Gröna Bilister uppmanar Hässleholm.

8/2: Gröna Bilister uppmanar Hässleholm: Förverkliga biogasplanerna snarast!

På onsdag ska Hässleholm kommunstyrelses arbetsutskott ta ställning till en projektplan för egen biogastillverkning eventuellt finansiera en studie av avfallsvolymer som kan användas. Gröna Bilister uppmanar kommunen att söka skyndsamt förverkliga planen och presenterar fem punkter som förbättrar förutsättningarna.

Idag har Hässleholm ett tankställe för biogas, men ingen egen produktion av biogas för fordonsdrift. Det kan ändras nu, om kommunledningen på onsdag beslutar att utreda lokal biogasproduktion från organiskt avfall från bl.a. skolor, äldreboenden, restauranger, hushållen och sjukhuset samt gödsel från jordbruket.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att det ska bildas en projektgrupp med uppdrag att utreda och presentera förslag på möjligheter att gå vidare för att etablera lokalt biogassystem med egna produktionsanläggningar, ledningsnät samt uppgradering av producerad biogas till fordonskvalitet. Ett förslag ska då presenteras senast den 1 september.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att Hässleholm kommun överväger lokal biogasproduktion för fordonsbränsle.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför vore det utmärkt om Hässleholm kunde få en gasmack snart, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår Hässleholm kommun fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal produktion:

  • Förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten.
  • 10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.
  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.
  • Flera gasmackar. Hässleholm bör bidra till att det finns tillräckligt med gasmackar för att det fullt ut ska vara lika bekvämt att köra på gas som på bensin eller diesel.
  • Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas i år.
– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Hässleholm ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.