Gröna Bilister på Hållbara transporter 2019: Trafikverket behöver ändrade spelregler!

Dagens regelverk är så föråldrat att staten lägger krokben för sig själv när den vill minska vägtrafikens utsläpp. I stället går stora summor skattemedel till sådana lösningar som skapar mer trafik, buller och utsläpp, tar städernas dyrbara mark i anspråk – och försämrar folkhälsan. Därför är det hög tid att regeringen ändrar instruktionen till Trafikverket, menar organisationen Gröna Bilister.

Dagens regelverk är så föråldrat att staten lägger krokben för sig själv när den vill minska vägtrafikens utsläpp. I stället går stora summor skattemedel till sådana lösningar som skapar mer trafik, buller och utsläpp, tar städernas dyrbara mark i anspråk – och försämrar folkhälsan. Därför är det hög tid att regeringen ändrar instruktionen till Trafikverket, menar organisationen Gröna Bilister.
Vägtrafikens klimatpåverkande utsläpp ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030, har en så gott som enig riksdag bestämt. Det vore därför helt rimligt att statens stöd till nya trafiklösningar inriktas på åtgärder som får utsläppen att minska. Om åtgärderna dessutom kostar oss skattebetalare mindre, bidrar till trygga och hälsosamma städer och till en bättre folkhälsa borde ju saken vara klar. I stället är det tvärtom. Till sådana projekt verkar staten förbjuda sig själv att bidra med pengar. Staten hjälper bara till med sådana lösningar som leder till ökad trafik och ökade utsläpp. Allt för ett föråldrat regelverks skull.
Gröna Bilister framför kritiken mot regeringen under IVLs konferensen Hållbara transporter, som hålls i Stockholm på torsdag. Fredrik Holm, senior rådgivare, beskriver frågan så här:
-Problemet sitter i instruktionen till Trafikverket. Regelverket tillåter bara pengar till om- och nybyggnader, även om det står klart att det vore bättre med åtgärder som dämpar trafikbehovet eller tar vara på befintligt system bättre.
-Det kan handla om att förmå arbetspendlare att sprida ut sina restider för att undvika köbildning, eller om att lägga om bussarnas linjenät och flytta på hållplatser så att bussresan går snabbare än tidigare, säger Fredrik Holm. I regel enkla åtgärder att genomföra, men som måste göras med kunskap och eftertanke.
-Det kan också handla om att förbättra trafikmiljön för gång-, cykel- och kollektivtrafik, trafikslag som upptar värdefulla utrymmen på betydligt bättre sätt än vad biltrafik gör. Det är billiga åtgärder, som också bidrar till bättre luft och till ökad vardagsmotion. Här finns en lång rad samhällsvinster att göra och åtgärderna skulle föra Sverige närmare sina klimatmål. Men statliga pengar satsas bara om man gör tvärtom. Det är därför instruktionen behöver skrivas om.
Även Riksrevisionen har i en kritisk rapport pekat på att styrningen av trafikplaneringen måste förbättras, och gett regeringen en lång rad förslag på åtgärder. Men regeringen har hittills valt att inte göra någonting.
-Detta provocerar inte bara miljövänner utan alla skattebetalare. Trafikverket bygger och underhåller infrastruktur för en miljard kronor i veckan, året om och planerar att fortsätta med detta tolv år framåt. Självklart ska infrastruktursatsningar medföra att Sverige närmar sig uppfyllandet av sina klimatmål – inte tvärtom, säger Gröna Bilisters generalsekreterare Martin Prieto Beaulieu.
Kritiken mot det föråldrade regelverket finns också framförd i boken Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet som Gröna Bilister tagit fram inom projektet Gröna kommuner på väg, finansierat av Trafikverket.
Gröna Bilister välkomnar medier till Hållbara transporter 2019 den 14 november mellan 9:00 och 17:00, och särskilt till session C: Infrastruktur – spelar det någon roll om vi planerar och bygger för en trafikökning? som modereras av Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, med start klockan 13:15. Fredrik Holm, senior rådgivare hos Gröna Bilister, berättar om varför fyrstegsprincipen används så dåligt, och Joanna Dickinson, handläggare vid Naturvårdsverkets Klimatstyrmedelsenhet, berättar om den statliga transportplaneringens roll.
Fakta om Hållbara transporter 2019
Det blir allt tydligare att trafikens klimatmål innebär en mycket stor utmaning och att nuvarande utveckling är otillräcklig. För att nå målet krävs en gemensam ansträngning. Beslutsfattare behöver komma med nya och kraftfullare styrmedel, företag och allmänhet måste bidra med både initiativ och acceptans.
 
Vid årets konferens ligger fokus på hur vi tar oss an frågan om en rättvis klimatomställning, till exempel genom förslaget till ny kilometerskatt för personbilar. Vi kommer även att fördjupa oss i vilken potential som finns i en ambitiös elbilsintroduktion, goda exempel på hur sjöfarten kan miljöanpassas samt få höra hur framtidens nattåg till kontinenten kan se ut.