Gröna Bilister uppmanar regeringen: lyssna på ekonomipristagare Thaler och gör det lätt att välja rätt!

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på hur alla drivmedelsbolag ska ge information om sina drivmedels klimatpåverkan och ursprung. Detta förslag har varit ute på remiss, och Gröna Bilister har nu analyserat remissvaren. Alla myndigheter, miljöorganisationer och konsumentorganisationer stöder förslaget, men betonar att informationen måste ut till pumpen där vi handgripligen väljer drivmedel.

Vinjettbild: Richard Thaler tar emot Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne ur kungens hand. Foto: Sveriges Television

Bara då informationen ges där vi gör våra val blir det lätt att välja rätt. Bara då kan vi konsumenter styra marknaden på det sätt Richard Thaler beskriver. Han har lanserat begreppet Libertarian paternalism, som innebär att statsmakten hjälper medborgarna att göra vettiga val genom att ge dem rätt information vid rätt tillfälle, utan att för den skull begränsa deras valmöjligheter. Han har också funnit stöd för att ett sådant system verkligen kan påverka medborgare och marknad i önskvärd riktning. Att klimat- och ursprungsdeklarera drivmedel vid pumpen ligger helt i linje med dessa idéer och resultat.

Trots dessa insikter svävar Energimyndigheten på målet i sin promemoria när det gäller var drivmedelsbolagen ska lämna hållbarhetsinformation om sina drivmedel. De öppnar för möjligheten att den endast ska redovisas på bolagens egna hemsidor. Men alla myndigheter, miljö- och konsumentorganisationer som svarat på remissen av promemorian är eniga: ska hållbarhetsdeklarationen av drivmedel få någon styrande effekt måste den ut till pumpen eller laddstationen.

Gröna Bilister har nu sammanställt och analyserat de 15 remissvar som inkom från remissinstanserna, och dessutom ett yttrande från Stockholms stad. Det är egentligen bara bränsle- och drivmedelsindustrins branschorganisation SPBI som avvisar Energimyndighetens förslag. Bilindustrins branschorganisation BIL Sweden uttrycker tveksamhet. Alla andra remissinstanser är till övervägande del positiva.

– Det gläder oss särskilt att Motormännen och Konsumentverket stöder förslaget helhjärtat, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Deras röster är viktiga eftersom de företräder de medborgare som förslaget riktar sig till.

Regeringen har ännu inte gett något entydigt besked om de kommer att lägga fram ett lagförslag som utgår från Energimyndighetens promemoria. Den har ännu mindre gett något besked om klimat- och ursprungsinformationen kommer att lyftas ut på macken.

– Vi är mycket glada att regeringen tog tag i frågan och lät Energimyndigheten göra en utredning, säger Per Östborn. Men just nu är det bara oppositionen som talar ur skägget.

I somras uttryckte Centern, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet sitt stöd för en obligatorisk klimat- och ursprungsdeklaration vid pump. Centerns energipolitiske talesperson Rickard Nordin har med kraft påtalat behovet av detta vid flera tillfällen under hösten.

Förra hösten presenterade regeringen sin Strategi för hållbar konsumtion, där miljömärkning pekas ut som ett viktigt verktyg. Som ett led i denna strategi bjöd konsumentminister Per Bolund in till ett seminarium den 7 december med titeln Lätt att välja rätt– miljömärkningens framtid, där Gröna Bilister deltog. Alla deltagare var rörande överens om att miljömärkningar kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. Harmonisering behövs dock av alla märkningar som florerar i Europa.

– Den föreslagna hållbarhetsdeklarationen av drivmedel ligger helt i linje med detta, säger Per Östborn. Den är konstruerad så att den kan exporteras till andra EU-länder i morgon dag. Nu väntar vi bara på att regeringen visar att den lever som den lär.

Från vänster till höger: Louise König (Hållbarhetschef, Coop), Pernilla Enkler (Hållbarhetschef, Trivselhus), Jan Bertoft (Generalsekreterare, Sveriges konsumenter), Henriette Söderberg (Projektledare Forum för miljösmart konsumtion, Konsumentverket), Karin Lexén (Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen), Gabriella Mellstrand (Marknads- och kommunikationschef, TCO Certified), Per Bolund (konsumentminister). Bild: Gröna Bilister

 

Mer information

Regeringens remiss av Energimyndighetens promemoria Miljöinformation om drivmedel, där alla remissvar finns att hämta förutom Stockholm stads yttrande.

Gröna Bilisters rapport som analyserar alla remissvar

Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta

Seminariet Lätt att välja rätt sänds i sin helhet på SVT Forum idag den 12 december kl. 14.30

För ytterligare information kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister
Per.ostborn@gronamobilister.se