EU-kommissionens förslag är dödsstöten för dåliga biobränslen

23/1: EU-kommissionens förslag är dödsstöten för dåliga biobränslen – Gröna Bilister positiva

Biobränslen som inte har en kraftfullt minskad klimatpåverkan jämfört med bensin och diesel får inte räknas med i medlemsstaternas kvoter. Dessutom får bränslena inte hota biologisk mångfald. Gröna Bilister är positiva till EU-kommissionens förslag, som innebär dödsstöten för klimatdåliga biobränslen.

EU ska uppnå 20 procent förnybar energi till år 2020, med ett minimikrav för varje medlemsstat att uppnå 10 procent förnybara drivmedel till samma år. Endast bränslen som kraftfullt minskar klimatpåverkan får räknas in, och mark som idag har hög biologisk mångfald får inte användas.

– Ni skiljs agnarna från vetet. Dåliga biobränslen slås ut och klimateffektiva bränslen som inte hotar regnskogen gynnas. Det är den utveckling vi behöver och en tydlighet vi länge efterfrågat. Men det behöver kompletteras med sociala krav, och i görligaste mån förstås också gälla för de fossila bränslena, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

EU-kommissionen har också tagit fram konkreta utsläppsvärden för olika bränsleslag, där bl.a. diesel från palmolja och etanol från vete i normalfallet har så låg klimatvinst att de inte kommer att tillgodoräknas som biobränslen. Etanol från sockerrör anges däremot minska klimatpåverkan ur livscykelperspektiv med 74 procent och biogas med ungefär 80 procent, beroende på råvara och produktionssätt. Också solrosolja och biodiesel från avfall bedöms vara mycket klimateffektiva.

Kommissionens förslag har inte alls med de sociala krav som Gröna Bilister och många andra efterfrågat, eftersom EU bedömer att det skulle strida mot WTO:s reglemente.

– Det är fegt av kommissionen, som allra minst borde kräva att producenterna informerar om arbetsvillkoren. Nu blir det desto viktigare att bensinbolagen skärper sig och börjar ställa sociala krav på de bränslen de köper in, inklusive de fossila bränslena – jag vill varken ha etanol från barnarbete eller diesel från oljediktaturer, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister är också skeptiska till kommissionens förslag att vissa typer av biobränslen ska räknas dubbelt i medlemsländernas redovisning, eftersom de anses särskilt värdefulla.

– Varje medlemsstat bör årligen redovisa den totala klimatnyttan med sin biobränsleanvändning, baserat på de verkliga utsläppen istället för på en mycket subjektiv önskelista från EU-kommissionen.

Sverige har redan markerat att man avser att leva upp till det generella mål för förnybar energi som EU anger, men har inte markerat någon ståndpunkt i förhållande till målet på 10 procent biodrivmedel till år 2020.

– Ett så lågt mål skulle lägga en död hand över den svenska miljöbilsboomen, eftersom tio procent kan uppnås med enbart ökad låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Regeringen bör markera att vi vill nå minst den dubbla nivån, givetvis utifrån de krav som EU satt upp. Centerpartiet som har miljö- och näringsministerposterna har redan i praktiken sagt detta genom sitt krav på säljstopp för bensin- och dieselbilar från år 2015, men det är ännu inte uttalad regeringspolitik.

FÖR VIDARE INFORMATION:

Gröna Bilisters presskontakt Mattias Goldmann, 070-309 00 45, eller ordförande Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.