till en hållbar utveckling av regionens transporter. Det skriver författarna till en nyligen släppt rapport som jämför transportplaneringen i Stockholm med Vancouver och Hamburg. 

– Rapporten slår fast mycket av det som vi upplever som följer transportutvecklingen i Stockholm, att man gärna talar om om att främja hållbara transporter men ändå planerar för bilen och inte ifrågasätter dess roll i samhällsplaneringen, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. 

Gröna Bilister vill belysa hur man gjort för att öka andelen hållbara färdmedel på andra platser i världen. Förra årets konferens gästades av Jan-Bert Dijkstra som talade om det framgångsrika nationella programmet Beter Benutten (bättre användning), initierat av den Nederländska regeringen. Programmets syfte var att minska trafikstockningen i de mest trafikerade regionerna under rusningstid med 20 procent till år 2014. Genom samarbete med näringsliv och regionala offentliga aktörer samt med en investering på 1,4 miljarder euro uppnåddes målet. 

– Jan-Bert Dijkstra poängterade att påverkansarbete har spelat stor roll för det positiva utfallet och underströk vikten av en portfölj av konkreta åtgärder som är praktiskt genomförbara för att nå framgång, kommenterar Jesper Johansson, mobilitetsexpert på Gröna Bilister. Vi hoppas på mer handfasta tips från Vancouver som konferensdeltagarna kan ta med sig och sprida vidare i sina nätverk. 

Intresset är stort för konferensen Mobilitet och Beteende, som är den enda i sitt slag i Sverige. Programmet är klart och kommer bjuda på intressanta talare och diskussionsmöjligheter i Open Space & World Café som är mötesmetoder som ger utrymme för deltagarna att aktivt fördjupa sig i frågor som engagerar dem. 

– Ett ändrat beteende är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska resa hållbarare i framtiden och ha en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige 2030, säger Johanna Grant. Fler och fler aktörer börjar förstå vikten av att jobba med dessa frågorna. Det är därför som denna konferensen är så viktig, för att sprida befintlig kunskap och diskutera hur vi går från ord till handling. Nästa goda mobilitetsexempel kanske kan komma från Sverige? 

Konferensen anordnas i samarbete med Uddevalla kommun, Fyrbodals kommunförbund och projektet Hela Gröna Vägen, där 14 svenska och 25 norska kommuner har förbundit sig till att vara fossiloberoende avseende transporter till 2030 och att bli den första fossilfria gränsregionen i Europa. 

Läs mer om konferensen och se programmet här