Grön, framtidsinriktad stimulans till bilsektorn

11/12: Grön, framtidsinriktad stimulans till bilsektorn – tiopunktsprogram från Gröna Bilister

Rätt utformat kan ett finansiellt stöd till bilsektorn påskynda omställningen till hållbar trafik, men flera av bilbranschens förslag konserverar ett felaktigt beteende. Det anser Gröna Bilister som nu presenterar sina förslag till stimulans till fordonssektorn.

– Självklart kommer regeringen att stötta svensk bilindustri, men hur det sker avgör om det är bortkastade skattepengar eller påskyndar en omställning som stärker Sveriges konkurrenskraft och gör det lättare att hejda klimatförändringarna. I första hand bör man nu passa på att göra sådant vi ändå måste göra senare, som att bygga ut en infrastruktur för laddhybrider, och sådant som vi vet har en stor miljöeffekt och inspirerar omvärlden, som miljöbilspremien.

Det säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz med anledning av att Gröna Bilister idag presenterar sitt förslag till tiopunktsprogram för stimulans till fordonssektorn. Programmet omfattar följande punkter.

Påskyndad utbyggnad av laddstationer
Elbilen och laddhybriden får ett begynnande genombrott kommande år, och inom fem år bör det finnas en utbyggd infrastruktur av laddstationer, publikt och kopplat till boende och arbetsplatser. Att bygga ut det nu ger lägre kostnad (lägre råvaru- och arbetskostnader), en förstärkt global position och en snabbare minskning av klimatpåverkan.

Förnyat stöd till biogasanläggningar
Sedan Klimp avskaffades finns det inget stöd till biogasanläggningar, däremot till tankställen. Det förstärker den regionala obalansen, eftersom vi får fler mackar framför allt i områden där det redan finns anläggningar. Ett förnyat stöd för biogasanläggningar bör införas, t.ex. inom ramen för budgetposten Hållbara Städer.


Stöd till mackar för E100, flytande biogas, DME och vätgas
De första mackarna för biogas i flytande form, som kan användas i s.k. dual fuel-lastbilar, och för E100 (ren etanol) planeras nu, och det bör inom några år finnas sådana mackar längs de största vägarna. Också för DME bör det de kommande åren uppföras några mackar, liksom eventuellt ett par tankstationer för förnybar vätgas.

Glesbygdsstöd för mackar
Den olyckliga mackdöden påskyndas av långkonjunkturen och riskerar att förvärra mindre orters ekonomiska kris. Ett särskilt stöd till mindre mackar bör införas, med en högre summa för de som inför förnybara drivmedel (mackar med bensinförsäljning på under 1000 m3/år omfattas inte av pumplagen).


Utvidgad miljöbilspremie
Miljöbilspremien har varit central i att påskynda omställningen till grönare bilism och det är olyckligt att den enligt regeringens förslag nu snabbavvecklas till halvårsskiftet 2009, istället för att gälla hela 2009, såsom riksdagen tidigare bestämt. Behåll premien året eller mandatperioden ut, så undviks också ett glapp innan nya åtgärder kan börja gälla, t.ex. den föreslagna skattebefrielsen för miljöbilar.

Miljöbilspremien gäller endast personbilar till privatperson. Det ger en onödigt hög kostnad per kilo koldioxid, eftersom privatpersoner i snitt kör 1500 mil per år. Att utvidga premien till hyrbilar (ca 4000 mil) och taxibilar (ca 10 000 mil) ger en lägre kostnad per kilo koldioxid, utan att totalkostnaden ökar särskilt mycket. Premien kombineras lämpligen med en beskattning av bonus-malus-typ, se nedan.

Konverteringsstöd
Bilhandlarna drabbas hårt av den ekonomiska krisen. Nybilsförsäljningen minskar, begagnatförsäljningen stannar av, pressen att sänka priser ökar och lagren ökar. För att motverka detta, och samtidigt minska klimatpåverkan från äldre bilar, bör en särskild stimulans för efterhandskonvertering till etanol- och gasdrift införas, med störst premie för ombyggnad till gasdrift då det har störst miljönytta och störst kostnad.

Miljöpeng för lastbilar och bussar
Också lätta lastbilar som uppfyller Skatteverkets miljöbilsdefinition bör få motsvarande premie, men eftersom de i stort sett aldrig ägs av privatpersoner behöver den i detta fall gå till företag. En särskild stimulans att välja bussar och tyngre lastbilar som använder biobränslen, eldrift eller hybridteknik bör också utarbetas.


Behåll trängselskattebefrielse och parkeringsförmåner för miljöbilar
Trängselskattebefrielsen bör finnas kvar till sommaren 2012, enligt riksdagens beslut. Regeringens förslag, att låta befintliga miljöbilar behålla undantaget till detta datum, men att miljöbilar som registreras efter årsskiftet ska betala trängselskatt direkt, är uselt. Första generationens törstiga etanolbilar får då fortsatt köra gratis, medan t.ex. kommande elbilar och laddhybrider måste betala. Lokala parkeringsförmåner har stor betydelse och bör behållas och utvidgas.

Sänkt beskattning av syntetisk diesel
Skattenedsättningen för syntetisk diesel tillverkad av naturgas upphörde nyligen, så att skattesatsen nu är på samma nivå som för fossil diesel. Det försvårar avsevärt omställningen till syntetisk diesel, i framtiden tillverkad av biogas, och innebär att tillverkningen i Sverige nu troligen läggs ner. Beskattningen bör justeras så att den är i linje med skatten för naturgas, vilket stärker konkurrenskraften.

