Arvidsjaur i topp när det gäller att satsa på gång- och cykelvägar

Skillnaderna är stora mellan kommunerna i Norrbotten i fråga om hur mycket cykelväg invånarna erbjuds och hur nöjda de är med sina gång- och cykelvägar. Mest cykelväg per capita finns i Boden, med Arvidsjaur på andra plats. Nöjdast är invånarna i Arvidsjaur. Det visar Gröna Bilisters kommunala 2030-indikatorer.

Välplogad cykelväg i Arvidsjaur. Foto: Kent Norberg

I sin strategi för levande städer har regeringens satt upp målet att den andel av vår färdsträcka som sker med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka från ungefär 20 procent idag till 25 procent år 2025. Vi har knappt närmat oss målet alls de senaste tio åren.

Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det gäller vilka fysiska förutsättningar de ger sina invånare att välja cykeln istället för bilen. Ska vi ha en chans att nå regeringens mål måste kommunerna som halkat efter i detta cykellopp få upp farten.

Medborgarnöjdhet

Varje vår och höst ges Sveriges kommuner möjlighet att beställa SCB:s medborgarundersökning, där kommuninvånarna får betygsätta sina gång- och cykelvägar på en skala mellan ett och tio. Gröna Bilister redovisar resultatet bland sina kommunala 2030-indikatorer.

Medelbetyget för alla kommuner år 2017 var 6,2. Tyvärr kan man inte se någon tydlig trend att svenskarna blir mer och mer nöjda med sina gång- och cykelvägar. År 2012 var medelbetyget 6,1.

Bland kommunerna i Norrbotten är invånarna i Arvidsjaur nöjdast med sina gång- och cykelvägar och ger dem betyget 7,0. På andra plats följer Boden med betyget 6,7 och på tredje plats Luleå med betyget 6,6. Medborgarnöjdheten i Arvidsjaur är högst bland alla landsbygdskommuner i Sverige, enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Cykelväglängd

En mer objektiv indikator på förutsättningarna för cyklism är antalet meter cykelväg per kommuninvånare. Gröna Bilister hämtar dessa uppgifter från Nationella vägdatabasen (NVDB).

I riket som helhet fanns 2,3 meter cykelväg per capita den siste december 2017. Här syns en tydligare positiv trend än när det gäller medborgarnöjdheten. Tre år tidigare fanns nämligen endast 2,0 meter cykelväg per capita.

Invånarna i Boden har 4,0 meter cykelväg per person att rulla på. Därmed ligger Boden i topp bland kommunerna i Norrbotten. På andra plats kommer Arvidsjaur med 3,3 meter, och på tredje plats Pajala med 3,0 meter.

Arvidsjaurs arbete för att främja cykling

Gröna Bilister vände sig till Arvidsjaurs kommun för att ta reda på hur en framstående kommun arbetar med gång- och cykelvägar.

– Vi har byggt ut gång- och cykelvägarna systematiskt enligt fastställd trafikplan, säger samhällsplanerare Britta Lundgren. I vår översiktsplan lyfts vikten av ett väl fungerande nät av gång- och cykelvägar. Nu undersöker vi hur de kan utvecklas ytterligare, bland annat genom att integrera dem med befintliga motionsslingor. Vi vill också förse dem med platser för vila och återhämtning på strategiska ställen.

– Vi har också vänt oss till Trafikverket och påtalat behovet av att anpassa de statliga vägarna ute i byarna till gång och cykling, säger Britta Lundgren.

Kommunen har dessutom fört dialog om gång- och cykelvägar med eleverna på högstadiet och gymnasiet. På en karta över Arvidsjaur fick de markera ställen där de hade synpunkter eller önskemål.

– Detta har gett oss en mycket god inblick i de framtida behoven, säger Britta Lundgren.

Lika viktigt som att bygga ut infrastrukturen för gång och cykling är att underhålla den.

– Underhållet av gång- och cykelvägar är en prioriterad post i vår investeringsbudget på samhällsbyggnadsförvaltningen, säger Britta Lundgren. Gång- och cykelvägarna prioriteras också vid snöröjning och används flitigt på vintern för både cykling och sparkåkning.

Arvidsjaur är ett föredöme i sitt arbete för att främja cykling. Men på riksplanet går detta arbete trögt. Enligt nationella resvaneundersökningen minskar färdsträckan med gång eller cykel vid arbetsresor, tjänsteresor och skolresor. Om alla kommuner lärde sig av Arvidsjaur och andra framstående kommuner skulle vi få fart på cyklismen.

Fullständiga rankinglistor för alla kommuner i Sverige återfinns i denna excelfil. Där finns också rankinglistor för alla kommuner sorterade efter kommungrupp och län.

 

Läs mer

En utförligare rapport om gång-och cykelvägar i alla Sveriges kommuner kan läsas här.

Gröna Bilisters kommunala 2030-indikator som visar förutsättningar för gång och cykel

Gröna Bilisters nya guide Mobilisten – goda idéer för moderna bilister

Cykelfrämjandets kommunvelometer

Denna granskning är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer

 

Ett av medborgarförslagen på Arvidsjaurs dialog- och demokratidag var att bara sanda halva gång- och cykelvägen för att förbättra möjligheten att sparka.