132 åtgärder som kan göra skillnad!

I enlighet med 5 § klimatlagen (2017:720) publicerar regeringen idag den första klimatpolitiska handlingsplanen. Gröna Bilister välkomnar handlingsplanen och ställer sig bakom ett flertal åtgärdspunkter, men poängterar att det kommer krävas mer politiskt mod och beslutsamhet för att genomföra en lyckad omställning – som dessutom är inkluderande.

Regeringen lyfter i den klimatpolitiska handlingsplanen, som är den första i sitt slag, att det i nuläget inte finns något som tyder på att växthusgasutsläppen kulminerat globalt, samt att den lokala minskningstakten av utsläpp i Sverige går för långsamt för att bidra till klimatmålens uppfyllelse. I enlighet med Klimatpolitiska rådets slutsats i årsrapporten från mars 2019 menar regeringen att det behövs kraftfulla åtgärder för att klara de klimatpolitiska målen, inte minst inom transportområdet.

– Främjandet av en mobilitetsnorm för att skapa bättre förutsättningar för hållbara transporter, högre prioritet för steg 1- och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen, öka kommunernas mandat för att minska sin klimatpåverkan samt kommunernas möjlighet att styra genom parkeringsprissättning samt införd energimärkning för fordon är alla åtgärder som vi ställer oss bakom, och som vi jobbat för sedan många år tillbaka, säger Gröna Bilisters generalsekreterare Martin Prieto Beaulieu.

Åtgärdsförslagen som framkommer för transportområdet i den klimatpolitiska handlingsplanen bör dock inte betraktas som kompletta:

– Vi nöjer oss inte vid ökad prioritet för steg 1- och 2-åtgärder, vi vill gå längre än att prioritera och istället kräva att Trafikverket ska finansiera sådana åtgärder, menar Martin Prieto Beaulieu. Dessutom anser vi att åtgärdsförslagen för utbyggnad av laddinfrastruktur är på tok för snäva, vi är positiva till fortsatt nationell samordning av utbyggnaden men den måste synkas med försäljningen av elbilar – det är bra att man undersöker laddning för olika boendeformer samt att man ämnar utveckla Klimatklivet, men ambitionsnivån för utbyggnadstakten behöver vara mycket högre.

Bland regeringens förslag lyfts också stimulerande av bilpooler i syfte att främja övergången till en cirkulär ekonomi med mer resurseffektiva persontransporter. Gröna Bilister anser dock att fokus bör flyttas från bilpooler till kombinerade mobilitetstjänster, där bildelning i form av bilpooler och hyrbilar bör främjas som ett av flera sätt att öka nyttjandegraden av personbilar och på så vis minska behovet av nytillverkade fordon samt parkeringsplatser. Som tillägg till kombinerade mobilitetstjänster bör man ta beslut om införandet av ett nationellt biljettsystem, för att maximalt bidra till nyttjandet av delade mobilitetstjänster.

Regeringen avser också att utreda ett årtal för den slutgiltiga utfasningen av fossila drivmedel i Sverige, samt hur en utfasning av fossila drivmedel i EU kan åstadkommas. Gällande drivmedel menar regeringen också att reduktionsplikten bör stramas åt ytterligare för att bidra till transportmålets uppfyllelse. Vidare avser regeringen utreda huruvida utsläppen från befintlig fordonsflotta ska minskas genom konverteringsstöd till bilägare, för att skynda på omställningstakten även bland äldre fordon. Även bonus-malus får en översyn med inriktningen att förstärka och förenkla systemet.

Bland ekonomiska styrmedel för ökad transporteffektivitet framkommer det också att regeringen avser att se över förmånslagstiftningen samt införa ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag. Avgiftsfri arbetsplatsparkering granskas då regeringen identifierar detta som en orsak till ökad bilpendling och därmed ökade utsläpp. Samtliga av dessa utredningsinsatser välkomnas av Gröna Bilister.

– Regeringen trycker på vikten av en inkluderande omställning med ett brett engagemang och förankring i hela samhället, där innefattas även civilsamhället, säger Martin Prieto Beaulieu. Styrmedel som förändrad fömånslagstiftning, omarbetat reseavdrag, konverteringsstöd och effektivisering av befintliga parkeringsbestånd påverkar individers mobilitetsbeteenden.

– Regeringen definierar en inkluderande klimatpolitik där skilda förutsättningar mellan stad och landsbygd tas i beaktning, och där man tar hänsyn till olika inkomstgrupper. Vi vill påminna om att nyansera denna grupp av aktörer, och lyfta perspektiv mellan könen, barn och äldre, samt mellan individer med olika funktionsvariationer. På så sätt kan handlingsplanens 132 åtgärdspunkter verkligen göra skillnad, avslutar Martin Prieto Beaulieu. 


Gröna Bilister kommer nu att granska uppföljningen av den klimatpolitiska handlingsplanen och återkomma med ytterligare kommentarer och synpunkter löpande under arbetets gång.

Länkar:

Steg 1 och  Steg 2

Kommunernas roll

Att hållbarhetsdeklarera fordon borde vara en självklarhet

Rätt väg framåt! Gröna Bilister publicerar sammanfattning av Klimatpolitiska rådets rapport 2019

Drivmedel: Vi Vill Veta – våra drivmedels klimatpåverkan och ursprung redovisas i ny rapport från Gröna Bilister