Förändrad fordonsbeskattning
Vi föreslår en modell som mest gynnar de fordon som minst påverkar klimatet, ungefär som det framgångsrika franska bonus-malus-systemet. Det är kostnadsneutralt för statskassan, stimulerar till val som ger minskad klimatpåverkan sävål mellan olika miljöbilar som mellan bilar som inte uppfyller miljöbilsdefinitionen, är enkelt att förstå och är i linje med incitament som bilindustrin redan känner från andra marknader. Förslaget nedan utgår helt ifrån fossil koldioxid.

Skatt

Storlek

Superbonus (25000 kr)

Stor bonus (10000 kr)

Liten bonus (5000 kr)

Neutral (+/-0 kr)

Liten malus (5000 kr)

Stor malus (10000 kr)

Supermalus (2500 kr)

Supermini

0-40

41-80

81-100

101-120

121-140

141-220

221-

Small Family Car

0-40

41-100

101-120

121-140

141-160

161-220

221-

Large Family Car

0-40

41-120

121-140

141-160

161-180

181-220

221-

Executive

0-40

41-120

121-140

141-160

161-180

181-220

221-

Small MPV

0-40

41-120

121-140

141-160

161-180

181-220

221-

Large MPV

0-40

41-140

141-160

161-180

181-200

201-220

221-

Roadster

0-40

41-100

101-120

121-140

141-160

161-220

221-

Small Off-Road 4×4

0-40

41-120

121-140

141-160

161-180

181-220

221-

Large Off-Road 4×4

0-40

41-140

141-160

161-180

181-200

201-220

221-

 

Underkända förslag
Flera av Gröna Bilisters förslag är i linje med vad Motorbranschens Riksförbund och BilSweden föreslår. Men Gröna Bilister underkänner sex av deras förslag, nedan presenterade med den ordalydelse de har i Motorbranschens Riksförbunds rapport:

· Behåll dagens miljöbilsdefinitioner.


Underkänt. Det behövs en skärpt miljöbilsdefinition, som bör träda i kraft 1 januari 2010. Den tekniska utvecklingen möjliggör en miljömässigt motiverad skärpning av definitionen, förslagsvis till 100 g CO2/km för bensin- och dieselbilar och 60 g fossil CO2/km för bilar som framförs med förnybara drivmedel. Detta bör kompletteras med säkerhetskrav och krav på ”rätt tankning” till minst 70 procent. Regeringen bör skyndsamt inrätta breda samrådsgrupper för detta arbete.

· Befrielse från fordonsskatt för alla nya bilar i två år (dieselbilar ett år) kompletterat med en åldersdifferentierad fordonsskatt (även för lastbilar).


Underkänt. En sådan befrielse skulle undergräva både den befintliga miljöbilspremien och regeringspartiers förslag till kommande skattebefrielse för miljöbilar. Eftersom fordonsskatten redan nu är koldioxidbaserad, skulle befrielsen särskilt gynna bilar med höga utsläpp, stick i stäv med svensk klimatpolitik.

Tunga fordon som uppfyller miljökraven enligt Euro 5 ska erhålla fem års fordonsskattebefrielse.

Underkänt. Det skulle förvärra konkurrenssituationen ytterligare för spårburna godstransporter och kan endast godkännas om det kombineras med kilometerskatt.

· Skrotningsmorot för bilar som inte uppfyller miljökraven enligt Euro 2 (bilar äldre än 1996 års modell).


Underkänt. En skrotning av äldre fordon är bara till miljö- och klimatmässig gagn om de ersätts av andra fordon med lägre påverkan – eller andra resevanor. Den franska, nyinförda skrotningspremien utgår endast till de som gör ett miljöbättre val, liksom Göteborgs stads tidigare skrotningskampanj kopplad till bilbool och kollektivtrafik. Med en sådan utformning godkänns skrotningsmoroten, annars inte.

· Slopa överbeskattningen av dieselbilar för alla bilar som uppfyller 2005 PM eller Euro 5 (sänk uppräkningen av fordonsskatten till 2,3).

Underkänt. Den förhöjda fordonsskatten på dieselbilar är inte enbart kopplad till partikelutsläpp, utan också till en låg beskattning av själva dieselbränslet. Vidare kvarstår dels dieselbilarnas höga utsläpp av kväveoxider (NOx), dels problematiken med mindre partiklar som filtren inte fångar upp. Slutligen skulle en sänkt beskattning av dieselfordon försämra konkurrenskraften för miljö- och klimatmässigt bättre etanol- och gasfordon.

· Klargör att inga förändringar i förmånsbeskattningen, bränslebeskattningen eller andra fordonsskatter är aktuella innan krisen är passerad.


Underkänt. Flera förändringar i förmånsbeskattningen, bränslebeskattningen eller andra fordonsskatter kan vara gynnsamma såväl ur miljöperspektiv som för fordonssektorn, och bör inte uteslutas (dessutom strider denna punkt mot andra krav från samma aktörer, t.ex. gällande dieselfordonsbeskattningen). På mindre än ett halvår har råoljepriset sjunkit cirka 70 procent, vilket inneburit försämrad konkurrenskraft för de förnybara drivmedlen och gör det särskilt angeläget att den kommande energi- och klimatpropositionen höjer skatten på fossila drivmedel i enlighet med vad alla sju partier i klimatberedningen föreslog. Det leder fortsatt till ett lägre bensinpris än vad som rådde sommaren 2008. Slutligen innebär förslaget, eftersom krisen troligen sträcker sig över valet 2010, en allvarlig och odemokratisk inskränkning i vad en nyvald regering och riksdag tillåts göra.


För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 (presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45).