Grattis, Volvo, pinsamt Umeå!

19/12: Grattis, Volvo, pinsamt Umeå!

– Umeå är drivande i BioFuel Region och gör en stor sak av sitt miljöpris. Det är pinsamt att de inte ser över sitt eget hus utan faktiskt radikalt ökar klimatpåverkan från kollektivtrafiken, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Umeå har idag cirka 25 etanolbussar. Ytterligare nio ersätts de kommande åren av dieselbussar. Det beror på att Nämnden för samhällsbetalda resor och Umeå kommunföretag inte gett Länstrafiken AB några direktiv att upphandla bussar som framförs med förnybara drivmedel – i skarp kontrast till bl.a. Stockholms Lokaltrafik som på senare tid beställt långt över hundra etanol- och biogasbussar.
 
Gröna Bilister uppmanar Umeå kommun att snarast tänka om och återgå till bussar drivna med förnybara drivmedel, i linje med riktlinjerna för BioFuel Region. Kommunen har också i hemläxa i att ställa om sin fordonspark till miljöbilar, systematiskt gynna bilister att skaffa miljöbil och ställa miljöbilskrav på taxibolag som kör färdtjänst och skolskjuts åt kommunen.
 
– Varje kommunägd bil som drivs med bensin eller diesel innebär en onödig miljöbelastning, onödigt höga milkostnader och dessutom att man stödjer Mellanösterns diktaturer istället för det lokala näringslivet. Det är hög tid för kommunen att helt byta till miljöbilar, och riva upp det olyckliga beslutet om att ersätta etanolbussarna med dieselbussar, uppmanar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister poängterar värdet av att satsa på flera biobränslen för fordonsdrift. Umeå har sedan tidigare en förstudie som visar att lokal biogasproduktion skulle vara möjlig och lönsam. Biogasen minskar koldioxidutsläppen med ungefär 90 procent, minimerar utsläppen av hälsofarliga partiklar och kväveoxider och minskar bilistens milkostnad med ungefär tre kronor.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv