E85 minskade bilens klimatpåverkan med 9,2 miljoner kilo i maj

19/6: E85 minskade bilens klimatpåverkan med 9,2 miljoner kilo i maj

Under maj 2007 såldes ca 8 900 m3 E85, vilket ersatte 6 600 m3 bensin. E85 minskade därmed bilens klimatpåverkan under maj månad med 9,2 miljoner kilo koldioxid.

Etanol E85 halverar bilens klimatpåverkan jämfört med bensin. Därför är det klart positivt ur klimatsynpunkt att försäljningen av E85 ökat under tre månader i rad, på bensinens bekostnad. Etanolen ökade under maj med 46 procent jämfört med maj 2006, medan bensinen minskade med 3,3 procent, allt enligt statistik från SPI.

– Etanolbilarna kommer under året att bidra till minskade utsläpp av fossil koldioxid med närmare 100 000 ton. Det är ett viktigt steg mot att göra bilen långsiktigt hållbar, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister slår fast att det är felaktigt att ställa klimatnyttan av låginblandning av etanol i bensin mot de allt fler bilar som framförs på E85. Inte heller bör etanol ställas mot den ännu renare och klimateffektivare biogasen.

– Vi behöver både en ökad låginblandning av etanol och fler etanolbilar, i kombination med andra förnybara bränslen. Dessutom måste alla fordon bli snålare och vi måste bli bättre på att låta bilen stå – det är dags att källsortera våra resor.

Gröna Bilisters beräkningar baserar sig på siffror från Bilindex, framtaget av Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket. Myndigheterna anger att ren etanol i den form som finns i E85 minskar klimatpåverkan med 88 procent, att andelen etanol i E85 i genomsnitt är 81 procent, och att etanolbilarna i genomsnitt förbrukar 35 procent mer bränsle vid E85-drift än när de framförs med bensin. Därmed har en bil som framförs på E85 drygt 50 procent lägre klimatpåverkan än samma bil som framförs på bensin. Jämförelsen grundar sig på bensin med fem procent etanol.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronamobilister.se.