Försämra inte miljöbilsparkeringen, Sundsvall!

20/10: Försämra inte miljöbilsparkeringen, Sundsvall!

Sundsvalls parkeringsbolag vill inskränka parkeringsförmånen för miljöbilar så mycket att den i praktiken inte är något värd. Gröna Bilister är kritiska och slår fast att beslutet tagits på felaktiga grunder.

Miljöbilar har gratis parkering i Sundsvall, med ett tillstånd som kostar 390 kronor och gäller i två år. Ungefär tusen bilar har tillståndet, men för de som skaffar tillståndet efter årsskiftet gäller det bara vid Folkets Park och på Finnajen i hamnen. Befintliga tillstånd gäller på samma sätt som tidigare, bl.a. inte i parkeringshusen. Gröna Bilister är kritiska.
 
– Lokala miljöbilsförmåner har stor betydelse för att öka andelen miljöbilar och därmed minska trafikens klimatpåverkan. Därför är det ledsamt att Sundsvalls förmån stryps så kraftigt att den knappast längre är värd något, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.
 
Sundsvalls parkeringsbolag Parkera motiverar förändringen med att parkeringsrutorna blir arbetsparkering och att ”nu är ju nästan alla nya bilar som säljs miljöbilar”, uttalat av förvaltningschefen Leif Nordin.
 
– Parkera har inte torrt på fötterna. Hittills i år är miljöbilsandelen i Sundsvall 31,9 procent. Drygt två av tre bilar som säljs är alltså fortsatt icke-miljöbilar, och själva grunden för förändringen håller alltså inte. Dessutom är 98 av 100 bilar i den totala fordonsflottan icke-miljöbilar. Politikerna bör riva upp beslutet, som ju ännu inte börjat gälla, och fatta ett nytt beslut baserat på korrekta uppgifter. När det står klart att miljöbilsandelen fortsatt är alltför låg, blir det rimligare att utvidga miljöbilsförmånen än att strypa den, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister föreslår Sundsvall att utvidga förmånen till att gälla all parkering i stan och att avgiften tas bort. Däremot delar Gröna Bilister Parkeras inställning att miljöbilarna inte bör stå hela dagen, eftersom det innebär att en del väljer att arbetspendla i bil istället för at cykla eller ta bussen.
 
Gröna Bilister vill också lugna politiker och tjänstemän – kostnadsbortfallet med fortsatt miljöbilsförmån är inte stort.
– Parkeringsförmåner för miljöbilar är kostnadseffektiva eftersom de sätter fart på den omställning av bilparken som vi alla vet behövs. Men vill man inte, så behöver förmånen inte kosta något alls – det är enkelt att skatteväxla så att avgiftsbefrielsen för miljöbilar motsvaras av en höjning för övrig parkering. Eftersom miljöbilarna bara är knappt två procent av Sundsvalls totala bilpark, skulle höjningen bli lika liten, säger Mattias Goldmann.
Den 4 maj 2006 dömde Södertälje tingsrätt att kommunen har rätt att gynna miljöbilar med gratis parkering. Den 26 januari 2007 dömde Länsrätten i Uppsala län att ”Det får enligt länsrättens mening anses ligga i allmänhetens intresse att främja en hållbar miljöutveckling, som i ett vidare perspektiv kommer alla kommunmedlemmar till del. Kommunfullmäktiges beslut innebär också att alla kommunmedlemmar som har boende- eller nyttoarkeringsillstånd och kör en fossilbränslefri bil får en reducerad parkeringsavgift”.
Cirka 40 kommuner har idag parkeringsförmåner för miljöbilar, inklusive Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Jönköping, Falun och Östersund. 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.