Gröna Bilisters bedömning: Miljöbilsparkering tillåten, gasbilsparkering förbjuden

14/10: Gröna Bilisters bedömning: Miljöbilsparkering tillåten, gasbilsparkering förbjuden

Gröna Bilister bedömer det som fortsatt entydigt lagligt för kommuner att ge parkeringsförmåner för miljöbilar, medan det troligen inte är lagligt att ensidigt gynna t.ex. biogasbilar – och därmed inte heller enbart t.ex. etanol- eller elbilar. Detta är i linje med föreningens rekommendation till landets kommuner att gynna och påskynda omställningen till grön bilism, men att avstå från att skapa egna definitioner och avgränsningar.


Bakgrund
I en uppmärksammad dom har Länsrätten i Skåne dömt att Kristianstads parkeringsförmån för biogasbilar inte uppfyller likställighetsprincipen enligt 2 kap. 2 § kommunallagen, som anger att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Länsrätten anger att ”Eftersom endast biogasbilar erbjuds avgiftsfri parkering särbehandlas ett fåtal kommunmedlemmar på övriga medlemmars bekostnad. I beslutet anges inte några skäl som motiverar denna positiva särbehandling av vissa medlemmar.”

Länsrätten skriver vidare att ”I ett tjänsteutlåtande som ingick i beslutsunderlaget för kommunens yttrande anges endast att ett skäl för att inte ta ut parkeringsavgift för miljöfordon är att öka intresset för alternativa drivmedel och att sända ut signalen att det lönar sig att ta miljömässigt ansvar samt att andra kommuner har nedsatta parkeringsavgifter för miljöfordon. I och med att kommunen genom det överklagade beslutet inför avgiftsfri parkering för biogasdrivna bilar upphör dock den avgiftsbefrielse som tidigare gällde för ’miljöbilar’”.

Domen avslutas med att ”Länsrätten kan konstatera att kommunen inte har anfört något sakligt skäl för att ägare av en viss typ av miljöfordon ska gynnas framför ägare av andra fordon. Enligt länsrätten strider beslutet mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen och ska följaktligen upphävas.”

Gröna Bilisters bedömning
I domen poängterar länsrätten att kommunen inte inkommit med tillräckliga sakliga skäl för att kunna motivera denna positiva särbehandling av vissa medlemmar. Vidare konstaterar länsrätten att den avgiftsbefrielse som tidigare gällde för ”miljöbilar” upphör i och med avgränsningen till biogasbilar.

Domen är i linje med Gröna Bilisters tidigare kritik mot Kristianstad kommun, för att de ensidigt gynnar biogasbilar på andra drivmedels bekostnad. Det är korrekt att biogas har lägre klimatpåverkan än etanol E85, bensin och diesel, men om gasbilen till stor del framförs på fossil naturgas (som dominerar fordonsgasen i Skåne) och till upp till 30 procent på bensin, är klimatnyttan jämfört med etanol E85 eller mycket snåla bensin- och dieselbilar inte längre självklar.

Beroende på hur utsläppen från elbilar beräknas, vilket det i dagsläget inte finns något entydigt myndighetssvar på, kan det också anses att dessa fordon har lägre utsläpp än gasfordonen. Utifrån detta delar Gröna Bilister domens inriktning att det ensidiga gynnandet av gasbilar inte är sakligt motiverat.

– Vi har sett hur kommunala krav på allt från papper till bilar har fått en mycket stark påverkan på kommuninnevånarna, kommenterar Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz. I och med domen är det klart att kommunerna kan ställa krav på miljöfordon, men att de måste motivera kraven utifrån utsläppsnivå.

Såväl länsrätten i Södertälje som dess motsvarighet i Falun har tidigare granskat lagligheten i parkeringsförmåner för miljöbilar allmänt, i båda fall utifrån ett överklagande från en privatperson. Båda dessa domar anger, i närmast likalydande ordalag, att det är lagligt av kommuner att ge parkeringsförmåner till miljöbilar enligt den statliga definition som bl.a. ligger till grund för den av riksdagen beslutade miljöbilspremien, numera ersatt med en femårig fordonsskattebefrielse.

Utifrån detta bedömer Gröna Bilister det som fortsatt entydigt lagligt för kommuner att ge parkeringsförmåner för miljöbilar, medan det troligen inte är lagligt att ensidigt gynna t.ex. biogasbilar – och därmed inte heller enbart t.ex. etanol- eller elbilar. Detta är också i linje med vår rekommendation till landets kommuner att gynna och påskynda omställningen till grön bilism, men att avstå från att skapa egna definitioner och avgränsningar. 

Vi uppmanar kommunerna i Sverige att utnyttja denna möjlighet, kommenterar Lagercrantz. Här kan kommunerna ta en viktig roll i omställningen till en minskad fossilbränsleanvändning.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Tfn: 0708-173 808
E-post: jakob.lagercrantz@gronamobilister.se

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister
Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. Gröna Bilister är en ideell medlemsorganisation.