Gröna Bilisters krav på ny nollvision mötte gehör i Almedalen

Nollvisionen för trafiksäkerhet har varit framgångsrik med att minska olyckstalen i trafiken. Nu krävs en nollvision för dödsfall och ohälsa till följd av trafiken, den måste helt enkelt hantera passiv bilism. Det menar organisationen Gröna Bilister, och i Almedalen fick kravet stöd från såväl Astma-Allergiförbundet som bilprovningsbranschen.

Vinjettbild: Anna Bessö från Folkhälsomyndigheten talar om hälsoeffekter från trafiken på Gröna Bilisters seminarium i Visby. Lyssnar gör Johanna Grant från Gröna Bilister (t.v.) och Maria Krafft från Trafikverket (t.h.).

Dålig luft i våra tätorter dödar och skadar många gånger fler människor än vad trafiken gör. Flera olika beräkningar, bland från IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att den dåliga luften orsakar mer än 7 500 dödsfall, att jämföra med trafikolyckorna som skördar mellan 200 och 300 liv per år.

– Det är som att utplåna ett Söderköping varje år, menar Gröna Bilisters mobilitetsexpert Jesper Johansson. Ett annat mått på föroreningarna är att ungefär 180 nyfödda barn per år får nedsatt lungfunktion, bara i Stockholms län. Ungefär hälften av dödsfallen och ohälsan kan hänföras till trafikens utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar. Den återstående hälften orsakas av andra källor som t ex dåligt genomförd vedeldning.

Därför, menar Gröna Bilister, är det hög tid att förnya den nollvision som gällt för trafiksäkerhetsarbetet sedan 1990-talet, så att den också omfattar effekterna av luftföroreningarna.

Lika lite som någon ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken ska någon behöva göra det på grund av den. Vi kan inte acceptera att människor ska dö av passiv bilism på samma sätt som att vi inte accepterar att de ska dö av passiv rökning.

Gröna Bilisters förslag på ny Nollvision lyder:

Det långsiktiga målet om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt AV trafiken och att transportsystemet till sin utformning, funktion och användning ska anpassas efter de krav som följer av detta.

Deltagarna i seminariet Emma Berginger (Miljöpartiet), Maria Krafft (Trafikverket), Anna Bessö (Folkhälsomyndigheten), Hanna Björk (Västtrafik), Kristina Ljungros (Astma- och allergiförbundet) och Tord Fornander (bilprovningsbranschen) höll med om att hälsoeffekter från trafiken bör uppmärksammas mer.

Emma Berginger från Miljöpartiet talar om en ny Nollvision på Gröna Bilisters seminarium. Maria Krafft från Trafikverket lyssnar.

Mer information

Gröna Bilisters seminarium under Almedalsveckan 2019: Passiv bilism skördar mångdubbelt fler offer än den aktiva. En uppdaterad nollvision behövs nu

Gröna Bilisters artikel Nolltolerans mot ”passiv bilism”