EU:s avgaslagstiftning: Gynna miljöbilar – men bara om de körs på rätt bränsle!

26/8: EU:s avgaslagstiftning: Gynna miljöbilar – men bara om de körs på rätt bränsle!

Ge biltillverkarna bonus för miljöbilar – men bara när de faktiskt körs på rätt bränsle. Slå fast nivåerna 120 gram CO2/km för 2012 och 90 g för år 2020, basera bilens utsläppskrav på nytta eller storlek – inte vikt och täta igen alla kryphål i form av undantag för pick-uper och liknande. Det är Gröna Bilisters huvudsakliga förslag till EU:s kommande lagstiftning om nya bilars koldioxidutsläpp.

– EU bör lära av Sverige, där konsumenternas krav har gett oss en global tätposition i miljöfordonsmodeller och andel miljöfordon av nybilsförsäljningen. Vi har den första miljö- och sociala märkningen av biobränslen, forskningen på etanol och biogas ligger i topp och omvärlden tar efter vårt exempel, med stor global klimatnytta som följd. Allt detta riskerar EU att rasera, om man inte förmår skilja på fossil och förnybar koldioxid i avgasdirektivet, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister. Gröna Bilister poängterar att direktivet måste stödja omställningen till hållbara, klimateffektiva biobränslen, påskynda utvecklingen av energieffektiva fordon och stimulera till att oftare låta bilen stå.

Men Gröna Bilister vill inte ge bilindustrin förmåner för omställningen till biobränslen utan motkrav.

– Det finns över en miljon flexifuelbilar i USA som aldrig tankats med etanol. Därför duger det inte att bilen kan gå på det förnybara bränslet, biltillverkaren måste också ta ansvar för att det verkligen sker. Med modern elektronik är det inget problem att mäta och årligen avrapportera i vad mån bilarna faktiskt körs på biobränsle, och rapporterna kan stämmas av mot den årliga redovisning av biobränsleanvändningen som alla medlemsstater redan gör. På så vis får vi en ökad press från bilindustrin gentemot oljebolagen att etablera tankställen för miljömässigt och socialt hållbara biobränslen. Historiskt vet vi att miljöframgångarna i trafikarbetet kommer när vi bryter enigheten mellan oljebolag och bilindustri. Nu har vi chansen, säger Jakob Lagercrantz.

EU-kommissionens förslag baseras på att de tidigare frivilliga överenskommelserna med bilindustrin, med målet 140 g CO2/km för 2009/2010, inte nås.  Genomsnittliga nybilsutsläpp i EU minskade från 186 g 1995 till ca 165 år 2000, och därefter till 160 g år 2006, en klart avstannande trend. Målet på 120/130 g, som EU nu diskuterar, är i linje med bl.a. Japans mål på 125 g år 2015 och med vad båda presidentkandidaterna anger som kommande mål för USA.

– Det är inte dyrt att göra bilar miljösmartare, det är dyrt att låta bli. EU-kommissionens beräkningar visar att hushållen mer än tjänar in merkostnaden vid inköp i form av lägre bränslenotor, samtidigt som vi får en minskad klimatpåverkan från bilen. Än bättre blir det om bilindustrin också stimuleras att ställa om fordonsparken till förnybara bränslen, särskilt som EU:s parallella arbete med biobränsledirektivet säkerställer att bara de bränslen som ger en rejält minskad klimatpåverkan och uppfyller en rad andra miljökrav alls får räknas som biobränslen, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister önskar mål både för 2012 och för 2020 eller 2025, men det långsiktiga målet bör utgå från bilens verkliga energiförbrukning, med ett samlat mått som direkt väger in vilken total klimatpåverkan respektive bränsle har istället för dagens förhandlingar om tillgodoräknanden. Organisationen är också kritisk till att EU:s förslag utgår helt ifrån vad en enskild nybil tillåts släppa ut, vilket innebär att klimatvinsten med lägre utsläpp per bil lätt ”äts upp” av en utökad fordonspark. Därför bör förslaget kompletteras med åtgärder som tillser att personbilarnas samlade utsläpp i EU minskar i motsvarande mån, exempelvis med ökat nyttjande av klimateffektiv kollektivtrafik och ökat distansarbete liksom en ny relation till bilen, med bilpooler, utökat hyrbilsanvändande etc.

Gröna Bilisters remissvar på EU-kommissionens förslag

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz, 0708-173 808. Presskontakt Mattias Goldmann har 070-309 00 45.