Gröna Bilister: Regeringen bör lyssna på Klimatpolitiska rådet!

I Klimatpolitiska rådets rapport, som offentliggörs idag, uppmanar man regeringen att fatta en rad strategiska beslut under denna mandatperiod. Det är en förutsättning för att Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet. Regeringen bör därför studera rapporten noga och omgående höja takten i sitt arbete, menar Gröna Bilister i en kommentar.

Vinjettbild: Noll ska vara noll, understryker Ingrid Bonde och Johan Kuylenstierna på Klimatpolitiska rådet. Foto: Martin Prieto Beaulieu.

I Klimatpolitiska rådets rapport, som offentliggörs idag, uppmanar man regeringen att fatta en rad strategiska beslut under denna mandatperiod. Det är en förutsättning för att Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet. Regeringen bör därför studera rapporten noga och omgående höja takten i sitt arbete, menar Gröna Bilister i en kommentar.

I rapporten har rådet valt att fördjupa sig i hur vägtransporternas klimatpåverkan kan minska. Det är helt riktigt, menar Gröna Bilister, eftersom dessa utsläpp dels är stora i Sverige, dels krångliga att åtgärda.

– Ska vi nå målet om 70 procent lägre utsläpp från trafiken år 2030 måste de avgörande besluten fattas under denna mandatperiod, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister.

De rekommendationer som Klimatpolitiska rådet lämnar till regeringen överensstämmer i många fall med de krav som Gröna Bilister drivit sedan länge. De viktigaste lagändringarna handlar om att göra klimatmålen bindande för t ex transportpolitiken. Idag behöver politiken bara “ta hänsyn” till klimatmålen, och det är en alltför svag styrning.

– Vi anser också att instruktionen för Trafikverket måste skrivas om, så att staten kan bistå kommunerna med pengar för sådana åtgärder som minskar transportbehoven och optimerar nuvarande trafiksystem. Idag finansierar staten bara sådana åtgärder som är riktigt dyra, ofta olönsamma och har stora utsläpp som följd. Det är ett slöseri med skattemedel och går stick i stäv med ambitionerna för klimatet, stadsutvecklingen och folkhälsan, menar Fredrik Holm som utrett frågan på uppdrag av Gröna Bilister.

Klimatpolitiska rådet föreslår att regeringen gör en översyn av reglerna för samhällsplanering, så att kommunerna bättre kan styra trafikutvecklingen i sina tätorter. Rådet vill också se en reform av vägtrafikbeskattningen. Gröna Biliser instämmer i förslagen, och pekar på att många kommuner själva vill få bättre möjligheter att använda parkeringar som ett styrmedel. Det kan handla om allt från att ha samma prisnivåer oavsett om p-platsen ligger på kommunal eller privat mark, om att skapa särskilda p-platser för bilpooler och om att låta fastighetsägare utveckla s k gröna resplaner.

Gröna Bilister vill också se en total omarbetning av fordonsskatterna och de förmåner och bidrag som idag finns för biltrafik. Såväl skatter som förmåner behöver utvecklas för att bättre verka för en hållbar mobilitet, men också för en framtid där bensin och diesel inte längre ger staten några inkomster att tala om. Dessutom finns det all anledning att se till så att beskattningen inte leder till sociala eller regionala orättvisor.

Gröna Bilister delar också rådets uppfattning att det är bättre att sträva mot ett förbud för fossila bränslen än att förbjuda försäljning av bilar med förbränningsmotor. Den kritiken framförde Gröna Bilister redan när januariöverenskommelsen presenterades. Där föreslogs ett förbud mot försäljning av bensin- och dieselbilar år 2030.

 -Ett framtida stoppdatum för fossila drivmedel leder dock med nödvändighet till ett mer närliggande försäljningsstopp för bilar som inte går att köra på andra drivmedel. Eftersom en bil i genomsnitt används i 17 år blir det helt galet att sådana bilar ännu dominerar nybilsförsäljningen, kommenterar Gröna Bilisters drivmedelsexpert Per Östborn.

Att anpassa en bensinbil till etanol E85 är enkelt och billigt, och för att låta en dieselbil gå på HVO krävs ofta ingen anpassning alls. Ett sådant försäljningsstopp kan därför införas på några få års sikt.

På ett område vill Gröna Bilister gå längre än de förslag som lämnas i Klimatpolitiska rådets rapport:

– Rådet skriver mycket allmänt om att stimulera till brett engagemang, och att alla

samhällsaktörer behövs i omställningen. Vi håller med, men hade gärna sett några skarpa förslag om hur denna stimulans ska gå till, kommenterar ordförande Johanna Grant. Beteendefrågorna har visat sig väl så viktiga som frågorna om bilar och bränslen. Ska vi klara målet om 70 procent minskade utsläpp till år 2030 har flera utredningar visat att nya trafikmönster och körvanor måste stå för ungefär halva jobbet. Här behöver regeringen allt expertstöd som går att få.