Hur mycket drivmedel används i olika delar av landet – och hur mycket är förnybart?

Andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken har vuxit snabbt, från 6 procent år 2010 till 21 procent år 2017. Gröna Bilisters kommunala 2030-indikatorer har nu utvidgats med statistik som bryter ned denna utveckling på lokal nivå. Östergötland, Västergötland och Småland ligger i topp när det gäller förnybar andel.

Vinjettbild: En tankbil i Sundsvalls oljehamn år 1954. Foto: Norrlandsbild/Sundsvalls museum

Det är snart bara tio år kvar till år 2030. Tills dess ska transportsektorns klimat-påverkan ha minskat med 70 procent jämfört med 2010, enligt klimatlagens mål. Hittills har klimatpåverkan minskat med 17 procent. Vi har alltså lång väg kvar till målet.

2030-sekretariatet har utvecklat en uppsättning nationella 2030-indikatorer för att följa upp omställningsarbetet. Gröna Bilister har tillsammans med dem och Klimatkommunerna utvecklat en liknande uppsättning kommunala 2030-indikatorer. Dessa förvaltas och utvecklas nu av Gröna Bilister med ekonomiskt stöd av Trafikverket.

– Kommunerna är ofta föregångare i omställningen till hållbara transporter, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Bilister. Sedan vaknar politikerna på riksplanet. Därför är det viktigt att följa upp utvecklingen på lokal nivå. Det ger kommunerna möjlighet att jämföra sig med och sporra varandra.

Gröna Bilister producerar ingen egen statistik till de kommunala 2030-indikatorerna, utan samlar och bearbetar statistik från myndigheter och branschorganisationer. En del uppgifter samlas in genom enkätfrågor till kommunala tjänstemän.

– Målet är att sammanställa den mest relevanta lokala statistiken kring hållbara transporter och presentera den så strukturerat och användarvänligt som möjligt, säger Per Östborn. Vi erbjuder ett verktyg till alla dem som vill påskynda omställningsarbetet, ett verktyg i form av trovärdigt faktaunderlag i debatten.

De kommunala 2030-indikatorerna utvecklas ständigt. Det senaste tillskottet är energianvändningen i transportsektorn och andelen förnybara drivmedel i transportsektorn, såsom detta speglas i de lokala drivmedelsleveranserna. Uppgifterna hämtas från SCB:s lokala och regionala energistatistik (KRE).

Föga förvånande är drivmedelsleveranserna per capita störst till Norrlands inland och till små kommuner med stora genomfartsleder som E4 (se karta nedan). Lägst är leveranserna till storstadsområdena, där avstånden är kortare och kollektivtrafiken bättre utbyggd.

När det gäller andelen förnybara drivmedel är det svårare att se något mönster (se karta nedan). Mest förnybara drivmedel levereras till några små kommuner i Götaland, men där finns också kommuner med låg andel förnybart. I Norrland hittar vi inga kommuner där det tankas riktigt mycket förnybart. Ljusdal ligger i topp norr om Dalälven med en förnybar andel på 20 procent år 2016, en bra bit över genomsnittet för hela Sverige på 17 procent.

  

Till vänster: Levererad drivmedelsenergi per capita. Grönt motsvarar låg energimängd, rött hög energimängd och vitt mittemellan. Till höger: Förnybar andel av denna energimängd. Grönt motsvarar hög andel, rött låg andel och vitt mittemellan.

På kommunnivå kan statistiken bli missvisande på så vis att drivmedel som tankas i en kommun ofta används i en annan. Dessutom saknas kommunal statistik över leveranser av fordonsgas, vilket gör att den förnybara andelen underskattas något. Därför kan det vara intressant att höja blicken till länsnivå, där statistik över gasleveranser finns.

På länsnivå blir de regionala mönstren när det gäller den förnybara andelen tydligare (se rankinglista nedan). I topp ligger Östergötland, med Västra Götaland och Kronoberg på andra och tredje plats. Sedan följer de andra länen i Småland och Örebro län.

– Gröna Bilister hoppas att rankinglistor som dessa kan sporra kommuner och andra lokala drivmedelsuppköpare att satsa ännu mer på förnybara och hållbara drivmedel, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Snart kommer det att bli lättare för dem att göra hållbara val, när den standardiserade miljödeklarationen av drivmedel införs den 1 januari 2020.

– Vi hoppas också att dessa indikatorer inspirerar lokala och regionala beslutsfattare att pressa ned den sammanlagda drivmedelsförbrukningen genom att göra alternativen till bilen mer attraktiva, avslutar Johanna Grant.

Läs mer

Kommunala rankinglistor uppdelade efter län: Lokal och regional drivmedelsstatistik 2016

Kommunal rankinglista över levererad mängd drivmedel
Kommunal rankinglista över förnybar andel
De kommunala 2030-indikatorerna

För ytterligare information kontakta

Per Östborn, projektledare, Gröna Bilister, per.ostborn@gronamobilister.se

Denna granskning är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer