Stora skillnader i lokala resemönster

Just nu pågår Europeiska Trafikantveckan. Femtiotvå svenska kommuner deltar och ordnar aktiviteter på temat hållbara transporter. Men hur ser resemönstren egentligen ut i Sveriges kommuner? Några svar finns i Gröna Bilisters lokala 2030-indikatorer.

Vinjettbild: Under trafikantveckan får bilisterna på Stora Gråbrödersgatan i Lund maka på sig när Lexis pappershandel och Lek & Sak ordnar gatuförsäljning. Foto: Per Östborn

De flesta forskare är överens om att bilismen måste minska om vi ska nå transportsektorns klimatmål, i synnerhet i storstadsområdena. Ännu så länge sker dock ingen nämnvärd överflyttning från resande i bil till resande med gång, cykel och kollektivtrafik. Men hur ser resemönstren ut om vi bryter ned dem på lokal nivå?

I kartorna nedan kan vi jämföra alla Sveriges kommuner när det gäller hur långt vi kör i personbil per capita. Som väntat är körsträckorna i bil kortast i de tre storstadsområdena (grönt), och längst i glesbygden i nordväst (rött).

  

Genomsnittlig körsträcka i personbil i alla Sveriges kommuner. Grönt motsvarar kort resesträcka, rött lång resesträcka, och vitt mittemellan.

I glesbygden är det inte alltid önskvärt att minska bilismen – att ersätta bilar med nästan tomma bussar skulle till och med kunna öka utsläppen. I tättbefolkade områden är situationen en annan, och här måste lejonparten av överflyttningen till andra färdsätt ske. Den stora skillnaden mellan likartade kommuner ger hopp om att en förändring är möjlig. Det finns till exempel ingen anledning till att de personbilar som är registrerade i Jönköping körs hela 694 mil per capita och år, medan personbilarna i Uppsala endast körs 547 mil. Vi har samlat rankinglistor för körsträckor uppdelade per kommungrupp i excelfilen Kommunala körsträckor.

För att få en fördjupad bild av resemönstren i Sveriges olika landsändar har Gröna Bilister efterfrågat resvaneundersökningar från Sveriges alla kommuner. De kommunanställdas resor till och från jobbet ger en vink om hur alla kommuninvånares lokala resor ser ut. Tyvärr har endast ett begränsat antal kommuner genomfört sådana undersökningar och delgett oss resultaten.

När det gäller andelen pendlingsresor med gång eller cykel ligger Karlstads kommun i topp med 53 procent. Även för pendlingsresornas del är skillnaderna stora mellan likartade kommuner, vilket visar att förändringar är möjliga. Det är till exempel svårt att förklara varför endast 6 procent av pendlingsresorna i Oskarshamn sker med gång eller cykel när motsvarande siffra i närbelägna Västervik är 42 procent. Även när det gäller andelen pendlingsresor med kollektivtrafik är spridningen stor. Här ligger Lunds kommun i topp med 45 procent.

– Resemönstren beror till stor del på vilka förutsättningar som politiker och samhällsplanerare ger dem som vill gå, cykla eller åka kollektivtrafik, säger Per Östborn, projektledare för Gröna Bilister. Här finns mycket att förbättra.

Skälen till att den hållbara trafikplaneringen sällan genomförs trots att de flesta vill det analyseras av Fredrik Holm i hans kommande bok om fyrstegsprincipen, som lanseras av Gröna Bilister i november 2018. Håll utkik!

  

Andelen resor till och från jobbet med gång eller cykel bland kommunanställda. Grönt motsvarar hög andel, rött låg andel och vitt mittemellan.

  

Andelen resor till och från jobbet med kollektivtrafik bland kommunanställda. Grönt motsvarar hög andel, rött låg andel och vitt mittemellan.

 

Läs mer

Rankinglistor över Kommunala körsträckor år 2017 uppdelade per typ av kommun

Gröna Bilisters kommunala 2030-indikatorer

Denna granskning är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg, som stöds av Trafikverket genom deras bidrag till ideella organisationer.

För ytterligare information kontakta

Per Östborn, projektledare, Gröna Bilister

per.ostborn@gronamobilister.se