Släpp konsumenterna loss vid macken!

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur vi konsumenter på bästa sätt ska informeras om drivmedlens klimatpåverkan, ursprung och råvaror. Gröna Bilister har läst utredningen.

Energimyndighetens rapport Miljöinformation om drivmedel är lärorik och uppmuntrande. Inga avgörande hinder verkar finnas för att kräva att drivmedelsbolagen informerar oss om drivmedlens hållbarhetsegenskaper på ett standardiserat sätt. Energimyndigheten svävar dock på målet när det gäller var informationen ska redovisas. Det kan antingen ske på drivmedelsbolagens hemsidor eller på ett klistermärke ute på macken.

– Regeringen måste göra klart att informationen ska finnas ute vid pumpen, där vi handgripligen väljer drivmedel, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant. Då får vi oss en tankeställare varje gång vi tankar. Först då blir det enkelt att utöva vår konsumentmakt.

– Vid närmare eftertanke är det märkligt att vi hittills inte har fått någon information alls om drivmedlens ursprung och miljöegenskaper ute på macken, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Vi tar för givet att vi kan läsa på förpackningen i matbutiken var fisken är fångad eller varifrån köttet kommer. Men på något bakvänt sätt accepterar vi också utan att blinka att vi inte har en aning om vad vi häller i tanken på vår bil, förutom att det är rätts sorts bränsle.

Det har funnits farhågor att en hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle bli alltför allmänt hållen. För att uppgifterna ska kunna kvalitetssäkras måste de gälla bolagets hela försäljning av ett visst drivmedel föregående år, enligt bolagets rapportering till Energimyndigheten. Hittills har denna rapportering inte skilt mellan olika kvaliteter av samma drivmedel, till exempel diesel med olika andel förnybar råvara. Nu föreslår Energimyndigheten att bolagen ska särredovisa alla olika kvaliteter som saluförs under eget varunamn. Därmed skulle det till exempel framgå på hållbarhetsdeklarationen att Preems Evolution diesel innehåller mer förnybar diesel och har lägre klimatpåverkan än Preems övriga diesel.

– Med ett sådant system skulle drivmedelsbolagen lättare kunna använda hållbarhetsdeklarationen i sin marknadsföring, säger Per Östborn. Det borde göra tanken på en obligatorisk hållbarhetsdeklaration på macken mer lockande för bolagen.

Hittills har drivmedelsbranschen varit skeptisk. Ett skäl har varit att de deklarerade uppgifterna inte skulle beskriva just de droppar bränsle som kommer ur pumpen.

– Men vi konsumenter är redan vana vid att beställa grön el utan att kräva att just de elektroner som far genom våra apparater kommer från ett vindkraftverk eller en solcellspanel, säger Per Östborn. Och vi har vant oss vid att de uppgifter om klimatpåverkan och ursprung vi ser på våra elräkningar gäller elbolagets hela försäljning föregående år, precis som på den kommande hållbarhetsdeklarationen av drivmedel.

Sverige skulle kunna bli ett föregångsland när det gäller konsumentinformation om drivmedel. I april bjöd 2030-sekretariatet in en delegation från den Kaliforniska miljövårdsmyndigheten i samband med konferensen Ekotransport.

– De uttryckte stor nyfikenhet på vad som är på gång här i Sverige, berättar Per Östborn, och skulle gärna vilja införa en liknande hållbarhetsdeklaration. Så vitt vi vet finns detta ännu inte någonstans i världen.

I Kanada och i Kalifornien verkar dock medborgarinitiativet Our horizon för att det ska fästas ett klistermärke på alla bensinpumpar som varnar för bensinens klimatpåverkan, ungefär som varningstexterna på cigarrettpaketen. Detta har nyligen beslutats i North Vancouver. Efter påtryckningar från drivmedelsbranschen tonades dock varningarna ned.

– Här i Sverige gäller det nu att politikerna står emot eventuella påtryckningar och ser till att vi får all grundläggande hållbarhetsinformation om drivmedlen direkt ute vid pumpen, säger Johanna Grant. Forskningen visar att informationen måste ges där vi gör våra val för att den ska påverka vårt beteende.

Mer informationEnergimyndighetens rapport Miljöinformation om drivmedel.Mer detaljerade synpunkter på förslagen i denna rapport.

Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta, med ett förslag på hur en hållbarhetsdeklaration kan utformas. (Detta förslag togs fram innan Energimyndighetens rapport publicerades och ska uppdateras.)

Ett TEDx-föredrag av Our Horizons grundare Robert Shirkey, där han betonar hur viktigt det är att varningar och information ges just där vi gör våra val, så att vi inte kan undgå att ta del av den.

För ytterligare information kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister: per.ostborn@gronamobilister.se