Gröna Bilister: Satsa på ökad biogasproduktion, Sörmland!

12/1: Gröna Bilister: Satsa på ökad biogasproduktion, Sörmland!

Det är biogasbrist i Sörmland, som tvingas köpa in biogas från andra områden. Gröna Bilister ställer sig nu bakom Biogas Östs upprop för en snabbt ökad biogasproduktion i Sörmland och föreslår sörmlandskommunerna fem punkter för en påskyndad biogasomställning.

Biogas Öst har påpekat behovet av en snabbt ökad biogasproduktion för att tillgodose framtida behov, och föreslår bl.a. att alla kommuner i länet får fungerande matavfallssortering, att gasledningsnätet byggs ut och att nationella, regionala och lokala politiska beslut tas som säkrar spelreglerna för biogas som fordonsbränsle.

– I längden är det ohållbart att Sörmland köper in stora delar av sin biogas från andra delar av landet, särskilt som det finns tillräckligt med råvara för att klara både nuvarande och framtida behov. Vi ställer oss därför bakom Biogas Östs krav och uppmanar Sörmlandskommunerna att påskynda omställningen till lokal biogasproduktion, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Gröna Bilister har utsett biogas till Bästa Bränsle och är starkt positiva till en utökad biogassatsning i Sörmland.


Gröna Bilister bedömer att hälften av Sörmlands nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Sörmlands kommuner fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

5000 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Sörmland bör kunna nå 5000 gasbilar till år 2012, varav minst 500 i kommunal ägo.

En gasmack i varje kommun. För att biogas fullt ut ska kunna konkurrera med bensin, diesel och etanol krävs minst en publik gasmack i varje Sörmlandskommun, vilket bör uppnås till år 2012. Gasaktörerna bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.

Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.

 

Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Sörmlandskommunerna bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.

 

Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunerna bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

 

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En biogassatsning i Sörmland ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister