Diesellarm i Sverige!

3/9: Diesellarm i Sverige!

Andelen fossila dieselfordon är nu uppe i 34 procent av nybilsförsäljningen, den högsta andelen någonsin.
Gröna Bilister varnar för fortsatt satsning på fossilbränsleteknik och kräver sänkta subventioner till dieselfordon.

– Den höga andelen dieselfordon leder oss in på ett fortsatt beroende av fossila drivmedel, säger Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister. Att marknadsföra dieselbränsle som ett miljöbränsle är vilseledande, och ett hot mot vårt klimat.

Diesel är ett bränsle med något bättre miljöegenskaper än bensin, men bilar som går på diesel har långt ifrån den miljönytta som ett fordon på etanol eller biogas har. Utsläppen av växthusdrivande gaser är drygt dubbelt så stora från en bil som drivs på diesel i jämförelse med motsvarande från en etanolbil, och mångdubbelt större än utsläppen från en biogasbil.

Energiskatten på bensin är 506 öre/l medan den för diesel är 372 öre/l. Denna subvention till ett fossilt bränsle kostade staten ca 9 miljarder kronor 2007. Gröna Bilister tycker att det är en självklarhet att fossila bränslen ska beskattas lika, och att skatten per energienhet för diesel ska ligga i nivå med den för bensin, som idag är 55,6 öre/kWh (dieseln har en energiskatt på ca 38 öre/kWh). En höjning av skatten för diesel till nivån för bensin skulle innebära att dieselpriset blev 1,80 kr/l högre, men det skulle fortfarande vara lönsamt att köra på diesel eftersom bilarna drar mindre bränsle.

– Tvärt om vad många tror är dieseln ett skattefrälse i Sverige, och subventioneras av skattebetalarna. Vi vill se en teknikneutral bedömning av de fossila bränslena, med samma energiskatt för alla, säger Jakob Lagercrantz.

Idag får en snål dieselbil del av miljöbilsbonusen på 10 000 kronor, samtidigt som den har en partikelfilterrabatt på 6 000 kr. Det ger en rabatt på 16 000 för en bil som egentligen inte medför några merkostnader.

Dagens dieselbilar släpper, med några få undantag bland stora modeller, fortfarande ut tre gånger så mycket av de hälso- och miljöskadliga kväveoxiderna som bensinbilarna. Det motiverar i sig den högre fordonsskatten som dieselbilar har. Många svenska städer har idag svårt att klara miljökvalitetsnormerna för kväveoxid och övergödningsproblemen i Östersjön är fortfarande stora.

Under samma månad som andelen sålda dieselbilar var 34 %, dvs. under augusti, utgjorde andelen miljöbilar 17 % av nybilsförsäljningen. I denna ingår även snåla dieselfordon.

 
För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister. 0708-173 808.